Κατευθυντήρια Οδηγία 24 σχετικά με την ανάθεση και διαχείριση δημοσίων συμβάσεων στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της υγειονομικής κρίσης του ιού COVID-19, καθώς και των μέτρων για την αποτροπή της διασποράς του

Στο πλαίσιο σχεδιασμού και υλοποίησης πράξεων που μπορούν να ενταχθούν στο ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ και οι οποίες αφορούν στην αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης του ιού COVID-19 και την αποτροπή της διασποράς του, εφιστάται η προσοχή των Δικαιούχων στην τήρηση και εφαρμογή των διαλαμβανόμενων στην Κατευθυντήρια Οδηγία 24 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων με θέμα “Ειδικά ζητήματα ανάθεσης και διαχείρισης δημοσίων συμβάσεων, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της υγειονομικής κρίσης του ιού COVID-19, καθώς και των μέτρων για την αποτροπή της διασποράς του“.

Η ανωτέρω Οδηγία έχει αναρτηθεί: α) στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ στην διεύθυνση: http://www.eaadhsy.gr και β) στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΨΟΗ0ΟΞΤΒ-ΦΔ7.

Η επισήμανση γίνεται προκειμένου να διασφαλιστεί η επιλεξιμότητα των σχετικών δαπανών της υλοποίησης των πράξεων που εκτελούνται μέσω δημοσίων συμβάσεων.

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail