[ΕΔΒΜ118] Υποστήριξη της ασφαλούς και ομαλής επαναλειτουργίας των προβλεπόμενων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των Α.Ε.Ι. με την παροχή υγειονομικού υλικού στους φοιτητές

 Αναρτήθηκε

Πρόσκληση με κωδικό ΕΔΒΜ118 και τίτλο «Υποστήριξη της ασφαλούς και ομαλής επαναλειτουργίας των προβλεπόμενων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των Α.Ε.Ι. με την παροχή υγειονομικού υλικού στους φοιτητές» για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στον Άξονα Προτεραιότητας 2, ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.).

Διευκρινίσεις:

  1. Σύμφωνα με τον Καν. 558/2020 (σημείο 13 των «έχοντας υπόψη» της Πρόσκλησης) και συγκεκριμένα το άρθρο 2 που τροποποιεί τον Καν. 1303/2013 προσθέτοντας το άρθρο 25α, για πράξεις που προωθούν την ικανότητα αντιμετώπισης κρίσεων στο πλαίσιο της επιδημικής έκρηξης της COVID-19, δεν εφαρμόζεται η παρ. 6 του άρθρου 65 του Καν. 1303/2013, η οποία αφορά στη μη χρηματοδότηση πράξεων που έχουν περατωθεί φυσικά ή εκτελεστεί πλήρως πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης. Ως εκ τούτου, το σημείο 4.2. της Πρόσκλησης (ΕΔΒΜ 118) δεν έχει εφαρμογή.
  2. Το φυσικό αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης είναι η προμήθεια υγειονομικού υλικού που ενδεικτικά περιλαμβάνει: μάσκες, γάντια, αντισηπτικό υγρό, συσκευές για υγρό σαπούνι και για αντισηπτικό, χαρτί χειρός, υλικά απολύμανσης χώρων και εξοπλισμού και σε ορισμένες περιπτώσεις προστατευτικές φόρμες (π.χ. ιατρικές ειδικότητες). Δεν περιλαμβάνονται οι δαπάνες παροχής υπηρεσιών.
  3. Ο προϋπολογισμός για την προμήθεια υγειονομικού υλικού που έχει ενταχθεί στο Εθνικό Σκέλος του ΠΔΕ, βάσει της υπ’αριθμ. 72823/10-7-2020 Απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, θα πρέπει να συμπεριληφθεί στην προς υποβολή πρόταση για να μεταφερθεί στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του ΠΔΕ, όπως ορίζεται στο υπ’αριθμ. 72356/Β9/Φ8/400/11-6-2020 έγγραφο της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. Σε περίπτωση που ο προϋπολογισμός που αναλογεί σε κάποιο ίδρυμα βάσει του Παραρτήματος Α της Πρόσκλησης ΕΔΒΜ118, είναι μεγαλύτερος από αυτόν της Απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, τότε το επιπλέον ποσό θα καταχωρηθεί στην υπό ένταξη πράξη με νέα ΣΑΕ.
  4. Κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 40, παρ. 6 της ΥΠΑΣΥΔ (σημείο 19 των «έχοντας υπόψη» της Πρόσκλησης), με την υποβολή του ΤΔΠ θα πρέπει να προσκομιστούν και τα σχετικά έγγραφα που αφορούν στις δημόσιες συμβάσεις (συμβάσεις του ν. 4412/2016) για τις οποίες – κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης – έχει ήδη δημοσιευτεί η σχετική προκήρυξη ή/και έχει ήδη συναφθεί η σύμβαση.
  5. Το ΤΔΠ υποβάλλεται από τους ΕΛΚΕ και τις Εκκλησιαστικές Ακαδημίες. Στις περιπτώσεις που έχουν προηγηθεί προμήθειες υγειονομικού υλικού ή έχουν αναληφθεί σχετικές υποχρεώσεις από τις Οικονομικές Υπηρεσίες των ΑΕΙ θα πρέπει στην υποβληθείσα πράξη του ΕΛΚΕ να συμπεριληφθεί σχετικό υποέργο και να υποβληθεί συμφωνητικό σύμπραξης.
Αρχική Πρόσκληση
Τροποποιήσεις
Συνοδευτικά Αρχεία
Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail