Κατάλογος Προμηθευτών-Παρόχων Υπηρεσιών της ΕΥΔ ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ

Για παροχή πρόσθετων πληροφοριών και για την υποβολή αιτήσεων εγγραφής στο Μητρώο, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη διεύθυνση:

Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ
Κοραή 4, 10564, Αθήνα
κα Ελπινίκη Μαγιάση, Τηλ.: 210 327 8022, Email: nmagiasiepeaek.gr

Διευκρίνιση επί της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εγγραφή στον κατάλογο προμηθευτών / παρόχων υπηρεσιών της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και ειδικότερα  του σημείου της παραγράφου 2:

Ως ελάχιστος κύκλος εργασιών για την τελευταία τριετία πριν την υποβολή της  αίτησης νοείται ο ελάχιστος μέσος κύκλος εργασιών για την τελευταία τριετία πριν την υποβολή της αίτησης.

Υποβολή επικαιροποιημένων στοιχείων των συμμετεχόντων του Καταλόγου Προμηθευτών – Παρόχων Υπηρεσιών της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 2021

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ 2021

Αποφάσεις:

Τροποποίηση / Επικαιροποίηση της αρ. πρωτ. 385/24-01-2018 (ΑΔΑ:666Θ465ΧΙ8-ΨΘΞ) Απόφασης

Τροποποίηση / Επικαιροποίηση της αρ. πρωτ. 3199/11-03-2016  (Α.Δ.Α.:731Τ4653Ο7-ΣΜΧ) Απόφασης

 

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail