[ΑΝΑΔ78] Πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής εμπειρίας για 3.900 ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών

 Αναρτήθηκε | Η πρόσκληση έχει κλείσει

Πρόσκληση με κωδικό ΑΝΑΔ78 και τίτλο «Πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής εμπειρίας για 3.900 ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών» για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ” στον Άξονα Προτεραιότητας 3 ο οποίος συγχρηματοδοτείται από την “Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ)”

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail