Το πρόγραμμα με μια Ματιά

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» 2014-2020

Προϋπολογισμός

Σε συνέχεια της αναθεώρησης του 2019  [C(2019)9420/19.12.2019], ο συνολικός προϋπολογισμός του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ) ανέρχεται σε 3.311,8 εκ. ευρώ (ΔΔ), εκ των οποίων τα 2.361,9 εκ. ευρώ προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), τα 255,1 εκ. ευρώ από την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ) και τα 694,8 εκ. ευρώ από Εθνικούς Πόρους.  Το μέσο ποσοστό συγχρηματοδότησης ανέρχεται σε 79, 02%.

Με την αναθεώρηση του 2018 [C(2018)8768/13.12.2018], ο συνολικός προϋπολογισμός του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ ανήλθε σε 3.255,6 εκ. ευρώ (ΔΔ), εκ των οποίων  τα 2.321,2 εκ. ευρώ προέρχονταν από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), τα 250,4 εκ. ευρώ από την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ) και τα 683 εκ. ευρώ από Εθνικούς Πόρους. Το μέσο ποσοστό συγχρηματοδότησης ανέρχεται σε 79,02%.

Με την αναθεώρηση του 2017 [C(2017)8798/18.12.2017], ο συνολικός προϋπολογισμός του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ ανήλθε σε 3.135 εκ. ευρώ (ΔΔ), εκ των οποίων  τα 2.228,1 εκ. ευρώ προέρχονταν από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), τα 250,4 εκ. ευρώ από την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ) και τα 656,1 εκ. ευρώ από Εθνικούς Πόρους. Το μέσο ποσοστό συγχρηματοδότησης ανέρχεται σε 79, 07%.

Με την έγκριση του 2014 [C(2014)10128/17.12.2014] ο συνολικός προϋπολογισμός του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ) ανέρχονταν σε 2.667 εκ. ευρώ (ΔΔ), εκ των οποίων τα 1.933 εκ. ευρώ προέρχονταν από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), τα 171 εκ. ευρώ  από την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ) και τα 563 εκ. ευρώ από Εθνικούς Πόρους.  Το μέσο ποσοστό συγχρηματοδότησης ανέρχονταν σε 78, 81%.

Όραμα

Η συμβολή του Ε.Π. -με το σχεδιασμό και την υλοποίηση παρεμβάσεων απασχόλησης, κατάρτισης, εκπαίδευσης και διά βίου μάθησης-  στην επίτευξη των εθνικών στόχων για την απασχόληση, την καταπολέμηση της φτώχειας και την εκπαίδευση, υποστηρίζοντας έτσι το συνολικό όραμα της χώρας για τη αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

 Στόχοι

 • Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού και ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση στο σύνολο των Περιφερειών της χώρας
 • Αντιμετώπιση της ανεργίας και αύξηση της βιώσιμης απασχόλησης για όλους
 • Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας όλων των βαθμίδων του εκπαιδευτικού συστήματος
 • Ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης και βελτίωση της συνάφειας της εκπαίδευσης και της κατάρτισης με την αγορά εργασίας

Ανάγκες που καλύπτει το Ε.Π.

Οι παρεμβάσεις του Ε.Π. αποσκοπούν στην κάλυψη των ακόλουθων αναγκών:

 • Καταπολέμηση της ανεργίας, της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, ενίσχυση της απασχόλησης και ισότιμη πρόσβαση στην αγορά εργασίας με βραχυπρόθεσμα μέτρα σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας για το σύνολο του εργατικού δυναμικού, κυρίως σε ομάδες με μεγάλα ποσοστά ανεργίας (μακροχρόνια άνεργοι, άνεργοι με μειωμένα τυπικά προσόντα, γυναίκες, άνεργοι 30-44 ετών)
 • Ανάπτυξη των γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, ιδίως άτομα μειωμένων τυπικών προσόντων, με στόχο την ένταξη ή/και επανένταξή τους στην αγορά εργασίας
 • Μείωση της ανεργίας των νέων 15-29 ετών, ιδιαίτερα εκείνων εκτός εργασίας, δομών εκπαίδευσης ή κατάρτισης, με τη διευκόλυνση της εισόδου στην αγορά εργασίας και ενίσχυσης των δεξιοτήτων τους
 • Εκσυγχρονισμός και περαιτέρω ενίσχυση των θεσμών της αγοράς εργασίας
 • Εναρμόνιση της επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής
 • Ένταξη ή/και επανένταξη στην αγορά εργασίας ωφελουμένων στο πλαίσιο της πιλοτικής εφαρμογής του «Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος»
 • Ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και της κοινωνικής ένταξης ευάλωτων κοινωνικά ομάδων (ΕΚΟ), μέσω και της προώθησης της κοινωνικής οικονομίας
 • Μείωση της σχολικής διαρροής, ιδιαίτερα σε περιοχές με υψηλά ποσοστά πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου (ΠΕΣ)
 • Αναβάθμιση και διασύνδεση των συστημάτων Τεχνικής-Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης με την αγορά εργασίας
 • Προώθηση  της  έγκαιρης ολοκλήρωσης  των σπουδών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Ενδυνάμωση των δεσμών της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας και τον επιχειρηματικό κόσμο
 • Ενίσχυση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης μέσω της προώθησης της έρευνας και της καινοτομίας και της ενδυνάμωσης του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού.
 • Αναβάθμιση του συστήματος Διά Βίου Μάθησης και αύξηση της συμμετοχής σε αυτήν

To Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» λειτουργεί συμπληρωματικά με τα υπόλοιπα τομεακά και περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Στρατηγική επιλογή του Ε.Π. αποτελεί η εμπροσθοβαρής υλοποίηση των δράσεων τα πρώτα έτη  εφαρμογής του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της παρατεταμένης ύφεσης, κατεξοχήν στον τομέα της απασχόλησης.

Ενδεικτικές Δράσεις /Παρεμβάσεις

Τομέας Εργασίας

Συστημικές παρεμβάσεις των θεσμών της εργασίας και της πρόνοιας

 • Σύστημα Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας
 • Θεσμική και επιχειρησιακή ενδυνάμωση των κοινωνικών εταίρων
 • Ενδυνάμωση του Εθνικού Αναπηρικού Κινήματος

Βελτίωση Προοπτικών Απασχόλησης και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ανθρώπινου Δυναμικού

 • Προώθηση απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα
 • Προγράμματα δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα για ανέργους και ειδικές ομάδες ανέργων
 • Απασχόληση ανέργων σε κλάδους αιχμής
 • Προγράμματα Κατάρτισης ανέργων ναυτικών και παροχή επαγγελματικής πιστοποίησης
 • Κατάρτιση, πρακτική άσκηση και πιστοποίηση ανέργων σε κλάδους αιχμής
 • Προγράμματα για την εναρμόνιση της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής
 • Λειτουργία περιφερειακών μηχανισμών της ανάπτυξης & προώθησης των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων
 • Υποστήριξη της απασχόλησης σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
 • Υποστήριξη της απασχόλησης ΑΜΕΑ σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις

Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων : Διευκόλυνση της Πρόσβασης στην Απασχόληση των Νέων έως 29 ετών (ΠΑΝ)

 • Επιταγή εισόδου για νέους από 18-24 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας
 • Δράσεις Ολοκληρωμένης Παρέμβασης για νέους έως 24 ετών
 • Προώθηση των νέων έως 24 ετών από την ανεργία στην αυτοαπασχόληση με επιδότηση των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης έως 12 μήνες
 • Επιταγή εισόδου για νέους από 18-24 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας
 • Δράσεις ολοκληρωμένης παρέμβασης για νέους έως 24 ετών
 • Προώθηση της νεανικής επιχειρηματικότητας (18-24) μέσω της προώθησης της καινοτομίας και παροχής συμβουλευτικής για τη δημιουργία startups με στόχο την ενίσχυση της νεανικής καινοτομικής επιχειρηματικότητας
 • Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας και ένταξης στην απασχόληση για νέους 18-24 ετών
 • Ευκαιρίες κατάρτισης και πιστοποίησης για ανέργους νέους 18-24 ετών σε ειδικότητες που αφορούν σε ειδικότητες τομείς αιχμής της Ελληνικής Οικονομίας
 • Προγράμματα Μαθητείας για Νέους 15-24 ετών
 • Επιταγή εισόδου για νέους από 25-29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας
 • Επιταγή εισόδου για νέους έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις στον κλάδο του τουρισμού, για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας
 • Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας και ένταξης στην απασχόληση για νέους 25-29 ετών
 • Προώθηση νέων 25-29 ετών στην αυτοαπασχόληση

Τομέας Εκπαίδευσης

Βελτίωση της Ποιότητας και Αποτελεσματικότητας του Εκπαιδευτικού Συστήματος

 • Ένταξη Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων (ΕΚΟ) στα Δημοτικά σχολεία – Τάξεις υποδοχής
 • Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών από διαμεσολαβητές Ρομά για την αρμονική ένταξη στο σχολείο μαθητών/τριών με πολιτισμικές και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες
 • Στήριξη των σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ)
 • Ενισχυτική διδασκαλία στη Β/θμια εκπαίδευση
 • Ολοήμερα δημοτικά σχολεία
 • Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων που αφορούν στην αντιμετώπιση του φαινομένου της πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης
 • Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
 • Ανάπτυξη υποστηρικτών δομών για την ένταξη και συμπερίληψη στην εκπαίδευση μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
 • Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
 • Επιμόρφωση εκπαιδευτικών εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
 • Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη (Επιμόρφωση Β’ επιπέδου στις Τεχνολογίες, Πληροφορική & Επικοινωνία -Τ.Π.Ε.)
 • Ολοήμερο νηπιαγωγείο
 • Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας
 • Υποστήριξη των νέων ερευνητών με έμφαση στους κατόχους μεταπτυχιακού διπλώματος
 • Ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης και βελτίωση της συνάφειας της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας
 • Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας
 • Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ)
 • Πρακτική Άσκηση σπουδαστών Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) επί πλοίου
 • Πρακτική Άσκηση των ΕΠΑΣ μαθητείας του ΟΑΕΔ
 • Αναδιάρθρωση ναυτικής εκπαίδευσης των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα
 • Πρακτική Άσκηση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Τεχνική Βοήθεια

 • Συμπληρωματικά/εξειδικευμένα συστήματα και εργαλεία οργάνωσης της διαχείρισης
 • Πληροφόρηση και Επικοινωνία
 • Αξιολόγηση, Μελέτες, Εμπειρογνωμοσύνες, Τεχνικοί Σύμβουλοι

Επισημαίνεται ότι οι παραπάνω δράσεις είναι ενδεικτικές.

Σε κάθε περίπτωση η εξειδίκευση του προγράμματος, όπως αυτή θα αποτυπώνεται στις προσκλήσεις που θα εκδίδονται και θα αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο του προγράμματος θα οριστικοποιεί τις προς χρηματοδότηση δράσεις .

 

Ποιοι μπορούν να υποβάλλουν προτάσεις – ποιοι ωφελούνται από τις χρηματοδοτούμενες δράσεις

 • Φορείς της Κυβέρνησης
 • Επιτελικές δομές Υπουργείων
 • Εθνικές, Περιφερειακές και Τοπικές Αρχές και Αναπτυξιακοί Φορείς (Αυτοδιοίκηση και φορείς της, ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, αναπτυξιακές εταιρείες ΟΤΑ, κλπ)
 • Φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών
 • Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, Ερευνητικά Κέντρα − Ινστιτούτα, Τεχνολογικοί Φορείς, Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα κ.ά.
 • Επιμελητήρια, κλαδικές, επαγγελματικές και επιστημονικές ενώσεις κ.ά.
 • Οικονομικοί και κοινωνικοί εταίροι
 • Αναπτυξιακές συμπράξεις
 • Κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.)
 • Δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος
 • Οργανισμοί που εκπροσωπούν επιχειρήσεις
 • ΚΕΚ, επαγγελματικές σχολές, ΜΚΟ κ.ά.
 • Κοινωνικές Δομές, όπως Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης, Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, Οργανισμοί πρόνοιας, ειδικές εκπαιδευτικές μονάδες κ.ά.
 • Εκπαιδευτικές μονάδες, διευθύνσεις εκπαίδευσης κ.ά.
 • Ειδικές κατηγορίες και ευπαθείς ομάδες πληθυσμού (μητέρες, άνεργοι, μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,  φοιτητές – σπουδαστές, εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων, γονείς, καταρτιζόμενοι, νέοι έως 29 ετών, μετανάστες, παλιννοστούντες, άτομα με αναπηρία, Ρομά, κ.ά.)

 

Το Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020”

19/12/2019 (3η Αναθεώρηση)

Το ΕΠ “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020”

Η Απόφαση της Επιτροπής (C 2019 9420/19.12.2019)

13/12/2018 (2η Αναθεώρηση)

Το ΕΠ “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020”

Η Απόφαση της Επιτροπής (C_2018_8768/13.12.2018)

18/12/2017 (1η  Αναθεώρηση)

To ΕΠ “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020”

Η Απόφαση της Επιτροπής (C_2017_8798/18.12.2017)

17/12/2014 (Αρχική Έγκριση)

Το πλήρες κείμενο με την Απόφαση έγκρισης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού – Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»  

 

Αρμόδια Αρχή για τη διαχείριση του  ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης: https://empedu.gov.gr/

Τηλέφωνο: 2103278042, 2103278131

E-Mail: info@epeaek.gr

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail