Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 

Το 2014 η Ευρωπαϊκή Ένωση εισήλθε σε μια νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020).

Η συζήτηση για το μέλλον της Πολιτικής Συνοχής μετά το 2013, ξεκίνησε με τη δημοσίευση της «5ης Έκθεσης για την Πολιτική της Συνοχής» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το Νοέμβριο του 2010. Ακολούθησαν οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2014-2020 τον Ιούνιο του 2011 και για το νομοθετικό/κανονιστικό πλαίσιο που θα διέπει τη λειτουργία των Ταμείων, τον Οκτώβριο του ιδίου έτους.

Με πρωταρχικό στόχο την επίτευξη της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για μια έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, η Επιτροπή εισήγαγε μια σειρά από σημαντικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο η Πολιτική Συνοχής σχεδιάζεται και εφαρμόζεται, όπως, επιβράβευση επιδόσεων, στήριξη ολοκληρωμένου προγραμματισμού, έμφαση στα αποτελέσματα – παρακολούθηση της προόδου για την επίτευξη των καθορισμένων στόχων, ενίσχυση εδαφικής συνοχής και απλούστευση της διαδικασίας εφαρμογής.

Βασική διαφοροποίηση της νέας Προγραμματικής Περιόδου έναντι της προηγούμενης (2007-2013) αποτελεί η υιοθέτηση Κοινού Στρατηγικού Πλαισίου σε επίπεδο Ένωσης, που στοχεύει στον καλύτερο συντονισμό μεταξύ των Ταμείων, συμπεριλαμβανομένων του  Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στους έντεκα θεματικούς στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», στους οποίους και θα βασιστούν οι Συμφωνίες Εταιρικής Σχέσης (δηλαδή τα νέα ΕΣΠΑ των Κρατών-Μελών) και τα επιχειρησιακά προγράμματα.

Ειδικότερα στη χώρα μας, ο σχεδιασμός και η κατάρτιση του αναπτυξιακού προγραμματισμού για την περίοδο 2014-2020 βασίστηκε επιπρόσθετα στο Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση 2011-2014 και στη σχετική Σύσταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Η Ελλάδα συμμετείχε ενεργά στις διαπραγματεύσεις με τους Ευρωπαίους εταίρους για την εφαρμογή της Πολιτικής της Συνοχής στη χώρα, στη βάση των προτάσεων που διαμορφώθηκαν σε τομεακό και περιφερειακό επίπεδο κατόπιν σχετικής διαβούλευσης. Επίσης, συνεχής ήταν η διαβούλευση με τις αρμόδιες γεωγραφικές μονάδες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι θέσεις της οποίας αποτυπώθηκαν στις Θέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020.

Πηγή: www.esfhellas.gr

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»  συμμετείχε ενεργά στις διαδικασίες σχεδιασμού. Στο πλαίσιο αυτό διοργάνωσε αρχικά το Αναπτυξιακό Συνέδριο για την Εκπαίδευση και τη Διά Βίου Μάθηση 2014-2020. Στη συνέχεια, μεταξύ άλλων,  συμμετείχε στο  «Εθνικό Αναπτυξιακό Συνέδριο για το ΕΚΤ κατά την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020» με θεματικό εργαστήρι που αφορούσε στην «Επένδυση στην εκπαίδευση, στις δεξιότητες και στη Διά Βίου Μάθηση» καθώς και σε τεχνική συνάντηση για τις Θεματικές και Γενικές Αιρεσιμότητες ΕΚΤ. Τέλος, συνδιοργάνωσε – με τη Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΥΣΕΚΤ)- την και Ημερίδα Διαβούλευσης για το Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»  , που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, στις 15.4.2014.

Στις 23 Μαΐου 2014 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τη «συμφωνία εταιρικής σχέσης» με την Ελλάδα (δηλ. το νέο ΕΣΠΑ), όπου περιγράφεται η στρατηγική για τη βέλτιστη χρήση των πόρων από τα διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία στη χώρα, για την περίοδο 2014-2020.

Στις 17 Ιουλίου 2014, υποβλήθηκε το νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ).

Στις 17 Νοεμβρίου 2014 υποβλήθηκε εκ νέου το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση” (ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ) σε συνέχεια των από 09/10/2014 παρατηρήσεων της Ε.Ε.

Στις 27 Νοεμβρίου 2014 πραγματοποιήθηκε η 3η υποβολή του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ).

Στις 17 Δεκεμβρίου 2014 εγκρίθηκε το Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού – Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» απο την Ευρωπαική Επιτροπή.

Στις 18 Δεκεμβρίου 2017 εγκρίθηκε η 1η Αναθεώρηση του ΕΠ “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση”

 

Για την κατάρτιση και υποβολή του Προγράμματος προηγήθηκε ευρεία και μακρά περίοδος διαβούλευσης με τους φορείς χάραξης πολιτικής για θέματα εκπαίδευσης και απασχόλησης καθώς και με τα συναρμόδια Υπουργεία  ώστε να εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή συνέργεια και ο συντονισμός των δράσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαβούλευση και τη διαδικασία σχεδιασμού & έγκρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν εδώ .

 

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail