[ΟΠΣ 5048471] Αξιολόγηση κινδύνων εμφάνισης ανθεκτικής μορφής επιβίωσης ασθένειας με μεταφορά γονιδίων συζευκτικού τύπου του είδους Botryosphaeria dothidea σε είδη του γένους Neofusicoccum

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Αξιολόγηση κινδύνων εμφάνισης ανθεκτικής μορφής επιβίωσης ασθένειας με μεταφορά γονιδίων συζευκτικού τύπου του είδους Botryosphaeria dothidea σε είδη του γένους Neofusicoccum» με Κωδικό ΟΠΣ 5048471 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail