Η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΚΤ

Η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) έχει αρμοδιότητα την επίβλεψη και το συντονισμό των Ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης δύο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ:

  • Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρωπινού Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑΔ-EΔΒΜ) και
  • Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» (ΕΠ ΜΔΤ).

Η Ειδική Γραμματεία υπάγεται στο Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης.

 

Ανάπτυξη Ανθρωπινού Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση

Το ΕΠ ΑΝΑΔ-EΔΒΜ διαθέτει συνολικό προϋπολογισμό 3,13 δισ. ευρώ. Το πρόγραμμα χωρίζεται σε δύο τομείς:

  • Τομέας Απασχόλησης (1,83 δισ. ευρώ) περιλαμβάνει δράσεις για την καταπολέμηση της ανεργίας, τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, την κοινωνική οικονομία και την εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής (παιδικοί σταθμοί).Στον Τομέα αυτό υπάρχουν δράσεις που επαναλαμβάνονται σε ετήσια βάση με στόχους την αναβάθμιση των δεξιοτήτων του υφιστάμενου και του μελλοντικού ενεργού πληθυσμού, τη δημιουργία συνθηκών βιώσιμης και αξιοπρεπούς απασχόλησης, την αύξηση του ποσοστού απασχόλησης, τη μείωση της ανεργίας, ιδιαίτερα σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, καθώς και συνολικά την πολύπλευρη και ολοκληρωμένη ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού, ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς εργασίας.
  • Τομέας Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης (1,25 δισ. ευρώ) περιλαμβάνει ένα σύνολο παρεμβάσεων σε όλο το φάσμα της εκπαίδευσης από την προεισαγωγική εκπαίδευση έως και τη μεταδιδακτορική έρευνα καθώς και μια σειρά δράσεων επιμόρφωσης εκπαιδευτικών.Κεντρικός στόχος των παρεμβάσεων του Τομέα Εκπαίδευσης είναι η αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης μέσω της ενίσχυσης των σχολικών δομών, της αναθεώρησης των προγραμμάτων σπουδών, της υλοποίησης προγραμμάτων ενισχυτικής διδασκαλίας, της ενίσχυσης του ερευνητικού δυναμικού της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και της σύζευξης μεταξύ των συστημάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας.

Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα

Πρόκειται για ένα πολυταμειακό Πρόγραμμα (συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο -ΕΚΤ- και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης -ΕΤΠΑ) με συνολικό προϋπολογισμό 486,9 εκατ. ευρώ.

Διαθέτει τρεις θεματικούς άξονες:

  • Θεματικός Άξονας 1 «Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση για την αύξηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του Δημοσίου Τομέα» (140,1 εκ.ευρώ)
  • Θεματικός Άξονας 2 «Ενίσχυση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» (223,1 εκ. ευρώ)
  • Θεματικός Άξονας 3 «Βελτίωση της διαχείρισης και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του Δημοσίου Τομέα» (εξειδικευμένα 114,6 εκ. ευρώ)

Υποστηρίζει οριζόντιες μεταρρυθμίσεις του δημοσίου τομέα γενικά και κάθετες παρεμβάσεις στους εξής τομείς προτεραιότητας: δικαιοσύνη, υγεία, κοινωνικής ασφάλιση, δημοσιονομική και φορολογική πολιτική και εφαρμογής της μεταρρύθμισης στην τοπική αυτοδιοίκηση.

Λόγω της πολυτομεακής φύσης του προγράμματος, οι δράσεις που χρηματοδοτεί οφείλουν να εμπίπτουν στις προτεραιότητες των Εθνικών Στρατηγικών για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση και την Ψηφιακή Στρατηγική. Συνεπώς, οι συνεργασία με τα δύο αρμόδια Υπουργεία είναι ρητή και προβλέπεται κανονιστικά.

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΚΤ

Τηλ.: +30 210 3278140, 210 3278142
Fax: +30 210 5241311
E-mail:  epekad.s@mou.gr
Διεύθυνση: Κοραή 4, 105 44 Αθήνα

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ

Τηλ.: +30 210 327 8046
Fax:  +30 210 327 8128
Email:  edulll@epeaek.gr
Διεύθυνση: Κοραή 4, 105 44 Αθήνα

Site: https://empedu.gov.gr/

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ ΜΔΤ

Τηλ.: +30 213 2018000
Fax:  +30 213 2018037
E-mail:  epdm@mou.gr
Διεύθυνση: Κοραή 4, 105 44 Αθήνα

Site: http://www.epdm.gr

Επικεφαλής της Ειδικής Γραμματείας από το Μάρτιο 2015 είναι ο Γιώργος Ιωαννίδης. Γεννήθηκε το 1975 στην Αθήνα. Έλαβε το διδακτορικό του δίπλωμα στην Πολιτική Οικονομία και Πολιτική Απασχόληση από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης (2012). Έχει εργαστεί, ως επιστημονικός συνεργάτης του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ, εμπειρογνώμονας της Οικονομικής & Κοινωνικής Επιτροπής, ως επισκέπτης ερευνητής στο Τμήμα Πολιτικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Cambridge και ως συνεργάτης ερευνητής στο Παρατηρητήριο Οικονομικών & Κοινωνικών Εξελίξεων του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στα γνωστικά αντικείμενα της Οικονομικής Πολιτικής, της Πολιτικής Απασχόλησης και της Ελληνικής Οικονομίας.