Κάλεσμα 2019 στα φεστιβάλ Κινηματογράφου, Ντοκιμαντέρ & Animation για την υποβολή πρότασης στην Ειδική Γραμματεία Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΚΤ για τη χρηματοδότηση ειδικών αφιερωμάτων με στόχο τη δημοσιότητα και ευαισθητοποίηση των πολιτών στα πεδία παρέμβασης του ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ και ΕΠ ΜΔΤ.

Νέο κάλεσμα 2019 στα φεστιβάλ Κινηματογράφου, Ντοκιμαντέρ & Animation για την υποβολή πρότασης στην Ειδική Γραμματεία Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΚΤ για τη χρηματοδότηση ειδικών αφιερωμάτων με στόχο τη δημοσιότητα και ευαισθητοποίηση των πολιτών στα πεδία παρέμβασης του ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ και ΕΠ ΜΔΤ.

Επισημαίνεται ότι δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι διοργανώσεις φεστιβαλικού χαρακτήρα που διενεργούνται στην Ελλάδα και πληρούν μια από τις παρακάτω προϋποθέσεις:

o   Διενεργούνται συνεχόμενα κατά τα τελευταία τρία έτη (απαιτείται υποβολή των προγραμμάτων του Φεστιβάλ των τριών τελευταίων ετών), ή

o   Έχουν χρηματοδοτηθεί ξανά από τους φορείς ανάθεσης ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ ή ΕΠ ΜΔΤ ή

o   Έχουν διαθέσει δύο χιλιάδες (2.000) εισιτήρια αθροιστικά, για το σύνολο των διοργανώσεών τους (απαιτείται αποδεικτικό που τεκμηριώνει τον αριθμό των εισιτηρίων που διατέθηκαν) .

Οι προτάσεις υποβάλλονται σε ψηφιακή ή έντυπη μορφή υπογεγραμμένες από τον νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα και συνοδευόμενες από τα αναφερόμενα στην Ενότητα 5 δικαιολογητικά στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (Κοραή 4, 10564, Αθήνα 6ος όροφος, epekad.s@mou.gr,  και tsemperlidis.s@mou.gr υπ’ όψη κ. Στέφανου Τσεμπερλίδη).

Ο ενισχυόμενος φορέας συμπληρώνει σχετική αίτηση [ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α] έχοντας την αποκλειστική ευθύνη συμπλήρωσης των σχετικών πεδίων.

Κάθε φεστιβάλ έχει τη δυνατότητα να υποβάλει μία πρόταση ανά διοργάνωση σε ένα εκ των δύο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΜΔΤ ή ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ).

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:  Κατόπιν ερωτημάτων σχετικά με την προσθήκη της νέας προϋπόθεσης που δίνει δικαίωμα συμμετοχής των φεστιβάλ στο παρόν κάλεσμα, δηλαδή να «Έχουν διαθέσει δύο χιλιάδες (2.000) εισιτήρια αθροιστικά, για το σύνολο των διοργανώσεών τους», σας ενημερώνουμε ότι είναι απαραίτητο τα εισιτήρια αυτά να έχουν διατεθεί κατά την τελευταία τριετία.

Με την παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος παύει η ισχύς του από 22/05/2018 Ανοιχτού καλέσματος σε Φεστιβάλ κινηματογράφου, Ντοκιμαντέρ και Animation (http://www.edulll.gr/wp-content/uploads/2018/05/2018.05.17_DT_GIA_FESTIVAL-2.pdf ).

Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Διαμοιράστε το
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail