[ΟΠΣ 5004526] Νέα παράγωγα της 2-υδραζιδο-4(3H)-κιναζολινόνης που μιμούνται τη γουανίνη και σύμπλοκες ενώσεις τους με μεταβατικά μέταλλα: Σύνθεση, δομή και βιολογική δράση

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Νέα παράγωγα της 2-υδραζιδο-4(3H) κιναζολινόνης που μιμούνται τη γουανίνη και σύμπλοκες ενώσεις τους με μεταβατικά μέταλλα: Σύνθεση, δομή και βιολογική δράση» με Κωδικό ΟΠΣ 5004526 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail