ΕΣΠΑ 2014-2020: Απόφαση Ένταξης Πράξης «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων ερευνητών/ερευνητριών – Β΄ κύκλος»

Ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, κ. Γιώργος Ιωαννίδης υπέγραψε στις 21/12/2018 την  απόφαση ένταξης της πράξης «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων ερευνητών/ερευνητριών-Β΄ κύκλος» με δικαιούχο το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών και συνολικό προϋπολογισμό 15.866.400,00 €.

Αντικείμενο της Πράξης είναι η ενίσχυση νέων ερευνητών κατόχων διδακτορικού τίτλου σπουδών και η παραγωγή ερευνητικών  αποτελεσμάτων μέσω της εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας με τη χορήγηση 601 υποτροφιών σε κατόχους διδακτορικού τίτλου σπουδών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της ημεδαπής. Το ύψος των μηνιαίων τροφείων ανέρχεται σε 1.100,00€. Η διάρκεια της χρηματοδότησης είναι έως 24 μήνες.

Η πρόσκληση προς τους ωφελούμενους ερευνητές για υποβολή προτάσεων θα εκδοθεί από το ΙΚΥ.

Δείτε το ΔΤ

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail