Κατηγορία: Ανακοινώσεις

Ευρωπαϊκή εκδήλωση για τους νέους «European Youth Event 2020: The Future is Now»

 21.01.2020

Κάθε δύο χρόνια, πραγματοποιείται το European Youth Event, καλώντας νέους και νέες από 16 έως 30 ετών από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να συζητήσουν, να γνωριστούν και να ανταλλάξουν απόψεις πάνω σε τρέχοντα ζητήματα που αφορούν το μέλλον της Ευρώπης.

Φέτος, το European Youth Event (#EYE2020), πραγματοποιείται για 4η φορά, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο, στις 29-30 Μαΐου 2020.

Όλες οι ιδέες, οι απόψεις, οι προβληματισμοί και οι φιλοδοξίες των νέων θα καταγραφούν, για την ενημέρωση των μελών του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου.

Επιπλέον, κάποιοι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν περαιτέρω τις προτάσεις τους και να τις  παρουσιάσουν απευθείας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατά τη διάρκεια του “Youth Hearings”.

Τέλος, στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα διοργανωθεί workshop σχετικά με το ESF+, από τη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα εδώ.

Μέχρι 29 Φεβρουαρίου 2020 η αίτηση συμμετοχής.

Νέα δημόσια διαβούλευση της ΕΕ για την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) στην εκπαίδευση και κατάρτιση

 25.11.2019

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) είναι το κύριο μέσο που έχουν στη διάθεσή τους οι χώρες της ΕΕ για επενδύσεις στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη δια βίου μάθηση, γνωστός και ως θεματικός στόχος δέκα (ΘΣ10).

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να συγκεντρώσει τις απόψεις των πολιτών και όλων των ενδιαφερόμενων μερών για τις σχετικές δράσεις που υλοποιήθηκαν από το 2014 με την υποστήριξη του ΕΚΤ, ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση.

Οι πληροφορίες που θα συλλεχθούν θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που επιτεύχθηκαν την περίοδο 2014-2018. Θα βοηθήσουν επίσης την Επιτροπή να αντλήσει διδάγματα σχετικά με το πώς μπορούν να ενισχυθούν οι πρωτοβουλίες αυτές στο μέλλον, ώστε να γίνουν πιο αποτελεσματικές και εστιασμένες.

Μεταξύ άλλων θεμάτων, θα αξιολογηθεί η επιτυχία των πρωτοβουλιών της ΕΕ για τη μείωση και την πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, για την προώθηση της ίσης πρόσβασης στην εκπαίδευση και τη δια βίου μάθηση για όλους, για τη στήριξη της επαγγελματικής κατάρτισης και για τη βελτίωση της ποιότητας, της αποδοτικότητας και της πρόσβασης στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Θα προσδιοριστεί επίσης ποιο είδος στήριξης υπήρξε το πλέον αποτελεσματικό.

Ποιοι συμμετέχουν?
Στη διαβούλευση καλούνται να συμμετάσχουν:

  • Όλοι οι πολίτες, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν ή έχουν λάβει στήριξη από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο όσον αφορά δράσεις εκπαίδευσης και κατάρτισης.
  • Φορείς που συμμετέχουν στη διαχείριση προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, όπως διαχειριστικές αρχές, ενδιάμεσοι φορείς διαχείρισης, μέλη επιτροπών παρακολούθησης.
  • Φορείς που συμμετέχουν στην υλοποίηση των δράσεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου ως δικαιούχοι ή εταίροι των έργων: δημόσιοι φορείς, εκπαιδευτικά ιδρύματα, ΜΚΟ, δήμοι.
  • Κάθε φορέας και κάθε πολίτης που δραστηριοποιείται στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης.

Η διαβούλευση είναι διαθέσιμη στο διαδίκτυο σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ και θα διαρκέσει έως τις 24 Φεβρουαρίου 2020.

Συμπληρώστε το σχετικό ερωτηματολόγιο .

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ .

Δημόσια διαβούλευση για τη συμβολή του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) στην κοινωνική ένταξη

 20.11.2019

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν σε δημόσια διαβούλευση σχετικά με τις δράσεις που υλοποιήθηκαν από το 2014 για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης και την καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε μορφής διακρίσεων (αφορά το ΘΣ 9) με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

Οι πληροφορίες που θα συλλεχθούν θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που επιτεύχθηκαν την περίοδο 2014-2018 και την περαιτέρω βελτίωση της αποτελεσματικότητας των δράσεων. Μεταξύ άλλων,  θα αποτιμηθεί αν έφτασε η βοήθεια στους ανθρώπους που είχαν τη μεγαλύτερη ανάγκη και ποιο είδος στήριξης ήταν το αποτελεσματικότερο.

Ποιοι συμμετέχουν?

Στη διαβούλευση καλούνται να συμμετάσχουν:

  • Όλοι οι πολίτες, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν ή έχουν λάβει στήριξη από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης και για την καταπολέμηση της φτώχειας ή οποιασδήποτε μορφής διακρίσεων.
  • Φορείς που συμμετέχουν στη διαχείριση προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, όπως διαχειριστικές αρχές, ενδιάμεσοι φορείς διαχείρισης, μέλη επιτροπών παρακολούθησης.
  • Φορείς που συμμετέχουν στην υλοποίηση των δράσεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου ως δικαιούχοι ή εταίροι των έργων: δημόσιοι φορείς, ΜΚΟ, δήμοι.
  • Κάθε φορέας και κάθε πολίτης που δραστηριοποιείται στον τομέα της κοινωνικής ένταξης, της φτώχειας ή των διακρίσεων.

Η διαβούλευση είναι διαθέσιμη στο διαδίκτυο σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ και θα διαρκέσει έως τις 19 Δεκεμβρίου 2019.

Συμπληρώστε το σχετικό ερωτηματολόγιο.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Δημόσια διαβούλευση για τη συμβολή του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) στην προώθηση της απασχόλησης και της κινητικότητας

 31.10.2019

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση διάρκειας 12 εβδομάδων για να αξιολογήσει τη συμβολή του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου στην υποστήριξη της απασχόλησης και της κινητικότητας κατά την περίοδο 2014-2018 (αφορά το ΘΣ8, με εξαίρεση την υποστήριξη στην απασχόληση των νέων που έχει καλυφθεί σε προηγούμενη διαβούλευση).

Οι πληροφορίες που θα συλλεχθούν θα βοηθήσουν την Επιτροπή να αντλήσει διδάγματα σχετικά με το πώς μπορούν να ενισχυθούν οι πρωτοβουλίες αυτές στο μέλλον, ώστε να γίνουν πιο αποτελεσματικές και εστιασμένες. Μεταξύ άλλων, θα αποτιμηθεί αν ενθαρρύνθηκαν περαιτέρω οι πρωτοβουλίες που σχετίζονται με τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού και τις ίσες ευκαιρίες, καθώς και ποιο ήταν το πλέον αποτελεσματικό είδος στήριξης.

Η διαβούλευση είναι διαθέσιμη στο διαδίκτυο σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ και θα διαρκέσει έως τις 6 Ιανουαρίου 2020.

Συμπληρώστε το σχετικό ερωτηματολόγιο.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Κάλεσμα στα φεστιβάλ Κινηματογράφου, Ντοκιμαντέρ & Animation

 12.09.2019

Σας ενημερώνουμε ότι ο υπερσύνδεσμος που αφορούσε στο «Κάλεσμα στα φεστιβάλ Κινηματογράφου, Ντοκιμαντέρ & Animation για την υποβολή πρότασης στην Ειδική Γραμματεία Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΚΤ για τη χρηματοδότηση ειδικών αφιερωμάτων με στόχο τη δημοσιότητα και ευαισθητοποίηση των πολιτών στα πεδία παρέμβασης του ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ και ΕΠ ΜΔΤ» είναι ανενεργός καθώς η δράση αυτή θα επανασχεδιαστεί σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς.

