Κατάλογος Προμηθευτών-Παρόχων Υπηρεσιών της ΕΥΔ ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ

Για παροχή πρόσθετων πληροφοριών και για την υποβολή αιτήσεων εγγραφής στο Μητρώο, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη διεύθυνση:

Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης,
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ
Κοραή 4, 10564, Αθήνα
κα Ελπινίκη Μαγιάση, Τηλ.: 210 327 8022, Φαξ : 210 327 8128, Email: nmagiasiepeaek.gr

Τροποποίηση / Επικαιροποίηση της αρ. πρωτ. 385/24-01-2018 (ΑΔΑ:666Θ465ΧΙ8-ΨΘΞ) Απόφασης

Τροποποίηση / Επικαιροποίηση της αρ. πρωτ. 3199/11-03-2016  (Α.Δ.Α.:731Τ4653Ο7-ΣΜΧ) Απόφασης

Υποβολή επικαιροποιημένων στοιχείων των συμμετεχόντων του Καταλόγου Προμηθευτών – Παρόχων Υπηρεσιών της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»

Επικαιροποίηση Καταλόγου

Συνημμένα Καταλογου

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail