[ΑΝΑΔ64] Πιλοτικό Πρόγραμμα Κατάρτισης, Συμβουλευτικής, Πιστοποίησης Ανέργων στους Τομείς Δραστηριότητας της Γαλάζιας Οικονομίας

 Αναρτήθηκε | Η πρόσκληση έχει κλείσει

Πρόσκληση με κωδικό ΑΝΑΔ64 και τίτλο “Πιλοτικό Πρόγραμμα Κατάρτισης, Συμβουλευτικής, Πιστοποίησης Ανέργων στους Τομείς Δραστηριότητας της Γαλάζιας Οικονομίας”  για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση” στον Άξονα Προτεραιότητας 3, ο οποίος συγχρηματοδοτείται από την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση Νέων (ΠΑΝ). 

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail