Εκ των υστέρων Δημοσιότητα

Για το έτος 2022

Σύμφωνα με το άρθρο 14 «Εκ των υστέρων δημοσιότητα» της Υ.Α. 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24.02.2017 (ΦΕΚ 677/τ.Β΄/03.03.2017) καταρτίστηκε ο  κατάλογος με τις υπογραφείσες συμβάσεις του έτους 2021, του Προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας του ΕΠ «Ανάπτυξη  Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020», με προσδιορισμό του αντικειμένου, του ύψους της αμοιβής και των στοιχείων των αναδόχων των συμβάσεων οι οποίες έχουν συναφθεί μέσω Καταλόγου Προμηθευτών – Παρόχων Υπηρεσιών της ΕΥΔ ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ.

Το με Α.Π. 16918/22-02-2023 έγγραφο με τίτλο «Εκ των υστέρων δημοσιότητα για τα έργα της Τεχνικής Βοήθειας έτους 2022»

Εκ των υστέρων δημοσιότητα: Κατάλογος 2022

 

Για το έτος 2021

Σύμφωνα με το άρθρο 14 «Εκ των υστέρων δημοσιότητα» της Υ.Α. 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24.02.2017 (ΦΕΚ 677/τ.Β΄/03.03.2017) καταρτίστηκε ο  κατάλογος με τις υπογραφείσες συμβάσεις του έτους 2021, του Προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας του ΕΠ «Ανάπτυξη  Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020», με προσδιορισμό του αντικειμένου, του ύψους της αμοιβής και των στοιχείων των αναδόχων των συμβάσεων οι οποίες έχουν συναφθεί μέσω Καταλόγου Προμηθευτών – Παρόχων Υπηρεσιών της ΕΥΔ ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ.

Το με Α.Π. 11539/04.02.2022 έγγραφο με τίτλο «Εκ των υστέρων δημοσιότητα για τα έργα της Τεχνικής Βοήθειας έτους 2021»

Εκ των υστέρων δημοσιότητα: Κατάλογος 2021

 

Για το έτος 2020

Σύμφωνα με το άρθρο 14 «Εκ των υστέρων δημοσιότητα» της Υ.Α. 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24.02.2017 (ΦΕΚ 677/τ.Β΄/03.03.2017) καταρτίστηκε ο  κατάλογος με τις υπογραφείσες συμβάσεις του έτους 2020, του Προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας του ΕΠ «Ανάπτυξη  Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020», με προσδιορισμό του αντικειμένου, του ύψους της αμοιβής και των στοιχείων των αναδόχων των συμβάσεων οι οποίες έχουν συναφθεί μέσω Καταλόγου Προμηθευτών – Παρόχων Υπηρεσιών της ΕΥΔ ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ.

To με Α.Π. 650/18.2.2021 έγγραφο με τίτλο «Εκ των υστέρων δημοσιότητα για τα έργα της Τεχνικής Βοήθειας έτους 2020»

Εκ των υστέρων δημοσιότητα: Κατάλογος 2020

 

Για το έτος 2019

Σύμφωνα με το άρθρο 14 «Εκ των υστέρων δημοσιότητα» της Υ.Α. 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24.02.2017 (ΦΕΚ 677/τ.Β΄/03.03.2017) καταρτίστηκε ο  κατάλογος με τις υπογραφείσες συμβάσεις του έτους 2019, του Προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας του ΕΠ «Ανάπτυξη  Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020», με προσδιορισμό του αντικειμένου, του ύψους της αμοιβής και των στοιχείων των αναδόχων των συμβάσεων οι οποίες έχουν συναφθεί μέσω Καταλόγου Προμηθευτών – Παρόχων Υπηρεσιών της ΕΥΔ ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ.

To με Α.Π. 1156/21.2.2020 έγγραφο με τίτλο «Εκ των υστέρων δημοσιότητα για τα έργα της Τεχνικής Βοήθειας έτους 2019»

Εκ των υστέρων δημοσιότητα: Κατάλογος 2019

 

Για το έτος 2018

Σύμφωνα με το άρθρο 14 της ΥΑ 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24-2-2017 (ΦΕΚ Β677/03-03-2017) «Εκ των υστέρων δημοσιότητα» καταρτίστηκε ο  κατάλογος με τις υπογραφείσες συμβάσεις του έτους 2018, του Προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας του ΕΠ Ανάπτυξη  Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020 , με προσδιορισμό του αντικειμένου , του ύψους της αμοιβής και των στοιχείων των αναδόχων των συμβάσεων οι οποίες έχουν συναφθεί μέσω Καταλόγου Προμηθευτών – Παρόχων Υπηρεσιών της ΕΥΔ ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ.

To με Α.Π. 1106/20.2.2019 έγγραφο με τίτλο «Εκ των υστέρων δημοσιότητα για τα έργα της Τεχνικής Βοήθειας έτους 2018»

Εκ των υστέρων δημοσιότητα: Κατάλογος 2018

Για το έτος 2017

Σύμφωνα με το άρθρο 14 της ΥΑ 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24-2-2017 (ΦΕΚ Β677/03-03-2017) «Εκ των υστέρων δημοσιότητα» καταρτίστηκε ο  κατάλογος με τις υπογραφείσες συμβάσεις του έτους 2017, του Προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας του ΕΠ Ανάπτυξη  Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020 , με προσδιορισμό του αντικειμένου , του ύψους της αμοιβής και των στοιχείων των αναδόχων των συμβάσεων οι οποίες έχουν συναφθεί μέσω Καταλόγου Προμηθευτών – Παρόχων Υπηρεσιών της ΕΥΔ ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ.

To με Α.Π. 1111/26.2.2018 έγγραφο με τίτλο «Εκ των υστέρων δημοσιότητα για τα έργα της Τεχνικής Βοήθειας έτους 2017»

Εκ των υστέρων δημοσιότητα: Κατάλογος 2017

Για το έτος 2016

Σύμφωνα με το άρθρο 24 της ΥΑ 18709/ΕΥΣΣΑ413/19-2-2016 (ΦΕΚ Β449/24-2-2016) «Εκ των υστέρων δημοσιότητα» καταρτίστηκε ο  κατάλογος με τις υπογραφείσες συμβάσεις του έτους 2016, του Προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας του ΕΠ Ανάπτυξη  Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020 , με προσδιορισμό του αντικειμένου , του ύψους της αμοιβής και των στοιχείων των αναδόχων των συμβάσεων.

Το με Α.Π. 4219/28.2.2017 έγγραφο με τίτλο»Εκ των υστέρων Δημοσιότητα για τα έργα της Τεχνικής Βοήθειας έτους 2016″

Εκ των υστέρων δημοσιότητα: Κατάλογος 2016

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail