Οδηγίες προς δικαιούχους

Οι δικαιούχοι πράξεων (έργων) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020» (ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ) έχουν μια σειρά υποχρεώσεων ως προς την πληροφόρηση και την επικοινωνία. Οι υποχρεώσεις αυτές προκύπτουν κυρίως από τους Κανονισμούς (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και 1046/2018 καθώς και τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 821/2014 και κωδικοποιούνται στον Επικοινωνιακό Οδηγό ΕΣΠΑ 2014-2020 ο οποίος εκπονήθηκε το Μάιο 2015 και εφαρμόζεται σε όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) συμπεριλαμβανομένου και του ΕΚΤ και κατά περίπτωση προσαρμόζεται στις σχετικές υποχρεώσεις που προκύπτουν από τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Παρακάτω ακολουθούν αναλυτικές οδηγίες και υποδείγματα για τις ενέργειες πληροφόρησης και επικοινωνίας, υποχρεωτικές και μη, στις οποίες προβαίνει ο δικαιούχος, ανάλογα με το είδος της πράξης που υλοποιεί.

Οδηγός τήρησης των μέτρων Πληροφόρησης & Επικοινωνίας (Φεβρουάριος 2020)

Τα Παραρτήματα του Οδηγού μπορείτε να τα βρείτε προς επεξεργασία εδώ:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: Για τις εκδηλώσεις «ανοιχτού τύπου»,
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: Για τις εκδηλώσεις «κλειστού τύπου».

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail