[ΑΝΑΔ36] Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε Δήμους και σε υπηρεσίες Α’ υποδοχής. Ασύλου και Διαχείρισης Προσφυγικών Ροών – Γ’ Κύκλος

  | Η πρόσκληση έχει κλείσει

Πρόσκληση με κωδικό ΑΝΑΔ36 και τίτλο «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε Δήμους και σε υπηρεσίες Α’ υποδοχής. Ασύλου και Διαχείρισης Προσφυγικών Ροών – Γ’ Κύκλος» για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» στους Άξονες Προτεραιότητας 2 και 4, οι οποίοι συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.).

Διαμοιράστε το
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail