Αξιολόγηση Δράσεων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΚΤ (2018)

Έρευνα ικανοποίησης χρηστών του συστήματος «Ηλεκτρονική Εφαρμογή Μητρώου Αξιολογητών» και «Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Αξιολόγησης» στο πλαίσιο της πράξης «Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας» – 2ος Κύκλος.

 

ΔΡΑΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης:

Μεθοδολογία Ερευνών Αποτίμησης Δράσεων (Σεπτέμβριος 2021):

  • “Ενίσχυση του Ανθρώπινου Ερευνητικού Δυναμικού μέσω της Υλοποίησης Διδακτορικής Έρευνας (ΕΔΒΜ 10-Β’ Κύκλος, ΕΔΒΜ 152)”
  • “Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/Ερευνητριών (ΕΔΒΜ 91)”
  • “Υποστήριξη Ερευνητών με έμφαση στους νέους Ερευνητές (ΕΔΒΜ 103)”
  • “Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού (ΕΔΒΜ 96)”

Μεθοδολογία Ερευνών Αποτύπωσης Ωφελουμένων

Μεθοδολογία Αποτίμησης Δράσεων (Μάιος 2019):

  • “Ενίσχυση του Ανθρώπινου Ερευνητικού Δυναμικού μέσω της Υλοποίησης Διδακτορικής Έρευνας (ΕΔΒΜ 10)”
  • “Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/Ερευνητριών (ΕΔΒΜ 11)”
  • “Πρόγραμμα Χορήγησης Υποτροφιών για Μεταπτυχιακές Σπουδές Δεύτερου Κύκλου Σπουδών (ΕΔΒΜ 31)”
  • “Υποστήριξη Ερευνητών με έμφαση στους νέους Ερευνητές (ΕΔΒΜ 34)”
  • “Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού (ΕΔΒΜ 82)”

 

Ενίσχυση του Ανθρώπινου Ερευνητικού Δυναμικού μέσω της Υλοποίησης Διδακτορικής Έρευνας (ΕΔΒΜ 10, ΕΔΒΜ 152)

Αποτύπωση ωφελούμενων – Περίοδος 2022-2023 (Δεκέμβριος 2022)

Αποτίμηση της Δράσης – Α’ κύκλος 2017-2019 (Μάρτιος 2020)

Αποτύπωση Ωφελουμένων – Β’ κύκλος 2018-2021 (Δεκέμβριος 2019)

Αποτύπωση Ωφελουμένων – Α’ κύκλος 2016-2019 (Ιούλιος 2018)

 

Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/Ερευνητριών (ΕΔΒΜ 11, ΕΔΒΜ 91)

Αποτύπωση Ωφελούμενων – Β’ κύκλος 2020-2022 (Δεκέμβριος 2021)

Αποτίμηση της Δράσης – Α’ κύκλος 2017-2019 (Σεπτέμβριος 2019)

Αποτύπωση Ωφελουμένων – Α’ κύκλος 2017-2019 (Ιούλιος 2018)

 

 Πρόγραμμα Χορήγησης  Υποτροφιών  για  Μεταπτυχιακές  Σπουδές  Δευτέρου  Κύκλου  Σπουδών (ΕΔΒΜ 31)

Αποτίμηση της Δράσης – Α’ κύκλος 2017-2019 (Οκτώβριος 2019)

Αποτύπωση Ωφελουμένων – Α’ κύκλος 2017-2019 (Ιούλιος 2018)

 

Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές (ΕΔΒΜ 34, ΕΔΒΜ 103)

Αποτίμηση της Δράσης – Β’ κύκλος (Μάιος 2022)

Αποτύπωση Ωφελούμενων – Β’ κύκλος (Δεκέμβριος 2021)

Αποτίμηση της Δράσης – Α’ κύκλος 2017-2019 (Απρίλιος 2020)

Αποτύπωση Ωφελούμενων – Α’ κύκλος 2017-2019 (Δεκέμβριος 2018)

Αποτύπωση Ωφελούμενων – Α’ κύκλος 2017-2019 – Οπτικοποιημένη Επιτελική Σύνοψη

Μελέτη Αξιολόγησης Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Αξιολόγησης Ερευνητικών Προτάσεων (Δεκέμβριος 2018)

Αξιολόγηση Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Αξιολόγησης Ερευνητικών Προτάσεων – Οπτικοποιημένη Επιτελική Σύνοψη

 

Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού (ΕΔΒΜ 20, ΕΔΒΜ 45, ΕΔΒΜ 82, ΕΔΒΜ 96)

Έκθεση Αποτίμησης Δράσης – Ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 (Νοέμβριος 2022)

Έκθεση Αποτίμησης Δράσης – Ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 (Νοέμβριος 2021)

Έκθεση Αποτίμησης Δράσης – Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 (Μάιος 2021)

Συνολική Έκθεση Αποτίμησης Δράσεων Ακαδημαϊκών Ετών 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 (Σεπτέμβριος 2020)

Έκθεση Αποτίμησης Δράσης – Ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 (Νοέμβριος 2019)

Έκθεση Αποτίμησης Δράσης – Χειμερινό Εξάμηνο 2017-2018 (Ιούνιος 2018)

Έκθεση Αποτίμησης Δράσης – Εαρινό Εξάμηνο 2017-2018 (Δεκέμβριος 2018)

Μελέτη για την αποτίμηση της Δράσης – Εαρινό Εξάμηνο 2017-2018 – Οπτικοποιημένη Επιτελική Σύνοψη

Μελέτη για την αποτίμηση των Δράσεων ΕΔΒΜ20 και ΕΔΒΜ45 – Οπτικοποιημένη Επιτελική Σύνοψη

Συνολική Έκθεση Αποτίμησης Δράσεων Ακαδημαϊκών Ετών 2016-2017 και 2017-2018 (Προσχέδιο) (Δεκέμβριος 2018)