Διαδικασία προ-επιλογής ερευνητικών προτάσεων που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές – κύκλος Β’»

 15.07.2019

ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ Νέο!:

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η Πρόσκληση με κωδικό ΕΔΒΜ103 και τίτλο: «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές-κύκλος Β’» (https://empedu.gov.gr/invitation/ypostirixi-ereyniton-me-emfasi-stoys-neoys-ereynites-kyklos-v/), προς τους φορείς υποδοχής, για τη χρηματοδότηση των προτάσεων που προκρίθηκαν βάσει των οριστικών αποτελεσμάτων. Στην παρούσα φάση δεν απαιτείται η προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών ή περαιτέρω ενέργειες από τις ερευνητικές ομάδες.  Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στον οικείο ΕΛΚΕ.

ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Δημοσιεύθηκαν σήμερα (24.06.2019) τα οριστικά αποτελέσματα της διαδικασίας προεπιλογής ερευνητικών προτάσεων που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της Πράξης:  «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές – κύκλος Β’».

Οριστικά αποτελέσματα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Δημοσιεύθηκαν σήμερα (16.05.2019) τα προσωρινά αποτελέσματα της διαδικασίας προεπιλογής ερευνητικών προτάσεων που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της Πράξης:  «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές – κύκλος Β’». Επισημαίνεται ότι κατόπιν αιτήματος του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Κώστα Γαβρόγλου ο προϋπολογισμός της πράξης αυξήθηκε στα 25εκ. ευρώ.

Από τα προσωρινά αποτελέσματα και με βάση το νέο προϋπολογισμό προκρίνονται για χρηματοδότηση 581 ερευνητικές προτάσεις.

Τα αναλυτικά αποτελέσματα βρίσκονται στο παρακάτω αρχείο excel.

Προσωρινά αποτελέσματα Μικρά ερευνητικά κύκλος Β΄ (16.05.2019)

Οι ερευνητικές ομάδες με τους κωδικούς τους έχουν τη δυνατότητα να μπαίνουν στην πλατφόρμα υποβολής και να βλέπουν τα (ανώνυμα) φύλλα αξιολογήσεων:

https://edbm.grnet.gr/SubmissionPlatform/

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ: Μετά την έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων θα ακολουθήσει η διαδικασία ενστάσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρ.8, παρ.12 και 13 της σχετικής Πρόσκλησης. Ενστάσεις κατά του προσωρινού πίνακα αποτελεσμάτων ασκούνται ενώπιον της Επιτροπής Εποπτείας εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των αποτελεσμάτων, δηλαδή μέχρι και τη Δευτέρα 27.05.2019. Το εμπρόθεσμό τους διαπιστώνεται βάσει της ημερομηνίας που αναφέρεται στη σφραγίδα του ταχυδρομείου ή στην ημερομηνία αποστολής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με τον αριθμό πρωτοκόλλου εφόσον υποβάλλονται αυτοπροσώπως. Οι ενστάσεις δεν δύναται να αφορούν τη βαθμολογία.

Οι ενστάσεις  υποβάλλονται με τους παρακάτω τρόπους:

1.Ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Πλατφόρμας Αξιολόγησης Ερευνητικών Προτάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://edbm.grnet.gr/SubmissionPlatform/ με τη χρήση των κωδικών υποβολής της ερευνητικής ομάδας.

2. Αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή στη γραμματεία της Επιτροπής Εποπτείας:

Επιτροπή Εποπτείας

Υπόψη κ. Κλεονίκης Αποστολίδου

Κοραή 4

Τ.Κ. 10564 Αθήνα

6ος όροφος, Κεντρικό Γραφείο

3.Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (σκαναρισμένα και υπογεγραμμένα έγγραφα): apostolidou.k@mou.gr

Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, οι ενστάσεις εξετάζονται από την Επιτροπή Εποπτείας σε ειδική συνεδρίαση στην οποία δεν μετέχει ο Ε.Γ. Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΚΤ και ο Επιστημονικός Υπεύθυνος της Ενιαίας Πλατφόρμας Αξιολόγησης Ερευνητικών Προτάσεων της ΕΥΔ του ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ, εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών, και κατόπιν αυτής η ΕΥΔ ανακοινώνει τους οριστικούς πίνακες.

Με τη λήξη της διαδικασίας ενστάσεων και τον έλεγχο πληρότητας των υποβληθέντων δικαιολογητικών των προκρινόμενων ερευνητικών ομάδων ακολουθεί η έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων.

 


Δημοσιεύεται παρακάτω η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στη διαδικασία προ-επιλογής ερευνητικών προτάσεων στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές – κύκλος Β’». Η υποβολή ερευνητικών προτάσεων θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού «Συστήματος Υποβολής»:

https://edbm.grnet.gr/SubmissionPlatform/

το οποίο θα είναι ανοικτό για την υποδοχή των ερευνητικών προτάσεων από την Τετάρτη 16 Ιανουαρίου και ώρα 12:00 έως και την Κυριακή 10 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 23:59.

Τυχόν ερωτήματα ή διευκρινίσεις αποστέλλονται αποκλειστικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση research@epeaek.gr .

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ: Δεν είναι απαραίτητη η εξασφάλιση βεβαίωσης από τον Φορέα Υποδοχής κατά τη διαδικασία υποβολής των ερευνητικών προτάσεων. Ο Φορέας Υποδοχής στον οποίο θα υλοποιηθεί η έρευνα σε περίπτωση χρηματοδότησής της ταυτίζεται με τον Φορέα του/της Ακαδημαϊκού Συμβούλου.

ΔΙΟΡΘΩΣΗ: Επισημαίνεται ότι στην Πρόσκληση της παρούσας δράσης στο Άρθρο 8, Παράγραφος 7, το κριτήριο Δ.«Σύνθεση της ερευνητικής ομάδας και κατανομή ρόλων των μελών της ομάδας», έχει βαρύτητα τριάντα τοις εκατό (30%) επί της τελικής βαθμολογίας και όχι «είκοσι τοις εκατό» όπως λανθασμένα γράφεται.

ΦΕΚ Διόρθωσης σφάλματος ΚΥΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Πριν απευθύνετε ερωτήματα και πριν ξεκινήσετε την υποβολή ερευνητικής πρότασης, είναι απαραίτητο να διαβάσετε προσεκτικά την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ, τις ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ερευνητική πρότασης και τις ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ. Οι ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ανανεώνονται συχνά. Ερωτήσεις που έχουν ήδη απαντηθεί ή περιγράφονται με σαφήνεια στα ανωτέρω έγγραφα, δε θα απαντώνται.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-Επιστημονικά Πεδία-Υποπεδία

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

KYA

Συχνές Ερωτήσεις-Υποστήριξη Ερευνητών-β κύκλος-UPDATE-23.01.2019

Οδηγίες Υποβολής Ερευνητικής Πρότασης_update_22.01.2019

Οδηγίες προς αξιολογητές_19.02.2019

Έρευνα για την αξιολόγηση της στήριξης της Ε.Ε. για την απασχόληση των νέων μέσω της ΠΑΝ και του ΕΚΤ

 07.06.2019

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γ.Δ. Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης (DG EMPL), διενεργεί Έρευνα με στόχο την αξιολόγηση της στήριξης της Ε.Ε. για την απασχόληση των νέων μέσω της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ) και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), με στόχο αφενός την αποτίμηση των δράσεων, αφετέρου την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων στο σχεδιασμό αντίστοιχων παρεμβάσεων στην επόμενη Προγραμματική Περίοδο μετά το 2020. Λάβετε μέρος στην έρευνα. ΕΛΗΞΕ 26/08/2019.

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης των Διαχειριστικών Μονάδων της Υποδιεύθυνσης Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού για τη διενέργεια επιτόπιων επαληθεύσεων 2019»

 16.04.2019

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης των Διαχειριστικών Μονάδων της Υποδιεύθυνσης Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού για τη διενέργεια επιτόπιων επαληθεύσεων 2019» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα  από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 16/04/2019

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 03/05/2019, ώρα 15.00

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών 06/05/2019, ώρα 11:00

Το αρχείο της διακήρυξης  (PDF)

ΤΕΥΔ (DOC)

Τροποποίηση / Επικαιροποίηση της αρ. πρωτ. 385/24-01-2018 (ΑΔΑ:666Θ465ΧΙ8-ΨΘΞ) Απόφασης με θέμα: «Τροποποίηση/Επικαιροποίηση της αρ. πρωτ. 3199/11-03-2016 (ΑΔΑ:731Τ4653Ο7-ΣΜΧ) Απόφαση για την Κατάρτιση, Λειτουργία και Διατήρηση Καταλόγου Προμηθευτών – Παρόχων Υπηρεσιών της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εγγραφή στον Κατάλογο»

 15.04.2019

Τροποποίηση / Επικαιροποίηση της αρ. πρωτ. 385/24-01-2018 (ΑΔΑ:666Θ465ΧΙ8-ΨΘΞ) Απόφασης με θέμα: «Τροποποίηση/Επικαιροποίηση της αρ. πρωτ. 3199/11-03-2016 (ΑΔΑ:731Τ4653Ο7-ΣΜΧ) Απόφαση για την Κατάρτιση, Λειτουργία και Διατήρηση Καταλόγου Προμηθευτών – Παρόχων Υπηρεσιών της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εγγραφή στον Κατάλογο»

Έρευνα σε εργαζόμενους συμμετέχοντες σε δράσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου

 27.03.2019

Μια μεγάλη έρευνα πρόκειται να υλοποιηθεί από την ΕΥΣΕΚΤ σε συνεργασία με το  Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Τμήμα Στατιστικής) σχετικά με τη βελτίωση της εργασιακής κατάστασης συμμετεχόντων σε προγράμματα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Από την αρχή της περιόδου 2014-2020 χιλιάδες συμπολίτες μας έχουν ωφεληθεί από τη συμμετοχή τους σε δράσεις που συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ με σκοπό την ενίσχυση της απασχόλησης. Η συγκεκριμένη έρευνα απευθύνεται στους εργαζόμενους που συμμετείχαν σε κάποιο σχετικό πρόγραμμα (πχ παιδικοί σταθμοί ΕΣΠΑ, πρακτική άσκηση φοιτητών, επιμόρφωση δημοσίων υπαλλήλων, επιμόρφωση εκπαιδευτικών, κλπ) ώστε να μετρήσει τα αποτελέσματα, αν δηλαδή η συμμετοχή τους οδήγησε στη βελτίωση της εργασιακής τους κατάστασης.

Στο πλαίσιο αυτό, εντός των επόμενων ημερών εκατοντάδες ωφελούμενοι θα κληθούν να συμμετάσχουν στην έρευνα, λαμβάνοντας ηλεκτρονικά το σχετικό ερωτηματολόγιο. Τα δεδομένα που θα συλλεχθούν είναι ανώνυμα και εμπιστευτικά και θα χρησιμοποιηθούν για στατιστική επεξεργασία για το σκοπό της συγκεκριμένης μέτρησης.

Η μέτρηση αυτή πέρα από κανονιστική υποχρέωση της χώρας μας προς την ΕΕ αποτελεί και σημαντικό στοιχείο για την περαιτέρω βελτίωση των προγραμμάτων, γι’ αυτό και η συμμετοχή των ωφελουμένων είναι απαραίτητη.

Δείτε τη σχετική ανακοίνωση εδώ: http://www.esfhellas.gr/el/Pages/NewsFS.aspx?item=346