[ΕΔΒΜ15] Πιλοτική Εφαρμογή Διαδραστικής – Βιωματικής Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης

 Αναρτήθηκε

Πρόσκληση με κωδ. ΕΔΒΜ15 για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», Άξονες Προτεραιότητας 6 «Βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος» & 8«Βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος και της δια βίου Μάθησης-Σύνδεση με την αγορά εργασίας στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» , ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ με τίτλο ««Πιλοτική Εφαρμογή Διαδραστικής – Βιωματικής Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail