Διαδικασία προ-επιλογής ερευνητικών προτάσεων που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές – κύκλος Β’»

Νέο! Σας ενημερώνουμε ότι διορθώθηκε η απάντηση στην “Ερώτηση 14” των “Συχνών Ερωτήσεων”QAs-Ypostirixi-Erevniton-b-kyklos-UPDATE-04.12.2020 ως εξής:  “Στο τελικό παραδοτέο δημοσίευση και ανακοίνωση σε συνέδριο πρέπει υποχρεωτικά να συμμετέχουν όλα τα μέλη της ερευνητικής ομάδας. Επιπλέον, προαιρετικά, μπορούν να συμμετέχουν σε αυτά και τυχόν εξωτερικοί συνεργάτες της ερευνητικής ομάδας, οι οποίοι δεν λαμβάνουν κάποια υποτροφία μέσω της Πράξης”.

ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ Νέο!:

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η Πρόσκληση με κωδικό ΕΔΒΜ103 και τίτλο: «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές-κύκλος Β’» (https://empedu.gov.gr/invitation/ypostirixi-ereyniton-me-emfasi-stoys-neoys-ereynites-kyklos-v/), προς τους φορείς υποδοχής, για τη χρηματοδότηση των προτάσεων που προκρίθηκαν βάσει των οριστικών αποτελεσμάτων. Στην παρούσα φάση δεν απαιτείται η προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών ή περαιτέρω ενέργειες από τις ερευνητικές ομάδες.  Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στον οικείο ΕΛΚΕ.

ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Δημοσιεύθηκαν σήμερα (24.06.2019) τα οριστικά αποτελέσματα της διαδικασίας προεπιλογής ερευνητικών προτάσεων που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της Πράξης:  «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές – κύκλος Β’».

Οριστικά αποτελέσματα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Δημοσιεύθηκαν σήμερα (16.05.2019) τα προσωρινά αποτελέσματα της διαδικασίας προεπιλογής ερευνητικών προτάσεων που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της Πράξης:  «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές – κύκλος Β’». Επισημαίνεται ότι κατόπιν αιτήματος του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Κώστα Γαβρόγλου ο προϋπολογισμός της πράξης αυξήθηκε στα 25εκ. ευρώ.

Από τα προσωρινά αποτελέσματα και με βάση το νέο προϋπολογισμό προκρίνονται για χρηματοδότηση 581 ερευνητικές προτάσεις.

Τα αναλυτικά αποτελέσματα βρίσκονται στο παρακάτω αρχείο excel.

Προσωρινά αποτελέσματα Μικρά ερευνητικά κύκλος Β΄ (16.05.2019)

Οι ερευνητικές ομάδες με τους κωδικούς τους έχουν τη δυνατότητα να μπαίνουν στην πλατφόρμα υποβολής και να βλέπουν τα (ανώνυμα) φύλλα αξιολογήσεων:

https://edbm.grnet.gr/SubmissionPlatform/

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ: Μετά την έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων θα ακολουθήσει η διαδικασία ενστάσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρ.8, παρ.12 και 13 της σχετικής Πρόσκλησης. Ενστάσεις κατά του προσωρινού πίνακα αποτελεσμάτων ασκούνται ενώπιον της Επιτροπής Εποπτείας εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των αποτελεσμάτων, δηλαδή μέχρι και τη Δευτέρα 27.05.2019. Το εμπρόθεσμό τους διαπιστώνεται βάσει της ημερομηνίας που αναφέρεται στη σφραγίδα του ταχυδρομείου ή στην ημερομηνία αποστολής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με τον αριθμό πρωτοκόλλου εφόσον υποβάλλονται αυτοπροσώπως. Οι ενστάσεις δεν δύναται να αφορούν τη βαθμολογία.

Οι ενστάσεις  υποβάλλονται με τους παρακάτω τρόπους:

1.Ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Πλατφόρμας Αξιολόγησης Ερευνητικών Προτάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://edbm.grnet.gr/SubmissionPlatform/ με τη χρήση των κωδικών υποβολής της ερευνητικής ομάδας.

2. Αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή στη γραμματεία της Επιτροπής Εποπτείας:

Επιτροπή Εποπτείας

Υπόψη κ. Κλεονίκης Αποστολίδου

Κοραή 4

Τ.Κ. 10564 Αθήνα

6ος όροφος, Κεντρικό Γραφείο

3.Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (σκαναρισμένα και υπογεγραμμένα έγγραφα): apostolidou.k@mou.gr

Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, οι ενστάσεις εξετάζονται από την Επιτροπή Εποπτείας σε ειδική συνεδρίαση στην οποία δεν μετέχει ο Ε.Γ. Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΚΤ και ο Επιστημονικός Υπεύθυνος της Ενιαίας Πλατφόρμας Αξιολόγησης Ερευνητικών Προτάσεων της ΕΥΔ του ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ, εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών, και κατόπιν αυτής η ΕΥΔ ανακοινώνει τους οριστικούς πίνακες.

Με τη λήξη της διαδικασίας ενστάσεων και τον έλεγχο πληρότητας των υποβληθέντων δικαιολογητικών των προκρινόμενων ερευνητικών ομάδων ακολουθεί η έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων.

 


Δημοσιεύεται παρακάτω η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στη διαδικασία προ-επιλογής ερευνητικών προτάσεων στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές – κύκλος Β’». Η υποβολή ερευνητικών προτάσεων θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού «Συστήματος Υποβολής»:

https://edbm.grnet.gr/SubmissionPlatform/

το οποίο θα είναι ανοικτό για την υποδοχή των ερευνητικών προτάσεων από την Τετάρτη 16 Ιανουαρίου και ώρα 12:00 έως και την Κυριακή 10 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 23:59.

Τυχόν ερωτήματα ή διευκρινίσεις αποστέλλονται αποκλειστικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση research@epeaek.gr .

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ: Δεν είναι απαραίτητη η εξασφάλιση βεβαίωσης από τον Φορέα Υποδοχής κατά τη διαδικασία υποβολής των ερευνητικών προτάσεων. Ο Φορέας Υποδοχής στον οποίο θα υλοποιηθεί η έρευνα σε περίπτωση χρηματοδότησής της ταυτίζεται με τον Φορέα του/της Ακαδημαϊκού Συμβούλου.

ΔΙΟΡΘΩΣΗ: Επισημαίνεται ότι στην Πρόσκληση της παρούσας δράσης στο Άρθρο 8, Παράγραφος 7, το κριτήριο Δ.«Σύνθεση της ερευνητικής ομάδας και κατανομή ρόλων των μελών της ομάδας», έχει βαρύτητα τριάντα τοις εκατό (30%) επί της τελικής βαθμολογίας και όχι «είκοσι τοις εκατό» όπως λανθασμένα γράφεται.

ΦΕΚ Διόρθωσης σφάλματος ΚΥΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Πριν απευθύνετε ερωτήματα και πριν ξεκινήσετε την υποβολή ερευνητικής πρότασης, είναι απαραίτητο να διαβάσετε προσεκτικά την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ, τις ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ερευνητική πρότασης και τις ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ. Οι ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ανανεώνονται συχνά. Ερωτήσεις που έχουν ήδη απαντηθεί ή περιγράφονται με σαφήνεια στα ανωτέρω έγγραφα, δε θα απαντώνται.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-Επιστημονικά Πεδία-Υποπεδία

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

KYA

Συχνές Ερωτήσεις-Υποστήριξη Ερευνητών-β κύκλος-UPDATE-23.01.2019

Οδηγίες Υποβολής Ερευνητικής Πρότασης_update_22.01.2019

Οδηγίες προς αξιολογητές_19.02.2019

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail