Κατηγορία: Ανακοινώσεις

Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), 3 Δεκεμβρίου

 02.12.2023

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, στις 3 Δεκεμβρίου, το ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ δηλώνει την έμπρακτη υποστήριξη προς τα Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ), με ποικίλους τρόπους και σε διαφορετικούς τομείς κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Συγκεκριμένα με δράσεις:

 • Για την Απασχόληση ΑμεΑ (ΑΝΑΔ38) με δράσεις επαγγελματικής συμβουλευτικής, οριζόντιου προγράμματος κατάρτισης σε δεξιότητες ΤΠΕ, θεωρητικής κατάρτισης στα αντικείμενα «Εμπόριο και Εξωστρέφεια», «Υπάλληλος Γραφείου/Διοικητικής Υποστήριξης», πρακτικής άσκησης και πιστοποίησης για νέους/νέες με αναπηρία ή/και χρόνιες παθήσεις. Στο πλαίσιο του έργου υλοποιήθηκαν δράσεις εκπαίδευσης συμβούλων, εκπόνησης / προσβασιμοποίησης εργαλείων εργασιακών συμβούλων, εκπόνησης / αναπαραγωγής / προσβασιμοποίησης εκπαιδευτικού υλικού, διερμηνείας νοηματικής γλώσσας, κ.α. Προϋπολογισμός: 7 εκατ.€.
 • Για την Εκπαίδευση ΑμεΑ:

Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:

Με το έργο του καθολικού σχεδιασμού και ανάπτυξης προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού, αναπτύχθηκε εκπαιδευτικό υλικό για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (κυρίως από την Γ΄έως και την ΣΤ΄ Δημοτικού) για όλους τους μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Το υλικό αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από μαθητές των Ειδικών Σχολείων και των ΕΕΕΕΚ στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Το υλικό που αναπτύχθηκε αφορά τους μαθητές που παρουσιάζουν προβλήματα όρασης (τυφλοί, αμβλύωπες), προβλήματα ακοής (κωφοί, βαρήκοοι), κινητικά προβλήματα, μέτρια και ελαφριά νοητική αναπηρία, διαταραχή αυτιστικού φάσματος, ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, προβλήματα προσοχής και συγκέντρωσης. Προϋπολογισμός: 1,5 εκατ.€

Στο πλαίσιο της Εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και εκπαιδευτικές ανάγκες, προσλήφθηκαν αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, οι οποίοι συλλειτουργούσαν με τον εκπαιδευτικό της τάξης και υποστήριζαν αποκλειστικά τους μαθητές με αναπηρία ή με εκπαιδευτικές ανάγκες έτσι ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών (παράλληλη στήριξη). Επιπλέον, για τους μαθητές που αδυνατούσαν να αυτοεξυπηρετηθούν προσλήφθηκε Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό καθώς και Σχολικοί Νοσηλευτές για τους μαθητές που έχρηζαν νοσηλευτικής φροντίδας. Για τη βέλτιστη εφαρμογή των καινοτόμων προγραμμάτων διδασκαλίας επιμορφώθηκαν 372 εκπαιδευτικοί – πολλαπλασιαστές για την ενδοσχολική επιμόρφωση των αναπληρωτών εκπαιδευτικών που προσλήφθηκαν στο πλαίσιο της εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης. Προϋπολογισμός: 175 εκατ.€. Ωφελήθηκαν πάνω από 30.000 μαθητές (όχι μοναδικοί ωφελούμενοι). Επιμορφώθηκαν πάνω από 370 εκπαιδευτικοί.

 

Στο πλαίσιο της Εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή / και εκπαιδευτικές ανάγκες υποστηρίχθηκαν με αναπληρωτές Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού οι Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) που λειτουργούν στα σχολεία γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης ώστε η εκπαίδευση να ανταποκρίνεται στις ανάγκες όλων των μαθητών χωρίς διακρίσεις. Προϋπολογισμός : 164 εκατ. Ωφελήθηκαν πάνω από 119.500 μαθητές (όχι μοναδικοί ωφελούμενοι).

 

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Στο πλαίσιο των δράσεων για την Κοινωνική Μέριμνα Φοιτητών ενισχύθηκαν τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα προκειμένου να αναπτύξουν προσβάσιμα συγγράμματα και ιστότοπους και να βελτιωθούν εν γένει οι υπηρεσίες για την πρόσβαση των φοιτητών με αναπηρίες στους χώρους και στις δραστηριότητες των ΑΕΙ. Τα ΑΕΙ στελεχώθηκαν με εξειδικευμένο προσωπικό : διερμηνείς ελληνικής νοηματικής γλώσσας, ειδικούς παιδαγωγούς με εμπειρία σε μεταγραφές κειμένων σε ανάγλυφη μορφή braille και στη δημιουργία διαφοροποιημένου υλικού για όλες τις κατηγορίες μαθησιακών δυσκολίων. Επιπλέον δημιουργήθηκαν κέντρα συμβουλευτικής και ψυχολογικής στήριξης φοιτητών. Προϋπολογισμός : 21 εκατ.€. Ωφελήθηκαν πάνω από 18.400 φοιτητές (όχι μοναδικοί ωφελούμενοι).

 

Διά Βίου Μάθηση

Στο πλαίσιο της Διά Βίου Μάθησης, αναπτύχθηκαν εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα για την αναπηρία με στόχο την ενδυνάμωση των στελεχών του αναπηρικού κινήματος, τον ΑμεΑ, των ατόμων με χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους μέσω της αναβάθμισης των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους από την οπτική της δικαιωματικής προσέγγισης της αναπηρίας, προκειμένου να ενισχυθεί η ικανότητά τους να λειτουργήσουν ως συνήγοροι των ατόμων με αναπηρία και ως αυτοσυνήγοροι, να διεκδικήσουν πιο ισχυρά τα δικαιώματά τους και να αντιμετωπίσουν πιο αποτελεσματικά τις νέες προκλήσεις που δημιουργούνται από την οικονομική, υγειονομική, ανθρωπιστική και κλιματική κρίση της σύγχρονης εποχής. Προϋπολογισμός: 1,9 εκατ.€. 

 • Με συστημικές δράσεις (ΑΝΑΔ13) με την υποστήριξη της ΕΣΑμεΑ στη δημιουργία και λειτουργία του Παρατηρητηρίου Θεμάτων Αναπηρίας, το οποίο παρακολουθεί, αξιολογεί τις εξελίξεις των πολιτικών για την κοινωνική προστασία, την υγεία, την προσβασιμότητα, την ίση μεταχείρισης, διεξάγει έρευνες για επιστημονικά ζητήματα για την αναπηρία, παρέχει πληροφοριακό υλικό σε ΑμεΑ και αναπηρικές οργανώσεις, κ.α. Προϋπολογισμός: 2 εκατ.€

Πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό & Κοινωνική Συνοχή» – ΠΑΔΚΣ 2021-2027

Η υποστήριξη των Ατόμων με Αναπηρία αποτελεί έναν από τους κεντρικούς στόχους και του ΠΑΔΚΣ στην προγραμματική περίοδο 2021-2027, συμβάλλοντας στην εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, ιδιαίτερα ως προς τους στόχους αυτού που αφορούν στην απασχόληση, εκπαίδευση και κατάρτιση, ανεξάρτητη διαβίωση, παιδιά με αναπηρία, κ.α.

Μεταξύ των δράσεων που προβλέπονται αναφέρονται:

 • Οριζόντιες δράσεις στο πλαίσιο των Στρατηγικών Σχεδίων για την κοινωνική ενσωμάτωση παιδιών με αναπηρία, του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία τη Στρατηγική της Αποϊδρυματοποίησης, προκειμένου να αναπτυχθεί ένα σταθερό πλαίσιο συστημάτων κοινωνικής φροντίδας ώστε όλα τα άτομα ανεξαρτήτως των αναγκών τους να μπορούν να ενταχθούν στην κοινωνία. Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπονται : 
 • Αναμόρφωση του συστήματος αξιολόγησης της αναπηρίας στην Ελλάδα και γενικότερα υποστήριξη της πρόσβασης των παιδιών και του οικογενειακού τους περιβάλλοντος σε ποιοτικές υπηρεσίες με στόχο την κοινωνική ένταξη και την πρόληψη αποκλεισμών.
 • Ανάπτυξη πιλοτικών εφαρμογών και πρωτοβουλιών για υπηρεσίες και τρόπους υποστήριξης της ανεξάρτητης διαβίωσης των ΑμεΑ και εξέταση εναλλακτικών μορφών παροχής μακροχρόνιας φροντίδας, όπως Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) για ηλικιωμένους, δράσεων που θα ενθαρρύνουν την παροχή φροντίδας στο σπίτι. 
 • Ανάπτυξη νέων εργαλείων/προσεγγίσεων πρώιμης παρέμβασης της παιδικής αναπηρίας και της υποστήριξης της πρόσβασης των παιδιών και του οικογενειακού περιβάλλοντος σε ποιοτικές υπηρεσίες κοινωνικής ένταξης.
 • Εφαρμογή οριζόντιων δράσεων για την προώθηση των δικαιωμάτων των ΑμεΑ στην εργασία, την εκπαίδευση και την κοινωνική ένταξη. Μελέτες για το σύστημα και το περιεχόμενο της κατάρτισης στο πλαίσιο της επαγγελματικής και κοινωνικής ένταξης ΑμεΑ με διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος, έτσι ώστε να καταστεί εφικτή η κοινωνική ένταξή τους.
 • Συνέχιση της υποστήριξη του Παρατηρητήριου θεμάτων Αναπηρίας. 
 • Δράσεις για την υποστήριξη της απασχόλησης ατόμων προερχόμενων από ευάλωτες και ειδικές ομάδες πληθυσμού με έμφαση στα άτομα με αναπηρία με :
   • Προγράμματα απασχόλησης σε κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις.
   • Ολοκληρωμένες δράσεις επαγγελματικής και κοινωνικής ένταξης ΑμεΑ άνω των 29 ετών με σωματική αναπηρία ή/και ψυχικές ασθένειες – διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος. 
   • Ειδικά για τους νέους (έως 29 ετών) με σωματική αναπηρία ή/και ψυχικές ασθένειες, επιδιώκεται η βελτίωση της κοινωνικής και εργασιακής ένταξής τους με ολοκληρωμένες δράσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν συμβουλευτική και επαγγελματική κατάρτιση με γνώμονα την ψυχο-κοινωνική και επαγγελματικής τους αποκατάσταση. Προβλέπεται θεωρητική κατάρτιση, πρακτική άσκηση, ομαδικές εργασίες, προστατευμένα εργαστήρια, κ.α. από εξειδικευμένα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης.
   • Δράσεις καταπολέμησης του αποκλεισμού ατόμων με αισθητηριακά προβλήματα, όπως πρόγραμμα εξ αποστάσεως διερμηνείας συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης των διερμηνέων στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα Δικαιώματα των ανθρώπων με Αναπηρία.
 • Δράσεις για την Εκπαίδευση των ΑμεΑ, ώστε το εκπαιδευτικό σύστημα να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και για ένα σχολείο για όλους με όλους υιοθετώντας της αρχές της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης, με:
 • την προσαρμογή του εκπαιδευτικού συστήματος στην ενταξιακή/συμπεριληπτική εκπαίδευση με (ενδεικτικά) ανάπτυξη προσβάσιμου εκπαιδευτικού υλικού για όλες τις μορφές αναπηρίας, ανάπτυξη οδηγών ένταξης και κριτηρίων αξιολόγησης, δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για μαθητές ΕΚΟ, επιμόρφωση εκπαιδευτικών γενικής (διαφοροποιημένη διδασκαλία), ειδικής αγωγής και μαθητών ΕΚΟ και στελεχών εκπαίδευσης, υποστήριξη μαθησιακής κινητικότητας, κ.α.
 • την υποστήριξη της ενιαίας συστηματικής και χωρίς αποκλεισμούς φοίτησης και συμπερίληψης στην εκπαίδευση μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μέσω (ενδεικτικά) ενισχυτικής διδασκαλίας, υποστήριξης εγγραμματισμών και ενδυνάμωσης της κοινωνικο-συναισθηματικής ανάπτυξης και ανθεκτικότητας των μαθητών, κ.α.,
 • την υποστήριξη δομών και Τμημάτων ένταξης, ΣΜΕΑΕ, ΕΔΕΑΥ, ΚΕΣΥ).
 • την ενίσχυση φοιτητών (παρεμβάσεις κοινωνικής μέριμνας).
 • Τέλος, προβλέπεται η υλοποίηση δράσεων με νέα προσέγγιση, καινοτόμες δράσεις, για την προώθηση της απασχόλησης, της εκπαίδευσης και κατάρτισης ΑμεΑ.

 

Ολοκληρώθηκε η 6η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ_ΑΝΑΔΕΔΒΜ (#ΕΣΠΑ 2014-2020)

 

Ολοκληρώθηκε η 6η και τελική συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του #ΕΠ_ΑΝΑΔΕΔΒΜ (#ΕΣΠΑ 2014-2020) με προεδρεύουσα την Ειδική Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΚΤ, κα. Νίκη Δανδόλου, παρουσία των Γενικών Γραμματέων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, κ. Γιώργου Βούτσινου, Εργασιακών Σχέσεων, κας Άννας Στρατινάκη και των εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, DG EMPL.

Κατά τις εργασίες της Επιτροπής Παρακολούθησης του #ΕΠ_ΑΝΑΔΕΔΒΜ παρουσιάστηκαν η πρόοδος υλοποίησής του και η σημαντική συνδρομή του στον τομέα της απασχόλησης, στη συνεχή βελτίωση της εκπαίδευσης και στην υποστήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και την κοινωνική τους ένταξη. Μεταξύ άλλων το #ΕΠ_ΑΝΑΔΕΔΒΜ συμπεριέλαβε οριζόντιες συστημικές παρεμβάσεις για την υποστήριξη των αρμόδιων φορέων.

Τα μέλη ενημερώθηκαν για την εξέλιξη του Σχεδίου Αξιολόγησης καθώς και για τις ενέργειες Πληροφόρησης και Επικοινωνίας του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε με παρουσίαση των αποτελεσμάτων από την υλοποίηση των έργων των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑΣ) και Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης από τη ΔΥΠΑ – Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης , την αναβάθμιση της ποιότητας της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), τις εργασίες του Study in Greece και του Κέντρου Ελληνικού και Κινεζικού Πολιτισμού (ΚΕΛΚΙΠ) που συμβάλλουν στη διεθνοποίηση των προγραμμάτων της ανώτατης εκπαίδευσης. Τέλος, η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας ΥΠΑΙΘ παρουσίασε τις παρεμβάσεις : εισαγωγή των αγγλικών στο νηπιαγωγείο; δράσεις συμπεριληπτικής εκπαίδευσης (εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη) για την ισότιμη πρόσβαση μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο εκπαιδευτικό σύστημα; τη Μαθητεία (μεταλυκειακό έτος) των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), ενός έργου που η ΕΕ επέλεξε ως καλή πρακτική των έργων του ΕΚΤ και παρουσίασε στην Ετήσια Έκθεσή της (2019).

Παρουσιάσεις :

Ολοκληρώθηκε η 2η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό & Κοινωνική Συνοχή» 2021-2027

 28.11.2023

 

 

 

 

 

Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της 2ης Επιτροπής Παρακολούθησης του #ΠΑΔΚΣ (#ΕΣΠΑ 2021-2027) με προεδρεύουσα την Ειδική Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΚΤ, κα. Νίκη Δανδόλου, παρουσία των Γενικών Γραμματέων, Ανώτατης Εκπαίδευσης κ. Οδυσσέα Ζώρα, Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας & Ειδικής Αγωγής κ. Γιάννη Κατσαρού, Εργασιακών Σχέσεων κα Άννα Στρατινάκη, Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Νίκου Μηλαπίδη, Δημόσιας Διοίκησης κ. Δημήτρη Κιρμικίρογλου, και των εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, DG EMPL.

Κατά τις εργασίες της Επιτροπής Παρακολούθησης του #ΠΑΔΚΣ παρουσιάστηκαν η πρόοδος υλοποίησής του, ο προγραμματισμός των επόμενων Προσκλήσεων, ενώ έγινε αναφορά στην έγκριση των κριτηρίων αξιολόγησης των Πράξεων ως μέρος της προετοιμασίας για την περαιτέρω ενεργοποίηση του Προγράμματος. Παρουσιάστηκε το πλάνο Αξιολόγησης καθώς και η πρόοδος των ενεργειών για την Επικοινωνίας & Προβολής του Προγράμματος.

Επιπλέον, οι αρμόδιες Υπηρεσίες είχαν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν βασικά οριζόντια θέματα όπως οι Αναγκαίοι Πρόσφοροι Όροι, η Πολιτική Συνοχής μετά 2027 και οι δράσεις Κοινωνικής Καινοτομίας, την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία ALMA, κ.α.

Κατά την εξέλιξη της συνεδρίασης και των τοποθετήσεων των ομιλητών αναδείχθηκε η σημαντική συμβολή του Προγράμματος στην επίλυση πολλαπλών προκλήσεων που αντιμετωπίζει η κοινωνία με δράσεις για τη βελτίωση των ευκαιριών για απασχόληση κυρίως των νέων, για την καθολική εφαρμογή της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης, της κοινωνικής και επαγγελματικής ένταξης ατόμων από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, την παροχή επισιτιστικής και υλικής βοήθειας. Για όλα αυτά, απαραίτητη είναι η υποστήριξη των αρμόδιων φορέων και υπηρεσιών στην υλοποίηση των σχετικών εθνικών στρατηγικών.

Παρουσιάσεις Συνεδρίασης

Παρουσίαση ΕΥΔ ΠΑΔΚΣ – Πρόοδος Προγράμματος

Παρουσίαση ΕΥΣΣΑΕ – Ενεργoποίηση Προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2021-2027

Παρουσίαση ΕΥΣΣΑΕ – Αναγκαίοι Πρόσφοροι Όροι

Παρουσίαση ΕΥΣΕΚΤ – Ενεργοποίηση Προγραμμάτων ΕΚΤ+ Τομεακών και Περιφερειακών

Παρουσίαση ΕΥΣΣΑΕ – Αναθεώρηση ΠΔΠ – Πολιτική Συνοχής μετά το 2027

Παρουσίαση ΕΥΣΕΚΤ – Κοινωνική Καινοτομία

 

6η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» 2014-2020

 

 

 

 

 

Την Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 9:30 π.μ., θα πραγματοποιηθεί η 6η συνεδρίαση των μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» 2014-2020, στο Ξενοδοχείο Divani Caravel (Βας.Αλεξάνδρου 2, 16121 Αθήνα).

Στην Επιτροπή συμμετέχουν εκπρόσωποι των φορέων πολιτικής και επιτελικών δομών, των αρχών συντονισμού και πιστοποίησης, καθώς και εκπρόσωποι των σχετιζόμενων οικονομικών και κοινωνικών εταίρων και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Μεταξύ άλλων, στη Συνεδρίαση θα παρουσιαστεί η πορεία υλοποίησης του ΕΠ ΑΝΑΔΕΒΔΜ, η Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης 2022, η Αναθεώρηση του ΕΠ και το Πλαισίου Επίδοσης, ακόμη, τα μέλη θα ενημερωθούν για τα θέματα Αξιολόγησης και Πληροφόρησης και Επικοινωνίας του ΕΠ.

Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης είναι η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΚΤ, κα. Νίκη Δανδόλου.

Άνοιξε η πλατφόρμα ntantades.gov.gr για γονείς

 23.11.2023

Άνοιξε η πλατφόρμα ntantades.gov.gr προκειμένου να καταθέσουν αίτηση οι γονείς που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα «Νταντάδες της γειτονιάς». Το πρόγραμμα αφορά στην κατ’ οίκον φροντίδα βρεφών και νηπίων ηλικίας από 2 μηνών έως 2,5 ετών και προβλέπει την οικονομική ενίσχυση των γονέων που θα επιλέξουν επιμελητή/τρια από το Μητρώο Επιμελητών που έχει δημιουργηθεί στην πλατφόρμα.

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν μητέρες και πατέρες, φυσικοί, θετοί ή ανάδοχοι που εργάζονται είτε στον δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα (και αυτοαπασχολούμενοι και ελεύθεροι επαγγελματίες), καθώς επίσης και άνεργες μητέρες, φυσικές, θετές ή ανάδοχες που είναι εγγεγραμμένες στα μητρώα της ΔΥΠΑ.

Το ετήσιο ατομικό εισόδημα των ενδιαφερομένων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 24.000 ευρώ και να μην τελούν υπό καθεστώς άδειας μητρότητας ή άδειας πατρότητας ή άδειας ανατροφής τέκνου. Και φυσικά η διεύθυνση διαμονής των ωφελούμενων προσώπων να είναι εντός των δήμων που συμμετέχουν στην πιλοτική εφαρμογή της δράσης.

Οι δικαιούχοι του προγράμματος που εργάζονται με καθεστώς πλήρους απασχόλησης ή είναι ελεύθεροι επαγγελματίες ή αυτοαπασχολούμενοι, θα λαμβάνουν 500 ευρώ τον μήνα, ενώ 300 ευρώ τον μήνα θα λαμβάνουν άνεργες μητέρες και οι δικαιούχοι που εργάζονται με καθεστώς μερικής απασχόλησης ή λαμβάνουν, μέσω άλλης δράσης, voucher για συμμετοχή σε βρεφονηπιακούς σταθμούς ή αντίστοιχες δομές.

Για περισσότερες πληροφορίες όσοι/όσες ενδιαφέρονται μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα ntantades.gov.gr/, να καλούν στα τηλέφωνα 210 3258080 και 210 3258090 από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 9:00πμ – 8:00μμ ή να στείλουν μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση ntantades@yeka.gr.

Δείτε περισσότερα στο έγγραφο που ακολουθεί με ερωτήσεις – απαντήσεις για τα ωφελούμενα πρόσωπα:

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ-ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

Δημόσια διαβούλευση για την αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ)

 08.11.2023

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διεξάγει εκ των υστέρων αξιολόγηση για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ) ως προς την αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα, συνάφεια και την προστιθέμενη αξία των δράσεων που υλοποιήθηκαν, καθώς και τη συμπληρωματικότητα και τη σύνδεση τους με άλλα Ταμεία, κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Η αξιολόγηση θα συμβάλει τόσο στην υλοποίηση των δράσεων που υλοποιούνται στην προγραμματική περίοδο 2021-2027 αλλά και στο σχεδιασμό των μελλοντικών προγραμμάτων μετά το 2027.
Η διαβούλευση αφορά τόσο τους ωφελούμενους/συμμετέχοντες όσο και φορείς σχεδιασμού και υλοποίησης δράσεων ΕΚΤ και ΠΑΝ. Η διαβούλευση είναι διαθέσιμη στο διαδίκτυο σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ και θα διαρκέσει έως τις 9 Ιανουαρίου 2024.

Συμπληρώστε το σχετικό ερωτηματολόγιο.
(https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/evaluation2014-20ESFandYEI)

Μέχρι την Παρασκευή οι αιτήσεις για τις 7 Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας της ΔΥΠΑ σε ειδικότητες τουρισμού-φιλοξενίας

 26.10.2023

Συνεχίζεται έως την Παρασκευή 27 Οκτωβρίου 2023 η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για την εισαγωγή μαθητών και μαθητριών στις επτά Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές (ΠΕΠΑΣ) Μαθητείας της ΔΥΠΑ, για το σχολικό έτος 2023-24, σε τρεις ειδικότητες υψηλής ζήτησης στον  τομέα του τουρισμού και της φιλοξενίας: Υποδοχή Πελατών Ξενοδοχείου (reception), Μαγειρικής Τέχνης (chef) και Επισιτισμού (food and beverage).

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσοι είναι ηλικίας 18 ετών και άνω, τουλάχιστον απόφοιτοι γυμνασίου. Για την ειδικότητα Υποδοχής Πελατών Ξενοδοχείου απαιτείται η καλή γνώση ξένης γλώσσας (αγγλικά, γαλλικά ή γερμανικά).

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:

https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-se-peiramatike-epaggelmatike-skhole-tou-oaed

Συγκεκριμένα η διαδρομή είναι: gov.gr → Εκπαίδευση → Εγγραφή σε σχολείο → Εγγραφή σε Πειραματική Επαγγελματική Σχολή της Δ.ΥΠ.Α.

 

Οι ΠΕΠΑΣ λειτουργούν σε 7 πόλεις (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κέρκυρα, Κρήτη, Μυτιλήνη, Πάτρα και Ρόδο) και εφαρμόζουν το δυικό σύστημα εκπαίδευσης, το οποίο συνδυάζει τη θεωρητική και εργαστηριακή επαγγελματική εκπαίδευση στη Σχολή με το πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο, σε πραγματικές συνθήκες εργασίας (on-the-job-training). Στόχος είναι να αποκτήσει ο εκπαιδευόμενος τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις αλλά και επαγγελματική εμπειρία στην αγορά εργασίας.

Το θεωρητικό μέρος υλοποιείται στις ΠΕΠΑΣ από τον Νοέμβριο έως τον Απρίλιο, ενώ η μαθητεία στις επιχειρήσεις πραγματοποιείται από τον Μάιο έως και τον Οκτώβριο με 8ωρη ημερήσια απασχόληση, 5 ημέρες την εβδομάδα. Η αμοιβή των μαθητών κατά τη διάρκεια της μαθητείας στις επιχειρήσεις ανέρχεται σε 165,50 € την εβδομάδα.

Για τη λειτουργία των ΠΕΠΑΣ η ΔΥΠΑ συνεργάζεται με το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο και το Ινστιτούτο Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, που διαθέτουν μεγάλη εμπειρία στον χώρο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και του τουρισμού, ενώ η συνεργασία εγγυάται την τοποθέτηση σε θέσεις μαθητείας σε διακεκριμένες επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου (ξενοδοχεία 4 και 5 αστέρων) αλλά και ενισχύει την προοπτική της επαγγελματικής αποκατάστασης μετά τις σπουδές.

Οι ειδικότητες στις 7 ΠΕΠΑΣ για το σχολικό έτος 2023-24 είναι οι εξής:

ΠΕΠΑΣ Καλαμακίου – Ηρακλείου Κρήτης – Ρόδου – Πάτρας:

 • Τεχνίτης Μαγειρικής Τέχνης
 • Τεχνίτης Επισιτισμού
 • Υπάλληλος Υποδοχής Πελατών Ξενοδοχείου

ΠΕΠΑΣ Θεσσαλονίκης – Κέρκυρας:

 • Υπάλληλος Υποδοχής Πελατών Ξενοδοχείου

ΠΕΠΑΣ Μυτιλήνης

 • Τεχνίτης Επισιτισμού

Οι μαθήτριες και οι μαθητές των ΠΕΠΑΣ Μαθητείας της ΔΥΠΑ:

 • Πραγματοποιούν πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο με αμοιβή και ασφάλιση
 • Φοιτούν σε σύγχρονα εργαστήρια και τους παρέχονται βιβλία και βοηθήματα
 • Εκπαιδεύονται από έμπειρο και άρτια καταρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό
 • Λαμβάνουν επίδομα στέγασης, που διπλασιάστηκε στα 240 ευρώ μηνιαίως, καθώς και σίτισης, που αυξήθηκε στα 9 ευρώ ημερησίως, με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια
 • Δικαιούνται σπουδαστική άδεια μέχρι 30 ημέρες με αποδοχές
 • Δικαιούνται αναβολή στράτευσης.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στη διεύθυνση: https://www.dypa.gov.gr/mathitia

Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.

 

Μέχρι τη Δευτέρα οι αιτήσεις για το πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας νέων σε Αττική και Κεντρική Μακεδονία με 100% επιδότηση της ΔΥΠΑ

 03.10.2023

Τη Δευτέρα, 9 Οκτωβρίου λήγει η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων επιχειρήσεων για συμμετοχή στο «Πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας για άνεργους νέους, 18-29 ετών, στις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας».

Στόχος της δράσης, διάρκειας 7 μηνών, είναι η ενίσχυση της πρόσβασης των νέων στην αγορά εργασίας μέσω της επιδοτούμενης απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας. Η ΔΥΠΑ καταβάλλει μηνιαία αποζημίωση ίση με τον κατώτατο μισθό (με πλήρεις ασφαλιστικές εισφορές), καθώς και αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας.

Ωφελούμενοι είναι άνεργοι 18-29 ετών, απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ΔΥΠΑ των Περιφερειών Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας.

Η διαδικασία είναι απλή:

 1. Η επιχείρηση που ενδιαφέρεται να συμμετάσχει, υποβάλλει ηλεκτρονική αίτηση στην οποία προσδιορίζει τον αριθμό των θέσεων που διαθέτει, καθώς και τις ειδικότητες και το εκπαιδευτικό επίπεδό τους
 2. Η ΔΥΠΑ επιβεβαιώνει ότι η επιχείρηση πληροί τις προϋποθέσεις
 3. Οι εργασιακοί σύμβουλοι της ΔΥΠΑ υποδεικνύουν υποψηφίους σύμφωνα με τα απαιτούμενα προσόντα της κενής θέσης
 4. Η επιχείρηση επιλέγει τον ωφελούμενο και υπογράφουν συμφωνητικό συνεργασίας

Το πρόγραμμα, προϋπολογισμού 100.500.000 €, συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο/Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση 2014 – 2020».

 

Για τη Δημόσια Πρόσκληση και για περισσότερες πληροφορίες:

https://www.dypa.gov.gr/proghrammata-anoikhta

Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή» (ΕΥΔ ΠΑΔΚΣ) του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

 19.09.2023

Δημοσιεύεται η υπ’αρ. 83551/19-09-2023 (ΑΔΑ: 6ΜΓΟΗ-ΚΙΖ) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της ΕΥΔ ΠΑΔΚΣ για την πλήρωση οκτώ (8) θέσεων εργασίας. Η πρόσκληση απευθύνεται προς τους υπαλλήλους των Ειδικών Υπηρεσιών των Νόμων 4914/2022 και 4314/2014 και της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΜΟΔ Α.Ε..

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις και τα βιογραφικά σημειώματα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

nlazarid@epeaek.gr ή kmouk@epeaek.gr με θέμα: «Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Ε.Υ.Δ. Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή».

Συνοδευτικά Αρχεία

 

Αύξηση 32% στις αιτήσεις για τις επαγγελματικές σχολές της ΔΥΠΑ

 18.09.2023

Αυξήθηκε κατά 32% σε ετήσια βάση ο αριθμός αιτήσεων για εισαγωγή στις 50 Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας της ΔΥΠΑ, για το σχολικό έτος 2023-24, σημειώνοντας ρεκόρ πενταετίας. Συγκεκριμένα, υποβλήθηκαν 6.660 αιτήσεις σε 30 ειδικότητες με υψηλή ζήτηση στην αγορά εργασίας, ενώ πέρσι είχαν υποβληθεί 5.036.

Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.