Κατάλογος Προμηθευτών-Παρόχων Υπηρεσιών της ΕΥΔ ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ

Για παροχή πρόσθετων πληροφοριών και για την υποβολή αιτήσεων εγγραφής στο Μητρώο, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη διεύθυνση:

Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ
Κοραή 4, 10564, Αθήνα
κα Αικατερίνη Αδαμαντίδου, Τηλ.: 210 327 8046, Email: kadamepeaek.gr

Τροποποίηση / Επικαιροποίηση της αρ. πρωτ. 2191/15-04-2019 (652Ο465ΧΙ8-Κ24) Απόφασης/Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εγγραφή στον κατάλογο προμηθευτών / παρόχων υπηρεσιώντης Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»

Σύνταξη και διαχείριση ΕΕΕΣ

Η ηλεκτρονική διεύθυνση  Promitheus ESPDint (https://espd.eprocurement.gov.gr/) προσφέρει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής σύνταξης και διαχείρισης ΕΕΕΣ.

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων έχει αναρτηθεί σχετικό πρότυπο σε μορφή αρχείων τύπου PDF και XML:

 

Υποβολή επικαιροποιημένων στοιχείων των συμμετεχόντων του Καταλόγου Προμηθευτών – Παρόχων Υπηρεσιών της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 2021

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ 2021

 

Παλαιότερες Αποφάσεις:

Τροποποίηση / Επικαιροποίηση της αρ. πρωτ. 385/24-01-2018 (ΑΔΑ:666Θ465ΧΙ8-ΨΘΞ) Απόφασης

Τροποποίηση / Επικαιροποίηση της αρ. πρωτ. 3199/11-03-2016  (Α.Δ.Α.:731Τ4653Ο7-ΣΜΧ) Απόφασης

 

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail