Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης των Διαχειριστικών Μονάδων της Υποδιεύθυνσης Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού για τη διενέργεια επιτόπιων επαληθεύσεων 2019»

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης των Διαχειριστικών Μονάδων της Υποδιεύθυνσης Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού για τη διενέργεια επιτόπιων επαληθεύσεων 2019» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα  από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 16/04/2019

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 03/05/2019, ώρα 15.00

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών 06/05/2019, ώρα 11:00

Το αρχείο της διακήρυξης  (PDF)

ΤΕΥΔ (DOC)

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail