[ΟΠΣ 5004707] «Προσδιορισμός όγκου και πυκνότητας θρομβωτικού υλικού με τη χρήση μικροτομογραφίας σε ασθενείς με οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου με ανάσπαση του ST (STEMI) μετά από πρωτογενή αγγειοπλαστική και θρομβοαναρρόφηση. Συσχέτιση με αγγειογραφική και κλινική έκβαση

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Προσδιορισμός όγκου και πυκνότητας θρομβωτικού υλικού με τη χρήση μικροτομογραφίας σε ασθενείς με οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου με ανάσπαση του ST (STEMI) μετά από πρωτογενή αγγειοπλαστική και θρομβοαναρρόφηση. Συσχέτιση με αγγειογραφική και κλινική έκβαση» με Κωδικό ΟΠΣ 5004707 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail