[ΕΔΒΜ113] Ταχύρρυθμη επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (ολιστική προσέγγιση)

 Αναρτήθηκε

Πρόσκληση με κωδικό ΕΔΒΜ113 και τίτλο «Ταχύρρυθμη επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (ολιστική προσέγγιση)» για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στους Άξονες Προτεραιότητας 6, 8 και 9, οι οποίοι συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.).

Νέα ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων: 25/08/2020

Διευκρινίσεις:

1. Λόγω της τρέχουσας συγκυρίας, η υλοποίηση του προγράμματος επιμόρφωσης κρίνεται σκόπιμο να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα (το αργότερο εντός τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία ένταξης της Πράξης).  Ως εκ τούτου, η δυνατότητα ανταπόκρισης στο ως άνω χρονοδιάγραμμα θα ληφθεί σοβαρά υπόψη κατά την αξιολόγηση των προτάσεων και ειδικότερα κατά την εξέταση των κάτωθι κριτηρίων:

  • Κριτήριο 1.1 «Πληρότητα και σαφήνεια του φυσικού αντικειμένου της προτεινόμενης πράξης», υποκριτήριο β) στη μεθοδολογία υλοποίησης, η οποία θα αναφέρει όλες τις αναγκαίες εργασίες/προμήθειες/υπηρεσίες για την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου (επιλογή μεθοδολογίας και ανάλυση της υλοποίησης της πράξης ή των επιμέρους υποέργων αυτής, απαιτούμενες ενέργειες, χρονική αλληλουχία ενεργειών),
  • Κριτήριο 1.3 «Ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης της πράξης»
  • Κριτήριο 4 «Ωριμότητα»

2. Οι προτάσεις των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων θα υποβληθούν μέσω των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ).

3. Για τεχνικούς λόγους έχει προστεθεί ο δείκτης εκροών CV31 «Αριθμός συμμετεχόντων που υποστηρίζονται για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας COVID-19 /Number of participants supported in combating or counteracting the effects of the COVID-19 pandemic». Οι τιμές-στόχος του εν λόγω δείκτη θα πρέπει να ταυτίζονται με τις αντίστοιχες τιμές του δείκτη 11511 «Εκπαιδευτικοί που επιμορφώνονται στην αξιοποίηση νέων παιδαγωγικών πρακτικών και ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία (συμμετοχές)».

4. Όλα τα δικαιολογητικά/έγγραφα, τα οποία συνοδεύουν το Τεχνικό Δελτίο Πράξης, θα πρέπει να υποβληθούν από όλους τους συμπράττοντες φορείς. Το Έντυπο Ανάλυσης Κόστους δύναται να είναι ενιαίο αλλά θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα υποέργα αναλυτικά.

5. Το ΙΤΥΕ-Διόφαντος, ως ο πάροχος των υπηρεσιών του ΠΣΔ στην εκπαιδευτική κοινότητα:

(α) Παρέχει ατελώς την υπηρεσία πιστοποίησης χρηστών ΠΣΔ σε πληροφοριακά συστήματα και εφαρμογές φορέων, με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που αναφέρονται στο έγγραφο: Δήλωση Επεξεργασίας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

 (β) Παρέχει ατελώς στα μέλη του ΠΣΔ την υπηρεσία ηλεκτρονικής τάξης e-class ΠΣΔ, τα οποία (μέλη) μπορούν να χρησιμοποιήσουν όλες τις δυνατότητες της υπηρεσίας με τους όρους που αναγράφονται στις οδηγίες χρήσης https://eclass.sch.gr/instructions.html.

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail