Η Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ)

Η Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ)  είναι ένα από τα σημαντικότερα χρηματοδοτικά μέσα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) που διατίθενται προκειμένου να υλοποιηθεί η Εγγύηση για τη Νεολαία. Κύριος στόχος της Εγγύησης για τη Νεολαία είναι να εξασφαλιστεί ότι όλοι οι νέοι ηλικίας κάτω των 25 ετών Εκτός Απασχόλησης, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΑΕΚ/ΝΕΕΤs) θα λαμβάνουν προσφορά απασχόλησης καλής ποιότητας, συνεχή εκπαίδευση, μαθητεία ή άσκηση εντός περιόδου τεσσάρων μηνών από τη στιγμή που καθίστανται άνεργοι ή εξέρχονται από την επίσημη εκπαίδευση.

Σε επίπεδο ΕΕ ο συνολικός προϋπολογισμός της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων ανέρχεται σε 8,9 δις ευρώ για την περίοδο 2014-2020. Ο αρχικός προϋπολογισμός ήταν 6,4 δις ευρώ, ωστόσο, δεδομένων των διαρκώς υψηλών επιπέδων ανεργίας των νέων, η ΕΕ αύξησε τον προϋπολογισμό έως το 2020 κατά 2,5 δις ευρώ, με πρόσθετους πόρους.

Στο πλαίσιο αυτό, το ύψος των πόρων από την ΠΑΝ που κατανεμήθηκαν στην Ελλάδα ανέρχεται σε 255 εκ. ευρώ Κοινοτικής Συνδρομής (ΚΣ) καθ’ όλη την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020. Ο συνολικός προϋπολογισμός σε όρους Δημόσιας Δαπάνης (ΔΔ) που διατίθεται για δράσεις ΠΑΝ μέσω του Άξονα Προτεραιότητας 3 του Ε.Π. ΑΝΑΔΕΔΒΜ, ανέρχεται στα 587 εκ. ευρώ.

Το Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ) αποτελεί το αποκλειστικό μέσο στην Ελλάδα για την υλοποίηση της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων. Ειδικότερα, ο Άξονας Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση των νέων έως 29 ετών» αποσκοπεί στην αντιμετώπιση της διαρκώς αυξανόμενης ανεργίας των νέων και ειδικότερα αυτών που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ) και στη βιώσιμη ένταξή τους στην αγορά εργασίας μέσω στοχευμένων παρεμβάσεων ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε επιμέρους ομάδας στόχου των νέων, ήτοι 15 έως 24 ετών και 25 έως και 29 ετών, με την αξιοποίηση των πόρων της ΠΑΝ και στο πλαίσιο της εφαρμογής του Σχεδίου Εφαρμογής του Συστήματος Εγγυήσεων για τη Νεολαία (Youth Guarantee Implementation Plan).

Τα έως σήμερα αποτελέσματα από την υλοποίηση δράσεων μέσω του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ παρουσιάζονται και στις αξιολογήσεις των δράσεων της ΠΑΝ για τα έτη 2015 και 2018, οι οποίες εκπονήθηκαν σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 1304/2013 για το ΕΚΤ και παρουσιάζονται στην Ενότητα “Αξιολόγηση του Προγράμματος / Αξιολογήσεις”.

Ενημερωτικό Infographic ΠΑΝ (2022)

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail