Κατηγορία: Ανακοινώσεις

Επικαιροποίηση στοιχείων των συμμετεχόντων του Καταλόγου Προμηθευτών – Παρόχων Υπηρεσιών της ΕΥΔ ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ

 30.12.2020

Σας ενημερώνουμε ότι μέχρι 29/01/2021 (ημερομηνία πρωτοκόλλου εισερχομένου της ΕΥΔ) θα πρέπει να επικαιροποιήσετε τα στοιχεία σας για τον Κατάλογο Προμηθευτών- Παρόχων Υπηρεσιών της ΕΥΔ ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ.

Αναλυτικές πληροφορίες θα βρείτε εδώ 

ESF & FEAD Social media Campaign: Ελλάδα

 09.12.2020

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ξεκίνησε την προβολή μιας σειράς έργων που υλοποιούνται σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση εν μέσω της πανδημίας του COVID-19, ως καλές πρακτικές.

Από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση”, ως καλή πρακτική, επιλέχθηκε η πράξη “Υποστήριξη της ασφαλούς και ομαλής επαναλειτουργίας των προβλεπόμενων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των Α.Ε.Ι. με την παροχή υγειονομικού υλικού στους φοιτητές.” (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΔΒΜ118 ) που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ:

Υποστήριξη της ασφαλούς και ομαλής επαναλειτουργίας των προβλεπόμενων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των Α.Ε.Ι. με την παροχή υγειονομικού υλικού στους φοιτητές.”

Όλη η καμπάνια θα προβληθεί μέσα από τα social media της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα αναπαράγεται από τη σελίδα μας στο Facebook:

Facebook

Μείνετε συντονισμένοι!

Ενημερωτικά βίντεο για τη χρήση του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ)

 30.11.2020

Στο πλαίσιο της υποστήριξης και διευκόλυνσης των επενδυτών που χρησιμοποιούν την πλατφόρμα www.ependyseis.gr, η ΜΟΔ ΑΕ δημιούργησε 3 ενημερωτικά βίντεο για τη χρήση του Πληροφοριακού Συστήματος  Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ).

Στο πρώτο βίντεο παρουσιάζεται η διαδικασία εγγραφής των χρηστών, στο δεύτερο ο τρόπος υποβολής πρότασης σε πρόγραμμα ενίσχυσης και στο τρίτο δίνονται απαντήσεις από το Helpdesk στις συχνότερες ερωτήσεις των χρηστών.

Τα βίντεο έχουν αναρτηθεί σε ειδικό κανάλι στο youtube.

Παρακάτω, μπορείτε να δείτε το κάθε video ξεχωριστά:

Video 1: Εγγραφή νέου χρήστη στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων σε 3 απλά βήματα
Video 2: Οδηγός Υποβολής Προτάσεων σε Πρόγραμμα Ενίσχυσης
Video 3: Ερωτήσεις των Χρηστών και Απαντήσεις από το Helpdesk

Tρποποίηση της υπό στοιχεία 39162 ΕΞ 2020/15.4.2020 ΚΥΑ της Πράξης “Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19”

 02.10.2020

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε η ” Τροποποίηση της υπό στοιχεία 39162 ΕΞ 2020/15.4.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων “Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19″ (B’ 1457), όπως ισχύει.”

Την απόφαση μπορείτε να δείτε εδώ.

Κατευθυντήρια Οδηγία 24 σχετικά με την ανάθεση και διαχείριση δημοσίων συμβάσεων στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της υγειονομικής κρίσης του ιού COVID-19, καθώς και των μέτρων για την αποτροπή της διασποράς του

 09.09.2020

Στο πλαίσιο σχεδιασμού και υλοποίησης πράξεων που μπορούν να ενταχθούν στο ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ και οι οποίες αφορούν στην αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης του ιού COVID-19 και την αποτροπή της διασποράς του, εφιστάται η προσοχή των Δικαιούχων στην τήρηση και εφαρμογή των διαλαμβανόμενων στην Κατευθυντήρια Οδηγία 24 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων με θέμα “Ειδικά ζητήματα ανάθεσης και διαχείρισης δημοσίων συμβάσεων, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της υγειονομικής κρίσης του ιού COVID-19, καθώς και των μέτρων για την αποτροπή της διασποράς του“.

Η ανωτέρω Οδηγία έχει αναρτηθεί: α) στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ στην διεύθυνση: http://www.eaadhsy.gr και β) στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΨΟΗ0ΟΞΤΒ-ΦΔ7.

Η επισήμανση γίνεται προκειμένου να διασφαλιστεί η επιλεξιμότητα των σχετικών δαπανών της υλοποίησης των πράξεων που εκτελούνται μέσω δημοσίων συμβάσεων.

Παράταση προθεσμίας υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΕΔΒΜ113

 05.08.2020

Αναρτήθηκε στις 4/8/2020 η 1η Τροποποίηση της Πρόσκλησης με τίτλο «Ταχύρρυθμη επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (ολιστική προσέγγιση)» και κωδ. ΕΔΒΜ113, βάσει της οποίας ορίζεται νέα ημερομηνία λήξης για την υποβολή προτάσεων: 25/08/2020.

 

Μέτρα στήριξης της ΕΕ για την Απασχόληση των Νέων, αναθεωρημένη European Skills Agenda, νέα πλατφόρμα Europass

 03.07.2020

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την 1η Ιουλίου υιοθέτησε ένα πακέτο μέτρων για την Στήριξη της Απασχόλησης των Νέων, προκειμένου οι νέοι να έχουν όλες τις ευκαιρίες για να αναπτύξουν το πλήρες δυναμικό τους ώστε να διαμορφώσουν το μέλλον της ΕΕ και μία αναθεωρημένη Skills Agenda, προκειμένου οι πολίτες της να προσαρμοστούν και να ευημερήσουν σε μια εποχή πράσινης και ψηφιακής μετάβασης της οικονομίας αλλά και ανάκαμψης από την πανδημία του COVID-19.

Το πακέτο μέτρων για τη Στήριξη της Απασχόλησης των Νέων περιλαμβάνει:

  • Πρόταση για την ενίσχυση της Εγγύησης για τη Νεολαία (Youth Guarantee)
  • Πρόταση για τον εκσυγχρονισμό της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
  • Ανανέωση της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας για Μαθητεία (European Alliance for Apprenticeships)
  • Πρόσθετα μέτρα τα οποία περιλαμβάνουν κίνητρα για απασχόληση και επιχειρηματικότητα, ανάπτυξη ικανοτήτων, δίκτυα νέων επιχειρηματιών,  ενδοεταιρικά κέντρα κατάρτισης, κλπ.

Όσον αφορά την αναθεωρημένη European Skills Agenda, οι στόχοι της θα υλοποιηθούν μέσω 12 εμβληματικών δράσεων εντός των επόμενων 5 ετών.

Η πρώτη από τις εμβληματικές δράσεις που εγκαινιάστηκαν είναι η νέα, ανανεωμένη πλατφόρμα Europass η οποία είναι διαθέσιμη σε 29 γλώσσες https://europa.eu/europass/el

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ:

http://www.esfhellas.gr/el/Pages/NewsFS.aspx?item=410

Σχετικό υλικό:

  1. Youth Employment Support factsheet
  2. VET factsheet
  3. Skills factsheet

Επαναπρογραμματισμός Αιτημάτων Πληρωμής 2020 (Ε.Π. ΕΣΠΑ 2014-2020)

 03.06.2020

Στο πλαίσιο αντιμετώπισης των δυσμενών οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της νόσου Covid-19 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προέβη σε κανονιστικές τροποποιήσεις με σκοπό την παροχή ευελιξίας στη διαχείριση των διαθέσιμων πόρων των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ), όπως μεταφορά πόρων, αύξηση ποσοστών συγχρηματοδότησης και χρηματοδότηση δράσεων για την αντιμετώπιση της πανδημίας με έναρξη επιλεξιμότητας την 1η Φεβρουαρίου 2020.

Οι αυξημένες δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων που συσχετίζονται με τη νόσο Covid-19 και συνακόλουθα οι αυξημένες απαιτήσεις εσόδων επιβάλλουν τον επαναπροσδιορισμό των στόχων ως προς το απαιτούμενο ύψος αιτημάτων πληρωμής και το χρονοπρογραμματισμό υποβολής αυτών στην Ε.Ε.

Το ύψος των αιτημάτων πληρωμής, που απαιτείται να υποβληθεί στην Ε.Ε. εντός του 2020, διαμορφώνεται στο ποσό των 5 δις Ευρώ, αυξημένο δηλαδή κατά 2 δις Ευρώ σε σχέση με το στόχο που είχε οριστεί με τα με αριθμ. 1902/10-01-2020 και 26976/06-03-2020 έγγραφά της Ειδικής Υπηρεσίας Αρχής Πιστοποίησης στις αρχές του έτους.

Ως προς τους χρόνους υποβολής των αιτημάτων πληρωμής, μετά τα αιτήματα του Μαΐου 2020, τα αμέσως επόμενα αιτήματα που προγραμματίζονται να υποβληθούν στην ΕΕ, είναι εντός του Ιουλίου 2020.

Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ.

Στήριξη της επιχειρηματικότητας λόγω της πανδημίας του COVID-19

 08.05.2020

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, εξαιτίας των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού COVID- 19, προέβη στην ενεργοποίηση δράσεων για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, αξιοποιώντας πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Οι δράσεις ενδεικτικά αφορούν σε:

  • Επιδότηση τόκων δανείων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού COVID-19,
  • Αποζημίωση ειδικού σκοπού σε αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις,
  • Επιστρεπτέα προκαταβολή, κ.ά.

Περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα που υλοποιούνται μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω υπερσυνδεσμο:

https://www.espa.gr/el/Pages/espa_covid.aspx

Ευρωπαϊκή εκδήλωση για τους νέους «European Youth Event 2020: The Future is Now»

 21.01.2020

Κάθε δύο χρόνια, πραγματοποιείται το European Youth Event, καλώντας νέους και νέες από 16 έως 30 ετών από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να συζητήσουν, να γνωριστούν και να ανταλλάξουν απόψεις πάνω σε τρέχοντα ζητήματα που αφορούν το μέλλον της Ευρώπης.

Φέτος, το European Youth Event (#EYE2020), πραγματοποιείται για 4η φορά, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο, στις 29-30 Μαΐου 2020.

Όλες οι ιδέες, οι απόψεις, οι προβληματισμοί και οι φιλοδοξίες των νέων θα καταγραφούν, για την ενημέρωση των μελών του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου.

Επιπλέον, κάποιοι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν περαιτέρω τις προτάσεις τους και να τις  παρουσιάσουν απευθείας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατά τη διάρκεια του “Youth Hearings”.

Τέλος, στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα διοργανωθεί workshop σχετικά με το ESF+, από τη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα εδώ.

Μέχρι 29 Φεβρουαρίου 2020 η αίτηση συμμετοχής.