[ΟΠΣ 5048975] Διερεύνηση των στάσεων των γονέων σχετικά με τη χρήση των έξυπνων φορητών συσκευών και των συνοδευτικών τους εκπαιδευτικών εφαρμογών από παιδιά προσχολικής ηλικίας, στο τυπικό και άτυπο περιβάλλον μάθησης

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Διερεύνηση των στάσεων των γονέων σχετικά με τη χρήση των έξυπνων φορητών συσκευών και των συνοδευτικών τους εκπαιδευτικών εφαρμογών από παιδιά προσχολικής ηλικίας, στο τυπικό και άτυπο περιβάλλον μάθησης» με Κωδικό ΟΠΣ 5048975 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail