Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης

Σύμφωνα με το Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265 Α) ως «Ενδιάμεσος Φορέας» (ΕΦ) ορίζεται κάθε δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας που ενεργεί υπό την ευθύνη μίας διαχειριστικής αρχής ή αρχής πιστοποίησης ή εκτελεί καθήκοντα εξ ονόματος μίας τέτοιας αρχής σε σχέση με δικαιούχους που υλοποιούν πράξεις (άρθρο 3).

Στον ίδιο νόμο προβλέπεται ότι με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας δύναται να ορίζονται Ενδιάμεσοι Φορείς, οι οποίοι αναλαμβάνουν τη διαχείριση μέρους Τομεακού ΕΠ ή συγκεκριμένα καθήκοντα της Διαχειριστικής Αρχής του εν λόγω ΕΠ για πράξεις κρατικών ενισχύσεων ή μη κρατικών (άρθρο 13).

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, λαμβάνοντας υπόψη το ισχύον Σύστημα Διαχείρισης και κατόπιν σχετικής αξιολόγησης, η ΕΥΔ ΑΝΑΔΕΔΒΜ προχώρησε στον ορισμό του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) και της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας (ΑπΚΟ) ως ΕΦ με βάση τα οριζόμενα στο Εγχειρίδιο Διαδικασιών ΣΔΕ 2014-2020 και ειδικότερα στη διαδικασία ΔV_1: «Ορισμός Ενδιάμεσου Φορέα».

ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ

ΟΑΕΔ

ΑπΚΟ

Η ΕΥΔ ΑΝΑΔΕΔΒΜ, κατά την εξειδίκευση του ΕΠ, η οποία διενεργείται σύμφωνα με το τυποποιημένο έγγραφο «Εξειδίκευση της εφαρμογής του ΕΠ» (άρθρο 19 του Ν. 4314/2014), προσδιόρισε τις δράσεις του ΕΠ, την αρμοδιότητα διαχείρισης των οποίων ανέθεσε στους ΕΦ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις οικείες ΥΑ.

Οι δράσεις προσδιορίζονται ανά Άξονα Προτεραιότητας, θεματικό στόχο, επενδυτική προτεραιότητα και πεδίο παρέμβασης. Επίσης προσδιορίστηκαν το ύψος της συνολικής χρηματοδότησης και της στήριξης της Ένωσης που θα διατεθεί για την υλοποίηση των δράσεων αυτών καθώς και οι δείκτες εκροών, αποτελέσματος και εκείνοι του πλαισίου επίδοσης του ΕΠ που θα πρέπει να επιτευχθούν από την υλοποίηση των εν λόγω δράσεων.

Σχετικά αρχεία

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας (ΑπΚΟ)

 

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail