Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου/ων και ανάθεση του έργου «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για τη διεξαγωγή αξιολογήσεων του Σχεδίου Αξιολόγησης του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ»

Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός αφορά στην υποστήριξη της ΕΥΔ ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ, ως προς τη διεξαγωγή των Αξιολογήσεων του Σχεδίου Αξιολόγησης (ΣΑ), που αναφέρονται και περιγράφονται στο Παράρτημα Ι της διακήρυξης.

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

Τμήμα 1: Μελέτη αξιολόγησης των παρεμβάσεων στο πλαίσιο της Κοινωνικής Οικονομίας και των λοιπών δράσεων της ΕΠ 9.5 (κωδ.12).

Τμήμα 2: Αξιολόγηση των Δράσεων των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων (κωδ.13)

                  α) Νέο Σχολείο (ΕΠ 10.1)

                  β) Προγράμματα Μαθητείας (ΕΠ 10.4)

                  γ) Προγράμματα Διά Βίου Μάθησης (ΕΠ 10.3)

Τμήμα 3: Αξιολόγηση των επιπτώσεων των παρεμβάσεων της Επενδυτικής Προτεραιότητας 8.1 (κωδ.14)

                  α) Προγράμματα Απασχόλησης

                  β) των δράσεων κατάρτισης και

                  γ) της εφαρμογής του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης

Τμήμα 4: Αξιολόγηση των δράσεων του επικοινωνιακού σχεδίου του ΕΠ 2014-2020» (κωδ.15)

Τμήμα 5: Μέτρηση δεικτών αποτελεσμάτων του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ (κωδ.16)

Τμήμα 6: Έκθεση Σύνοψης Αποτελεσμάτων Αξιολογήσεων ΕΠ (οριζόντια) (κωδ.17)

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή και περισσότερα τμήματα.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Τα έγγραφα της σύμβασης της Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό ανά τμήμα:

Τμήμα 1: 155990Τμήμα 3: 156093Τμήμα 5: 156103
Τμήμα 2: 156091Τμήμα 4: 156102Τμήμα 6: 156104

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr).

 

Ημερομηνία αποστολής στην εφημερίδα της ΕΕ: 07/07/2022 (τροποποίησης στις 17/08/2022)

Ημερομηνία δημοσίευσης: 12/07/2022

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Παρασκευή, 02/09/2022 και ώρα: 23:59:59

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Πέμπτη, 08/09/2022 και ώρα 11:00

Συνημμένα:

Τεύχος διακήρυξης

Περίληψη διακήρυξης

Απόφαση παράτασης

Παροχή διευκρινίσεων

Περίληψη διακήρυξης – Παράταση

Παροχή διευκρινίσεων 26/08/2022

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail