[ΟΠΣ 5047131] «Προσομοίωση μικροπεριβάλλοντος καρκινικών και μεσεγχυματικών κυττάρων σε 2D υποστρώματα και 3D ικριώματα προς μελέτη της μηχανικής συμπεριφοράς τους και διερεύνηση αλληλεπίδρασης για πιθανή χρήση των μεσεγχυματικών κυττάρων σε αντικαρκινική θεραπεία.»

 

Ένταξη της Πράξης «Προσομοίωση μικροπεριβάλλοντος καρκινικών και μεσεγχυματικών κυττάρων σε 2D υποστρώματα και 3D ικριώματα προς μελέτη της μηχανικής συμπεριφοράς τους και διερεύνηση αλληλεπίδρασης για πιθανή χρήση των μεσεγχυματικών κυττάρων σε αντικαρκινική θεραπεία.» με Κωδικό ΟΠΣ 5047131 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail