ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Δημοσιεύεται η υπ’αρ. 138664/20-12-2021 (ΑΔΑ: 62ΥΘ46ΜΤΛΡ-ΚΑΔ) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της ΕΥΔ ΕΠ ΑΝΑΔ- ΕΔΒΜ για την πλήρωση εννέα (9) θέσεων εργασίας. Η πρόσκληση απευθύνεται προς τους υπαλλήλους των Ειδικών Υπηρεσιών του Ν.4314/2014 και της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΜΟΔ Α.Ε..

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν ενυπόγραφα τις αιτήσεις και τα βιογραφικά σημειώματα, στη  διεύθυνση:

ΕΥΔ ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Μονάδα Γ’ Οργάνωσης και Υποστήριξης

ΚΟΡΑΗ 4, 2ος όροφος, ΤΚ 10564, ΑΘΗΝΑ.

Με την ένδειξη:  «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ ΑΝΑΔ- ΕΔΒΜ»

Δικαιολογητικά συμμετοχής:

Πρόσκληση στελέχωσης

Αίτηση

Τυποποιημένο Βιογραφικό

Υπεύθυνη Δήλωση

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail