Επιτροπή Παρακολούθησης

Η Επιτροπή Παρακολούθησης  του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020» συγκροτείται με Πρόεδρο  τον Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΚΤ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Ως μέλη με δικαίωμα ψήφου συμμετέχουν :

Α) Εκπρόσωποι των αρχών διαχείρισης, συντονισμού και πιστοποίησης του ΕΣΠΑ

Β) Εκπρόσωποι δημοσίων αρχών, ειδικών υπηρεσιών υπουργείων με αρμοδιότητα στους τομείς παρέμβασης του ΕΠ, καθώς και εκπρόσωποι της ΜΟΔ Α.Ε.

Γ) Εκπρόσωποι κοινωνικών εταίρων, ομοσπονδιών και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων

Στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», συμμετέχουν και μέλη χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης έχει ως αποστολή να παρακολουθεί την εφαρμογή  και την πρόοδο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση», σύμφωνα με τα άρθρα 47, 48, 49 και 110 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, καθώς και να εγκρίνει την εξειδίκευσή του.

 1. Ειδικότερα η Επιτροπή Παρακολούθησης εξετάζει:
  1. τα δημοσιονομικά στοιχεία, τους κοινούς και ειδικούς δείκτες του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων των μεταβολών στις τιμές των δεικτών αποτελεσμάτων, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα/στοιχείο σχετικό με την εφαρμογή του Προγράμματος και την πρόοδο ως προς την επίτευξη των ποσοτικά προσδιορισμένων στόχων και των ορόσημων που ορίζονται στο πλαίσιο επιδόσεων και, κατά περίπτωση, τα αποτελέσματα ποιοτικών αναλύσεων
  2. όλα τα λοιπά ζητήματα που επηρεάζουν την επίδοση του Επιχειρησιακού Προγράμματος
  3. την πρόοδο στην εφαρμογή του σχεδίου αξιολόγησης και την παρακολούθηση των συμπερασμάτων των αξιολογήσεων
  4. την υλοποίηση της στρατηγικής επικοινωνίας
  5. την υλοποίηση μεγάλων έργων
  6. την τυχόν υλοποίηση κοινών σχεδίων δράσης
  7. τις δράσεις για την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, των ίσων ευκαιριών, για την καταπολέμηση των διακρίσεων, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για τα άτομα με αναπηρίες
  8. τις δράσεις για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης
  9. την πρόοδο των δράσεων που αφορούν στην τήρηση των εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων που σχετίζονται με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, εφόσον αυτές δεν είχαν εκπληρωθεί κατά την ημερομηνία υποβολής του.
  10. την εφαρμογή μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής, συμπεριλαμβανομένων των εκ των προτέρων αξιολογήσεων, των εγγράφων στρατηγικής, της μεθοδολογίας για τις δαπάνες/ αμοιβές διαχείρισης και τις ετήσιες εκθέσεις σχετικά με τις πραγματοποιηθείσες πληρωμές των δαπανών αυτών
  11. τις ετήσιες εκθέσεις ελέγχου ή τμήμα αυτών που αφορούν στο οικείο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.
 2. Η Επιτροπή Παρακολούθησης εξετάζει και εγκρίνει:
  1. την εξειδίκευση του Επιχειρησιακού Προγράμματος και κάθε αναθεώρησή της
  2. τη μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής των πράξεων
  3. τις ετήσιες και τις τελικές εκθέσεις υλοποίησης
  4. το σχέδιο αξιολόγησης για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και κάθε τροποποίησή του
  5. τη στρατηγική επικοινωνίας για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και κάθε τροποποίησή της
  6. κάθε πρόταση της Διαχειριστικής Αρχής του ΕΠ για τροποποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος πριν την υποβολή της στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σχετικά αρχεία

Α. ΓΡΑΠΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

43η Γραπτή Διαδικασία 06/2024 –Έγκριση της εφαρμογής 100% συγχρηματοδότησης στην τελευταία Λογιστική Χρήση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014 – 2020».

42η Γραπτή Διαδικασία 09/2023 –Έγκριση της πρότασης τελικής αναθεώρησης του Ε.Π. ΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020 για το έτος 2023.

41η Γραπτή Διαδικασία 05/2023 –Έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης Υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» έτους 2022

40η Γραπτή Διαδικασία 05/2022 –Έγκριση α) της Ετήσιας Έκθεσης Υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» έτους 2021 και β) του νέου δελτίου εξειδίκευσης και επικαιροποίηση εξειδίκευσης του Εγγράφου Εξειδίκευσης Εφαρμογής του ΕΠ (ΕΕΕΠ) του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020.

39η Γραπτή Διαδικασία 02/2022 –Έγκριση: α) Έκθεσης απολογισμού για το έτος 2021 και προγραμματιζόμενων δράσεων Πληροφόρησης & Επικοινωνίας για το έτος 2022, β) Νέων δελτίων εξειδίκευσης, τροποποίησης/επικαιροποίησης και ανακλήσεων υφισταμένων δελτίων εξειδίκευσης του Εγγράφου Εξειδίκευσης Εφαρμογής (ΕΕΕ) του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020, γ) Τροποποίησης κριτηρίων επιλογής πράξεων, δ) εξουσιοδότησης της ΕΥΔ για την αξιολόγηση, κατάλληλη προσαρμογή και έγκριση των κριτηρίων επιλογής πράξεων της δράσης (2,4,5).9.5.1.04 «Επιχορήγηση Υφιστάμενων Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ)», σε συνδυασμό με τη σχετική Πρόσκληση της δράσης, όταν αυτή υποβληθεί προς έγκριση στην ΕΥΔ.

38η Γραπτή Διαδικασία 09/2021 – Έγκριση της πρότασης αναθεώρησης του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020 για το έτος 2021

37η Γραπτή Διαδικασία 07/2021-Έγκριση α) νέων δελτίων εξειδίκευσης, επικαιροποίησης και ανακλήσεων υφισταμένων δελτίων εξειδίκευσης του Εγγράφου Εξειδίκευσης Εφαρμογής του ΕΠ (ΕΕΕΠ) του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020 και β) επικαιροποίησης Σχεδίου Αξιολόγησης ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ.

36η Γραπτή Διαδικασία 05/2021-Έγκριση α) της Ετήσιας Έκθεσης Υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» έτους 2020 και β) της έκθεσης απολογισμού για το έτος 2020 και των προγραμματιζόμενων δράσεων Πληροφόρησης & Επικοινωνίας για το έτος 2021.

35η Γραπτή Διαδικασία 12/2020-Έγκριση α) νέων δελτίων εξειδίκευσης, επικαιροποίησης και ανακλήσεων υφισταμένων δελτίων εξειδίκευσης του Εγγράφου Εξειδίκευσης Εφαρμογής του ΕΠ (ΕΕΕΠ) του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020 και β) κριτηρίων επιλογής πράξεων.

34η Γραπτή Διαδικασία 10/2020-Έγκριση της δεύτερης φάσης πρότασης αναθεώρησης του ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ 2014-2020 για το έτος 2020 (Οκτώβριος 2020)

33η Γραπτή Διαδικασία 09/2020-Έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης Υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» έτους 2019.

32η Γραπτή Διαδικασία 06/2020-Έγκριση α) της πρώτης φάσης πρότασης αναθεώρησης του ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ 2014-2020 για το έτος 2020, β) νέων και επικαιροποιημένων δελτίων εξειδίκευσης του Εγγράφου Εξειδίκευσης Εφαρμογής του ΕΠ (ΕΕΕΠ) του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020, γ) κριτηρίων επιλογής πράξεων της Επενδυτικής Προτεραιότητας (Ε.Π.9.4) και δ) κριτηρίων επιλογής πράξεων των δράσεων (3)8.2.1.ΠΑΝ.15 «Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις για την ενίσχυση γνώσεων και δεξιοτήτων ανέργων Πτυχιούχων νέων έως 29 ετών, σε δυναμικούς τομείς του αναπτυξιακού μοντέλου της Οικονομίας» και (3)8.2.1.ΠΑΝ.16 «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση επαγγελματικής ανάπτυξης και ένταξης στην αγορά εργασίας για νέους έως 29 ετών»

31η Γραπτή Διαδικασία 02/2020-Έγκριση α) νέων και επικαιροποίησης δελτίων εξειδίκευσης του Εγγράφου Εξειδίκευσης Εφαρμογής του ΕΠ (ΕΕΕΠ) του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020 και β) νέων/επικαιροποίησης κριτηρίων επιλογής πράξεων στο πλαίσιο των δράσεων (2,4,5).8.1.1.15 «Συμβουλευτική  Υποστήριξη, Κατάρτιση και Πιστοποίηση στον κλάδο της Δημιουργικής Βιομηχανίας ως σύγχρονος πυλώνας του πολιτισμού για άνεργες γυναίκες», (2.4.5).8.1.1.14 «Ολοκληρωμένη παρέμβαση ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμησης της ανεργίας στον κλάδο των Υποδομών και των Μεταφορών», (3).8.2.1 ΠΑΝ.13 «Συμβουλευτική υποστήριξη, κατάρτιση και πιστοποίηση στο αντικείμενο του Ψηφιακού Μάρκετινγκ για ανέργους έως 29 ετών σε μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον κλάδο του τουρισμού»

30η Γραπτή Διαδικασία 10/2019 – Έγκριση της πρότασης αναθεώρησης του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020 (Οκτώβριος 2019)

29η Γραπτή Διαδικασία 06/2019 –Έγκριση α) επικαιροποίησης δελτίων εξειδίκευσης του Εγγράφου Εξειδίκευσης Εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» & β) της Ετήσιας Έκθεσης Υλοποίησης και Σύνοψης Πολιτών του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» έτους 2018.

28η Γραπτή Διαδικασία 05/2019 –Έγκριση α) εξειδίκευσης νέων δελτίων, επικαιροποίησης και κατάργησης δελτίων του Εγγράφου Εξειδίκευσης Εφαρμογής του ΕΠ (ΕΕΕΠ) του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020, β) επικαιροποίησης της μεθοδολογίας επιλογής πράξεων στο πλαίσιο της δράσης (6,8,9).10.1.1.01.03 «Ένταξη και Εκπαίδευση των Παιδιών ΡΟΜΑ», γ) επικαιροποίησης της μεθοδολογίας επιλογής πράξεων στο πλαίσιο της δράσης (6,8,9).10.2.2.03.02 «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές», δ) κριτηρίων επιλογής πράξεων στο πλαίσιο των δράσεων (2,4,5).8.1.2.07 «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού & Καταπολέμησης της Ανεργίας στον κλάδο της Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics) και του Εξαγωγικού Εμπορίου» και (3.8.2.2 ΠΑΝ.06) «Συμβουλευτική υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων Νέων 25-29 ετών στον κλάδο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών».

27η Γραπτή Διαδικασία 02/2019 –Έγκριση νέων δελτίων, επικαιροποίηση και κατάργηση δελτίων εξειδίκευσης του Εγγράφου Εξειδίκευσης Εφαρμογής (ΕΕΕΠ) του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020

26η Γραπτή Διαδικασία 10/2018 – Έγκριση νέων δελτίων εξειδίκευσης και επικαιροποίησης δελτίων του Εγγράφου Εξειδίκευσης Εφαρμογής (ΕΕΕΠ) του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020

25η Γραπτή Διαδικασία 07/2018 –Έγκριση α) εξειδίκευσης νέων δελτίων και επικαιροποίησης δελτίων του Εγγράφου Εξειδίκευσης Εφαρμογής του ΕΠ (ΕΕΕΠ) του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020, β) μεθοδολογίας και κριτηρίων αξιολόγησης για τη  δράση «Κέντρα Στήριξης της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας»

24η Γραπτή Διαδικασία 07/2018 – Έγκριση της πρότασης αναθεώρησης του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020 (Ιούλιος 2018)

 

23η Γραπτή Διαδικασία 06/2018 – Έγκριση νέων δελτίων εξειδίκευσης και επικαιροποίησης δελτίων του Εγγράφου Εξειδίκευσης Εφαρμογής (ΕΕΕΠ) του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020

22η Γραπτή Διαδικασία 06/2018 – Έγκριση επικαιροποίησης δελτίου του Εγγράφου Εξειδίκευσης Εφαρμογής (ΕΕΕΠ) του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020

21η Γραπτή Διαδικασία 05/2018 – Έγκριση Ετήσιας Έκθεσης Υλοποίησης του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020 έτους 2017

20η Γραπτή Διαδικασία 05/2018 – Έγκριση εξειδίκευσης νέων δελτίων και  επικαιροποίησης  δελτίων του Εγγράφου Εξειδίκευσης Εφαρμογής (ΕΕΕΠ) του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020

19η Γραπτή Διαδικασία 10/2017 – Έγκριση α) επικαιροποίησης  δελτίων & ένταξη νέων δράσεων  του Εγγράφου Εξειδίκευσης Εφαρμογής (ΕΕΕΠ) του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020 & β) μεθοδολογίας και κριτηρίων αξιολόγησης δράσεων/προγραμμάτων Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.)

18η Γραπτή Διαδικασία 9/2017 – Έγκριση της πρότασης αναθεώρησης του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020 (Σεπτέμβριος 2017)

17η Γραπτή Διαδικασία 6/2017 – Έγκριση εξειδίκευσης νέων δελτίων, επικαιροποίησης και κατάργησης δελτίων του Εγγράφου Εξειδίκευσης Εφαρμογής του ΕΠ (ΕΕΕΠ)  του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020

16η Γραπτή Διαδικασία 6/2017 – Έγκριση Ετήσιας Έκθεσης Υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» έτους 2016

15η Γραπτή Διαδικασία 6/2017 – Έγκριση εξειδίκευσης νέων δελτίων, επικαιροποίησης και κατάργησης δελτίων του Εγγράφου Εξειδίκευσης Εφαρμογής του ΕΠ (ΕΕΕΠ)  του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020, β)μεθοδολογίας και κριτηρίων αξιολόγησης δράσεων Νέων Ελευθέρων επαγγελματιών-αυτοαπασχολούμενων(ΝΕΕ), Γ) Ετήσιου Προγράμματος 2017

14η Γραπτή Διαδικασία 5/2017 – Έγκριση εξειδίκευσης επικαιροποίησης δράσης  του Εγγράφου Εξειδίκευσης Εφαρμογής του ΕΠ (ΕΕΕΠ)  του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

13η Γραπτή Διαδικασία 4/2017 – Έγκριση εξειδίκευσης νέας δράσης  του Εγγράφου Εξειδίκευσης Εφαρμογής του ΕΠ (ΕΕΕΠ)  του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

12η Γραπτή Διαδικασία 1/2017 – Έγκριση εξειδίκευσης νέας δράσης / επικαιροποίησης στοιχείων δράσεων του Εγγράφου Εξειδίκευσης Εφαρμογής του ΕΠ (ΕΕΕΠ) & προσθήκη κειμένου στη μεθοδολογία αξιολόγησης αιτήσεων χρηματοδότησης (Κριτήρια Ένταξης πράξεων στο πλαίσιο της ΕΠ 10.1) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

11η Γραπτή Διαδικασία 11/2016 – Έγκριση μεθοδολογίας επιλογής πράξεων στο πλαίσιο της δράσης (6,8,9).10.2.2.03.02 «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

 10η Γραπτή Διαδικασία 9/2016-Eξειδίκευση νέων δράσεων / επικαιροποίηση στοιχείων δράσεων του Εγγράφου Εξειδίκευσης Εφαρμογής του ΕΠ (ΕΕΕΠ) & έγκριση μεθοδολογίας και κριτηρίων αξιολόγησης  πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» 

9η Γραπτή Διαδικασία 7/2016- Eξειδίκευση νέων δράσεων και επικαιροποίηση στοιχείων δράσεων του εγγράφου Εξειδίκευσης Εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΕΕΠ) «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση 2014-2020»

8η Γραπτή Διαδικασία 6/2016- Eξειδίκευση νέων δράσεων και επικαιροποίηση στοιχείων δράσεων του εγγράφου Εξειδίκευσης Εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΕΕΠ) «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση 2014-2020»

7η Γραπτή Διαδικασία 5/2016- Α. Eξειδίκευση νέων δράσεων και επικαιροποίηση στοιχείων δράσεων του Εγγράφου Εξειδίκευσης Εφαρμογής του ΕΠ (ΕΕΕΠ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση 2014-2020» & B. Ετήσια Έκθεσης Υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση 2014-2020» έτους 2015

6η Γραπτή Διαδικασία 4/2016- Εξειδίκευση εφαρμογής και επικαιροποίησης στοιχείων δράσεων του εγγράφου εξειδίκευσης εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΕΕΠ) «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020» και έγκριση του πλάνου πληροφόρησης και επικοινωνίας για το έτος 2016

5η Γραπτή Διαδικασία 2/2016- Επικαιροποίηση σχεδίων δράσεων και Εξειδίκευση Εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»
(διενεργήθηκε και ολοκληρώθηκε μέσω της Επιχειρησιακής Πλατφόρμας «Δίαυλος»)

4η Γραπτή Διαδικασία 2/2016- Επικαιροποίηση σχεδίων δράσεων και Εξειδίκευση Εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»
(διενεργήθηκε και ολοκληρώθηκε μέσω της Επιχειρησιακής Πλατφόρμας «Δίαυλος»)

3η Γραπτή Διαδικασία 2/2016- Εξειδίκευση Εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»
(διενεργήθηκε και ολοκληρώθηκε μέσω της Επιχειρησιακής Πλατφόρμας «Δίαυλος»)

2η Γραπτή Διαδικασία 12/2015 – Εξειδίκευση Εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»
(διενεργήθηκε και ολοκληρώθηκε μέσω της Επιχειρησιακής Πλατφόρμας «Δίαυλος»)

1η Γραπτή Διαδικασία 11/2015 – Τροποποίηση της Εξειδίκευσης Εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»
(διενεργήθηκε και ολοκληρώθηκε μέσω της Επιχειρησιακής Πλατφόρμας «Δίαυλος»)

 

Β. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ

6η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης (Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2023)

5η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης (Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2022)

4η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης (Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2019)

3η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης (Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2018)

2η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης (Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2016)

1η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης (Αθήνα, 1 Ιουλίου 2015)