Επαναπρογραμματισμός Αιτημάτων Πληρωμής 2020 (Ε.Π. ΕΣΠΑ 2014-2020)

Στο πλαίσιο αντιμετώπισης των δυσμενών οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της νόσου Covid-19 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προέβη σε κανονιστικές τροποποιήσεις με σκοπό την παροχή ευελιξίας στη διαχείριση των διαθέσιμων πόρων των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ), όπως μεταφορά πόρων, αύξηση ποσοστών συγχρηματοδότησης και χρηματοδότηση δράσεων για την αντιμετώπιση της πανδημίας με έναρξη επιλεξιμότητας την 1η Φεβρουαρίου 2020.

Οι αυξημένες δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων που συσχετίζονται με τη νόσο Covid-19 και συνακόλουθα οι αυξημένες απαιτήσεις εσόδων επιβάλλουν τον επαναπροσδιορισμό των στόχων ως προς το απαιτούμενο ύψος αιτημάτων πληρωμής και το χρονοπρογραμματισμό υποβολής αυτών στην Ε.Ε.

Το ύψος των αιτημάτων πληρωμής, που απαιτείται να υποβληθεί στην Ε.Ε. εντός του 2020, διαμορφώνεται στο ποσό των 5 δις Ευρώ, αυξημένο δηλαδή κατά 2 δις Ευρώ σε σχέση με το στόχο που είχε οριστεί με τα με αριθμ. 1902/10-01-2020 και 26976/06-03-2020 έγγραφά της Ειδικής Υπηρεσίας Αρχής Πιστοποίησης στις αρχές του έτους.

Ως προς τους χρόνους υποβολής των αιτημάτων πληρωμής, μετά τα αιτήματα του Μαΐου 2020, τα αμέσως επόμενα αιτήματα που προγραμματίζονται να υποβληθούν στην ΕΕ, είναι εντός του Ιουλίου 2020.

Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ.

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail