Δημόσια διαβούλευση για την αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ)

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διεξάγει εκ των υστέρων αξιολόγηση για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ) ως προς την αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα, συνάφεια και την προστιθέμενη αξία των δράσεων που υλοποιήθηκαν, καθώς και τη συμπληρωματικότητα και τη σύνδεση τους με άλλα Ταμεία, κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Η αξιολόγηση θα συμβάλει τόσο στην υλοποίηση των δράσεων που υλοποιούνται στην προγραμματική περίοδο 2021-2027 αλλά και στο σχεδιασμό των μελλοντικών προγραμμάτων μετά το 2027.
Η διαβούλευση αφορά τόσο τους ωφελούμενους/συμμετέχοντες όσο και φορείς σχεδιασμού και υλοποίησης δράσεων ΕΚΤ και ΠΑΝ. Η διαβούλευση είναι διαθέσιμη στο διαδίκτυο σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ και θα διαρκέσει έως τις 9 Ιανουαρίου 2024.

Συμπληρώστε το σχετικό ερωτηματολόγιο.
(https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/evaluation2014-20ESFandYEI)

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail