Η Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ)

Η Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ)  είναι ένα από τα σημαντικότερα χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ που διατίθενται για την υλοποίηση των εγγυήσεων για τη νεολαία. Στηρίζει άνεργους νέους 15 έως 29 ετών και μακροχρόνια άνεργους, συμπεριλαμβανομένων όσων βρίσκονται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΕΕΚ) / (NEET).

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων (για όλα τα επιλέξιμα κράτη μέλη της ΕΕ) ανέρχεται σε 8,8 δισ. ευρώ για την περίοδο 2014-2020. Ο αρχικός προϋπολογισμός για την περίοδο 2014-2015 ήταν 6,4 δισ. ευρώ, αλλά τον Σεπτέμβριο του 2016, καθώς τα επίπεδα ανεργίας των νέων εξακολουθούσαν να είναι υψηλά, η Επιτροπή πρότεινε αύξηση του προϋπολογισμού. Τον Ιούνιο του 2017, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο συμφώνησαν σε αύξηση του προϋπολογισμού της ΠΑΝ κατά 2,4 δισ. ευρώ για τα επιλέξιμα κράτη μέλη για την περίοδο 2017-2020.

Στο πλαίσιο αυτής της απόφασης, η Ελλάδα ενισχύθηκε το Δεκέμβριο του 2017 με  78,9 Μ€, και πλέον το ύψος των πόρων της ΠΑΝ ανέρχεται σε 250,4 Μ€. Παράλληλα έγινε επέκταση της χρονικής περιόδου εφαρμογής της ΠΑΝ, από το 2018 που έληγε αρχικά, έως το τέλος της Προγραμματικής Περιόδου.

Το Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» αποτελεί το αποκλειστικό μέσο στην Ελλάδα για την υλοποίηση της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ). Ειδικότερα, ο τρίτος  Άξονας Προτεραιότητας του Ε.Π. με τίτλο «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση των νέων έως 29 ετών» αποσκοπεί στην αντιμετώπιση της διαρκώς αυξανόμενης ανεργίας των νέων και ειδικότερα αυτών που βρίσκονται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης και στη βιώσιμη ένταξή τους στην αγορά εργασίας μέσω στοχευμένων παρεμβάσεων ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε επιμέρους ομάδας στόχου των νέων, ήτοι 15 έως 24 ετών και 25 έως και 29 ετών, με την αξιοποίηση των πόρων της ΠΑΝ και στο πλαίσιο της εφαρμογής του Σχεδίου Εφαρμογής του Συστήματος Εγγυήσεων για τη Νεολαία (Youth Guarantee Implementation Plan).

Το Ελληνικό Σχέδιο Δράσης που αφορά στην «Εγγύηση για τη Νεολαία» περιλαμβάνει  ενέργειες που χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες:

α) Ενέργειες Πρώιμης Παρέμβασης και Δραστηριοποίησης.

β) Ενέργειες προώθησης στην απασχόληση, κατάρτιση ή εκπαίδευση.

Οι αξιολογήσεις των δράσεων της ΠΑΝ για τα έτη 2015 και 2018 εκπονήθηκαν σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 1304/2013 για το ΕΚΤ και τα αποτελέσματά τους παρουσιάζονται στην Ενότητα “Αξιολόγηση του Προγράμματος / Αξιολογήσεις”.

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail