Κατάλογος Πράξεων

Κατάλογος Πράξεων

Για την εξασφάλιση της διαφάνειας στη διαχείριση των πόρων των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων σύμφωνα με το άρθρο 115, παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΚ) 1303/2013, αναρτάται ο Κατάλογος Πράξεων,δηλαδή ο κατάλογος των ενταγμένων έργων του ΕΣΠΑ 2014-2020 ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και ανά Ταμείο.

Ο κατάλογος παρέχεται από την Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) υπό μορφή λογιστικού φύλλου και σε μορφότυπο CSV, επιτρέποντας έτσι την ταξινόμηση, αναζήτηση, εξαγωγή, σύγκριση και εύκολη δημοσίευση των δεδομένων στο διαδίκτυο.

Τα περιεχόμενα του καταλόγου ορίζονται από τον Κανονισμό (ΕΚ) 1303/2013 (Παράρτημα ΧΙΙ) και αφορούν στα εξής πεδία δεδομένων:

  • Ονομασία δικαιούχου
  • Ονομασία πράξης
  • Σύνοψη πράξης
  • Ημερομηνία έναρξης της πράξης
  • Καταληκτική ημερομηνία πράξης (αναμενόμενη ημερομηνία για την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου ή την πλήρη εκτέλεση της πράξης)
  • Συνολική επιλέξιμη δαπάνη που διατέθηκε στην πράξη
  • Ποσοστό συγχρηματοδότησης της Ένωσης ανά άξονα προτεραιότητας
  • Ταχυδρομικός κώδικας, ή άλλη κατάλληλη ένδειξη της τοποθεσίας
  • Χώρα
  • Ονομασία της κατηγορίας παρέμβασης της πράξης σύμφωνα με το άρθρο 96, παρ. 2, πρώτο εδάφιο, στοιχείο β, σημείο vi.

Στη διαδρομή https://www.espa.gr/el/Pages/ProgramsList.aspx  παρατίθεται συγκεντρωτικός πίνακας πράξεων όλων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020.

 

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail