Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), 3 Δεκεμβρίου

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, στις 3 Δεκεμβρίου, το ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ δηλώνει την έμπρακτη υποστήριξη προς τα Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ), με ποικίλους τρόπους και σε διαφορετικούς τομείς κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Συγκεκριμένα με δράσεις:

 • Για την Απασχόληση ΑμεΑ (ΑΝΑΔ38) με δράσεις επαγγελματικής συμβουλευτικής, οριζόντιου προγράμματος κατάρτισης σε δεξιότητες ΤΠΕ, θεωρητικής κατάρτισης στα αντικείμενα «Εμπόριο και Εξωστρέφεια», «Υπάλληλος Γραφείου/Διοικητικής Υποστήριξης», πρακτικής άσκησης και πιστοποίησης για νέους/νέες με αναπηρία ή/και χρόνιες παθήσεις. Στο πλαίσιο του έργου υλοποιήθηκαν δράσεις εκπαίδευσης συμβούλων, εκπόνησης / προσβασιμοποίησης εργαλείων εργασιακών συμβούλων, εκπόνησης / αναπαραγωγής / προσβασιμοποίησης εκπαιδευτικού υλικού, διερμηνείας νοηματικής γλώσσας, κ.α. Προϋπολογισμός: 7 εκατ.€.
 • Για την Εκπαίδευση ΑμεΑ:

Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:

Με το έργο του καθολικού σχεδιασμού και ανάπτυξης προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού, αναπτύχθηκε εκπαιδευτικό υλικό για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (κυρίως από την Γ΄έως και την ΣΤ΄ Δημοτικού) για όλους τους μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Το υλικό αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από μαθητές των Ειδικών Σχολείων και των ΕΕΕΕΚ στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Το υλικό που αναπτύχθηκε αφορά τους μαθητές που παρουσιάζουν προβλήματα όρασης (τυφλοί, αμβλύωπες), προβλήματα ακοής (κωφοί, βαρήκοοι), κινητικά προβλήματα, μέτρια και ελαφριά νοητική αναπηρία, διαταραχή αυτιστικού φάσματος, ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, προβλήματα προσοχής και συγκέντρωσης. Προϋπολογισμός: 1,5 εκατ.€

Στο πλαίσιο της Εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και εκπαιδευτικές ανάγκες, προσλήφθηκαν αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, οι οποίοι συλλειτουργούσαν με τον εκπαιδευτικό της τάξης και υποστήριζαν αποκλειστικά τους μαθητές με αναπηρία ή με εκπαιδευτικές ανάγκες έτσι ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών (παράλληλη στήριξη). Επιπλέον, για τους μαθητές που αδυνατούσαν να αυτοεξυπηρετηθούν προσλήφθηκε Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό καθώς και Σχολικοί Νοσηλευτές για τους μαθητές που έχρηζαν νοσηλευτικής φροντίδας. Για τη βέλτιστη εφαρμογή των καινοτόμων προγραμμάτων διδασκαλίας επιμορφώθηκαν 372 εκπαιδευτικοί – πολλαπλασιαστές για την ενδοσχολική επιμόρφωση των αναπληρωτών εκπαιδευτικών που προσλήφθηκαν στο πλαίσιο της εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης. Προϋπολογισμός: 175 εκατ.€. Ωφελήθηκαν πάνω από 30.000 μαθητές (όχι μοναδικοί ωφελούμενοι). Επιμορφώθηκαν πάνω από 370 εκπαιδευτικοί.

 

Στο πλαίσιο της Εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή / και εκπαιδευτικές ανάγκες υποστηρίχθηκαν με αναπληρωτές Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού οι Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) που λειτουργούν στα σχολεία γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης ώστε η εκπαίδευση να ανταποκρίνεται στις ανάγκες όλων των μαθητών χωρίς διακρίσεις. Προϋπολογισμός : 164 εκατ. Ωφελήθηκαν πάνω από 119.500 μαθητές (όχι μοναδικοί ωφελούμενοι).

 

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Στο πλαίσιο των δράσεων για την Κοινωνική Μέριμνα Φοιτητών ενισχύθηκαν τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα προκειμένου να αναπτύξουν προσβάσιμα συγγράμματα και ιστότοπους και να βελτιωθούν εν γένει οι υπηρεσίες για την πρόσβαση των φοιτητών με αναπηρίες στους χώρους και στις δραστηριότητες των ΑΕΙ. Τα ΑΕΙ στελεχώθηκαν με εξειδικευμένο προσωπικό : διερμηνείς ελληνικής νοηματικής γλώσσας, ειδικούς παιδαγωγούς με εμπειρία σε μεταγραφές κειμένων σε ανάγλυφη μορφή braille και στη δημιουργία διαφοροποιημένου υλικού για όλες τις κατηγορίες μαθησιακών δυσκολίων. Επιπλέον δημιουργήθηκαν κέντρα συμβουλευτικής και ψυχολογικής στήριξης φοιτητών. Προϋπολογισμός : 21 εκατ.€. Ωφελήθηκαν πάνω από 18.400 φοιτητές (όχι μοναδικοί ωφελούμενοι).

 

Διά Βίου Μάθηση

Στο πλαίσιο της Διά Βίου Μάθησης, αναπτύχθηκαν εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα για την αναπηρία με στόχο την ενδυνάμωση των στελεχών του αναπηρικού κινήματος, τον ΑμεΑ, των ατόμων με χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους μέσω της αναβάθμισης των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους από την οπτική της δικαιωματικής προσέγγισης της αναπηρίας, προκειμένου να ενισχυθεί η ικανότητά τους να λειτουργήσουν ως συνήγοροι των ατόμων με αναπηρία και ως αυτοσυνήγοροι, να διεκδικήσουν πιο ισχυρά τα δικαιώματά τους και να αντιμετωπίσουν πιο αποτελεσματικά τις νέες προκλήσεις που δημιουργούνται από την οικονομική, υγειονομική, ανθρωπιστική και κλιματική κρίση της σύγχρονης εποχής. Προϋπολογισμός: 1,9 εκατ.€. 

 • Με συστημικές δράσεις (ΑΝΑΔ13) με την υποστήριξη της ΕΣΑμεΑ στη δημιουργία και λειτουργία του Παρατηρητηρίου Θεμάτων Αναπηρίας, το οποίο παρακολουθεί, αξιολογεί τις εξελίξεις των πολιτικών για την κοινωνική προστασία, την υγεία, την προσβασιμότητα, την ίση μεταχείρισης, διεξάγει έρευνες για επιστημονικά ζητήματα για την αναπηρία, παρέχει πληροφοριακό υλικό σε ΑμεΑ και αναπηρικές οργανώσεις, κ.α. Προϋπολογισμός: 2 εκατ.€

Πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό & Κοινωνική Συνοχή» – ΠΑΔΚΣ 2021-2027

Η υποστήριξη των Ατόμων με Αναπηρία αποτελεί έναν από τους κεντρικούς στόχους και του ΠΑΔΚΣ στην προγραμματική περίοδο 2021-2027, συμβάλλοντας στην εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, ιδιαίτερα ως προς τους στόχους αυτού που αφορούν στην απασχόληση, εκπαίδευση και κατάρτιση, ανεξάρτητη διαβίωση, παιδιά με αναπηρία, κ.α.

Μεταξύ των δράσεων που προβλέπονται αναφέρονται:

 • Οριζόντιες δράσεις στο πλαίσιο των Στρατηγικών Σχεδίων για την κοινωνική ενσωμάτωση παιδιών με αναπηρία, του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία τη Στρατηγική της Αποϊδρυματοποίησης, προκειμένου να αναπτυχθεί ένα σταθερό πλαίσιο συστημάτων κοινωνικής φροντίδας ώστε όλα τα άτομα ανεξαρτήτως των αναγκών τους να μπορούν να ενταχθούν στην κοινωνία. Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπονται : 
 • Αναμόρφωση του συστήματος αξιολόγησης της αναπηρίας στην Ελλάδα και γενικότερα υποστήριξη της πρόσβασης των παιδιών και του οικογενειακού τους περιβάλλοντος σε ποιοτικές υπηρεσίες με στόχο την κοινωνική ένταξη και την πρόληψη αποκλεισμών.
 • Ανάπτυξη πιλοτικών εφαρμογών και πρωτοβουλιών για υπηρεσίες και τρόπους υποστήριξης της ανεξάρτητης διαβίωσης των ΑμεΑ και εξέταση εναλλακτικών μορφών παροχής μακροχρόνιας φροντίδας, όπως Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) για ηλικιωμένους, δράσεων που θα ενθαρρύνουν την παροχή φροντίδας στο σπίτι. 
 • Ανάπτυξη νέων εργαλείων/προσεγγίσεων πρώιμης παρέμβασης της παιδικής αναπηρίας και της υποστήριξης της πρόσβασης των παιδιών και του οικογενειακού περιβάλλοντος σε ποιοτικές υπηρεσίες κοινωνικής ένταξης.
 • Εφαρμογή οριζόντιων δράσεων για την προώθηση των δικαιωμάτων των ΑμεΑ στην εργασία, την εκπαίδευση και την κοινωνική ένταξη. Μελέτες για το σύστημα και το περιεχόμενο της κατάρτισης στο πλαίσιο της επαγγελματικής και κοινωνικής ένταξης ΑμεΑ με διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος, έτσι ώστε να καταστεί εφικτή η κοινωνική ένταξή τους.
 • Συνέχιση της υποστήριξη του Παρατηρητήριου θεμάτων Αναπηρίας. 
 • Δράσεις για την υποστήριξη της απασχόλησης ατόμων προερχόμενων από ευάλωτες και ειδικές ομάδες πληθυσμού με έμφαση στα άτομα με αναπηρία με :
   • Προγράμματα απασχόλησης σε κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις.
   • Ολοκληρωμένες δράσεις επαγγελματικής και κοινωνικής ένταξης ΑμεΑ άνω των 29 ετών με σωματική αναπηρία ή/και ψυχικές ασθένειες – διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος. 
   • Ειδικά για τους νέους (έως 29 ετών) με σωματική αναπηρία ή/και ψυχικές ασθένειες, επιδιώκεται η βελτίωση της κοινωνικής και εργασιακής ένταξής τους με ολοκληρωμένες δράσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν συμβουλευτική και επαγγελματική κατάρτιση με γνώμονα την ψυχο-κοινωνική και επαγγελματικής τους αποκατάσταση. Προβλέπεται θεωρητική κατάρτιση, πρακτική άσκηση, ομαδικές εργασίες, προστατευμένα εργαστήρια, κ.α. από εξειδικευμένα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης.
   • Δράσεις καταπολέμησης του αποκλεισμού ατόμων με αισθητηριακά προβλήματα, όπως πρόγραμμα εξ αποστάσεως διερμηνείας συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης των διερμηνέων στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα Δικαιώματα των ανθρώπων με Αναπηρία.
 • Δράσεις για την Εκπαίδευση των ΑμεΑ, ώστε το εκπαιδευτικό σύστημα να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και για ένα σχολείο για όλους με όλους υιοθετώντας της αρχές της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης, με:
 • την προσαρμογή του εκπαιδευτικού συστήματος στην ενταξιακή/συμπεριληπτική εκπαίδευση με (ενδεικτικά) ανάπτυξη προσβάσιμου εκπαιδευτικού υλικού για όλες τις μορφές αναπηρίας, ανάπτυξη οδηγών ένταξης και κριτηρίων αξιολόγησης, δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για μαθητές ΕΚΟ, επιμόρφωση εκπαιδευτικών γενικής (διαφοροποιημένη διδασκαλία), ειδικής αγωγής και μαθητών ΕΚΟ και στελεχών εκπαίδευσης, υποστήριξη μαθησιακής κινητικότητας, κ.α.
 • την υποστήριξη της ενιαίας συστηματικής και χωρίς αποκλεισμούς φοίτησης και συμπερίληψης στην εκπαίδευση μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μέσω (ενδεικτικά) ενισχυτικής διδασκαλίας, υποστήριξης εγγραμματισμών και ενδυνάμωσης της κοινωνικο-συναισθηματικής ανάπτυξης και ανθεκτικότητας των μαθητών, κ.α.,
 • την υποστήριξη δομών και Τμημάτων ένταξης, ΣΜΕΑΕ, ΕΔΕΑΥ, ΚΕΣΥ).
 • την ενίσχυση φοιτητών (παρεμβάσεις κοινωνικής μέριμνας).
 • Τέλος, προβλέπεται η υλοποίηση δράσεων με νέα προσέγγιση, καινοτόμες δράσεις, για την προώθηση της απασχόλησης, της εκπαίδευσης και κατάρτισης ΑμεΑ.

 

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail