Αξιολόγηση του Προγράμματος

Ο Κανονισμός Κοινών Διατάξεων της Ε.Ε. 1303/2013 θέτει τις βασικές απαιτήσεις σε σχέση με την αξιολόγηση για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020. Το Σχέδιο Αξιολόγησης (evaluation plan) αποτελεί ένα στρατηγικό έγγραφο που περιγράφει πως θα γίνει η αξιολόγηση ενός Προγράμματος και πως θα χρησιμοποιηθούν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για τη βελτίωση του προγράμματος και της λήψης αποφάσεων.

Σε εφαρμογή των παραπάνω η ΕΥΔ συνέταξε το Σχέδιο Αξιολόγησης του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ το οποίο εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο του 2015 από τη 2η Επιτροπή Παρακολούθησης και στο οποίο περιγράφονται τα κομβικά σημεία για την αξιολόγηση του προγράμματος στην κατεύθυνση της μεγιστοποίησης των αποτελεσμάτων.

Η επιλογή των μελετών του Σχεδίου Αξιολόγησης βασίστηκε στις εξής προτεραιότητες:

 1. στη χρηματοδοτική βαρύτητα των παρεμβάσεων του προγράμματος ανά θεματικό στόχο και επενδυτική προτεραιότητα. Στο πλαίσιο αυτό προτάχθηκαν οι παρεμβάσεις με τη μεγαλύτερη διάθεση πόρων.
 2. στη συνεισφορά των παρεμβάσεων στην επίτευξη των γενικών και ειδικών στόχων του προγράμματος με πρόνοια για την κάλυψη του συνόλου της στοχοθεσίας του σε επίπεδο επενδυτικής προτεραιότητας.
 3. στην ανάγκη διαρκούς αξιολόγησης της εφαρμογής του προγράμματος στο σύνολό του, με οριζόντιες αξιολογήσεις μέτρησης της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας του ΕΠ.
 4. στην ανάγκη αποτίμησης των επιπτώσεων των παρεμβάσεων που υλοποιούνται σε ετήσιους κύκλους.

Κεντρικός στόχος των αξιολογήσεων που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Αξιολόγησης του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020 είναι η εξαγωγή συνδυαστικών συμπερασμάτων  ανάμεσα στους επιμέρους στόχους που έχουν τεθεί από το ίδιο το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και στην αποτελεσματικότητα των δράσεων που αυτό υλοποιεί. Υπ’ αυτή την έννοια οι επιμέρους μελέτες που υλοποιήθηκαν ή βρίσκονται σε εξέλιξη, καθώς και όσες προγραμματίζονται, δεν μπορούν να μη λάβουν υπόψη τους τις νέες οπτικές σχετικά με τις παρεμβάσεις των ΕΠ, όπου η έμφαση πλέον μετατοπίζεται από τη λογική των αριθμητικών μετρήσεων των δεικτών στα ευρύτερα αποτελέσματα που παράγονται για τους ωφελούμενους. Έτσι οι προγραμματιζόμενες μελέτες των παρεμβάσεων του ΕΠ οφείλουν να ακολουθούν και να βρίσκονται σε αντιστοίχηση τόσο με τις επίσημες αναθεωρήσεις/επικαιροποιήσεις του προγράμματος όσο και με την on going γενική αξιολόγησή του.

Συμπερασματικά, με βάση το δεδομένο ότι η επιλογή των μελετών του εγκεκριμένου Σχεδίου Αξιολόγησης βασίστηκε αρχικά σε κριτήρια κάλυψης της στοχοθεσίας του Προγράμματος και αντιπροσωπευτικής βαρύτητας των παρεμβάσεων, η εφαρμογή του Σχεδίου Αξιολόγησης παρακολουθεί δυναμικά την λογική της σταδιακής υλοποίησης του Ε.Π.

Μελέτη για την 2η Αξιολόγηση των παρεμβάσεων της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ) του ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ 2014-2020 (ανάθεση Νοέμβριος 2018)

Η Μελέτη για την 2η Αξιολόγηση των παρεμβάσεων της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ) του ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ 2014-2020 που αποτελεί απαίτηση του Κανονισμού 1304/2013 για το ΕΚΤ, ανατέθηκε σε εξωτερικό αξιολογητή και περιλαμβάνει τα αξιολογητικά κριτήρια του Σχεδιασμού/Στρατηγικής, Υλοποίησης, Αποτελεσματικότητας, Αποδοτικότητας και Επιπτώσεων των πράξεων  ΠΑΝ που χρηματοδοτήθηκαν από το ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ έως τις 30/6/2018.

Η αξιολόγηση περιλαμβάνει τρία παραδοτέα:

 • Το Παραδοτέο Α περιλαμβάνει την αναλυτική περιγραφή της μεθοδολογίας που εφαρμόζεται σε όλα τα ερωτήματα αξιολόγησης και καλύπτει τη μεθοδολογία των απαραίτητων ερευνών πεδίου για τις ανάγκες του Παραδοτέου Β.
 • Στο Παραδοτέο Β αποτυπώνονται τα ποσοτικά ευρήματα της ευρύτερης έρευνας για την αξιολόγηση της ΠΑΝ με βάση τα οποία θα γίνει η αποτίμηση της Πρωτοβουλίας συνολικά. Στα συμπεράσματα θα γίνει σύνδεση με τα αντίστοιχα συμπεράσματα της 1ης Αξιολόγησης ΠΑΝ 2015 και βάση συγκριτικής μεθόδου θα παρουσιαστεί η σύνθεση των συμπερασμάτων για το σύνολο της ΠΑΝ από την αρχή της προγραμματικής περιόδου έως την περίοδο λήξης της παρούσας αξιολόγησης.

Παραδοτέο Γ (Απρίλιος 2019)

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:

 

Αξιολόγηση δράσεων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Απόφαση Ένταξης Δεκέμβριος 2017)

Το έργο  «Αξιολόγηση δράσεων ΕΣΠΑ Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» (MIS 5010794) που εντάσσεται στο ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ 2014-2020, υλοποιείται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και έχει ως στόχο την εισαγωγή και τη λειτουργία ενός μηχανισμού οριζόντιου χαρακτήρα για την αποτίμηση των παρακάτω ερευνητικών δράσεων.

Το έργο αποσκοπεί στη δημιουργία και την εμπέδωση ενός ενιαίου τρόπου συλλογής, καταγραφής, παρακολούθησης και ανάλυσης των στοιχείων, με την απαραίτητη εξειδίκευση και προσαρμογή, ανάλογα με το είδος κάθε παρέμβασης.

Περισσότερα για τις Δράσεις και τα Παραδοτέα του Έργου διαβάστε εδώ

Τα αποτελέσματα μελετών της αξιολόγησης μπορείτε να τα δείτε εδώ.

 

Αξιολόγηση των δράσεων «Εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» στο ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ και στα ΠΕΠ (Δεκέμβριος 2018)

Η μελέτη είναι οριζόντια και καλύπτει την εκ των υστέρων (ex post) αξιολόγηση για τις δράσεις «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» των δύο πρώτων κύκλων (σχολικά έτη 2014-2015 και 2015-2016) και την ενδιάμεση (on –going) αξιολόγηση του σχεδιασμού του τρίτου κύκλου (σχολικό έτος 2016-2017), όπως αυτές υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ και στα ΠΕΠ.

Αντικείμενο της μελέτης είναι η αποτίμηση των αποτελεσμάτων ως προς τους στόχους των δράσεων, με απώτερο σκοπό την αξιοποίηση των συμπερασμάτων και την ενσωμάτωσή τους στο σχεδιασμό των επόμενων κύκλων υλοποίησης του προγράμματος.

Ειδικότερα εξετάζονται:

 • η συνεισφορά στη βελτίωση του σχεδιασμού και της υλοποίησης των δράσεων με έμφαση στην απλοποίηση των διαδικασιών διαχείρισης εντός του πλαισίου υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων,
 • η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των δράσεων ως προς τον ωφελούμενο πληθυσμό
 • η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των δράσεων ως προς τις δομές παροχής υπηρεσιών φροντίδας και φύλαξης παιδιών και
 • η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των δράσεων ως προς τους στόχους των επιμέρους Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:

 

Μελέτη για την αξιολόγηση των συστημικών παρεμβάσεων του ΕΠ ΑΝΑΔ 2007-2013 και του ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ 2014-2020 (Μάρτιος 2017)

Η αξιολόγηση αφορά στην αποτίμηση: α) της εκ των υστέρων αξιολόγησης των σχεδίων δράσης των συστημικών παρεμβάσεων της περιόδου 2007-2013, όπως αυτά υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», & β) στην εκ των προτέρων αξιολόγηση – ωρίμανση των παρεμβάσεων του ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ 2014-2020 σχετικά με τον εκσυγχρονισμό και περαιτέρω ενίσχυση των θεσμών της αγοράς εργασίας με μία σειρά συστημικών παρεμβάσεων.

Ειδικότερα, η έρευνα εξέτασε τη διαδικασία σχεδιασμού και ανάπτυξης ενισχυμένων συστημάτων και βελτιωτικών πολιτικών παρεμβάσεων στους τομείς της απασχόλησης, της επαγγελματικής εκπαίδευσης και της κοινωνικής προστασίας.

 

Μελέτη για την αποτίμηση της δράσης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού»  (Δεκέμβριος 2017)

Η μελέτη εστίασε στην αποτίμηση της δράσης με τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού» (Πρόσκληση ΕΔΒΜ20) και συγκεκριμένα στα τρία ακόλουθα ερωτήματα:

α) στις συνέπειες και τα αποτελέσματα της δράσης στους ωφελούμενους

β) στις συνέπειες προς τα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (π.χ. εμπλουτισμός προγραμμάτων σπουδών)

γ) στην αξιολόγηση του συστήματος διαχείρισης- υλοποίησης των πράξεων

 

Αξιολόγηση των Παρεμβάσεων της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων έτους 2015 (Φεβρουάριος 2016)

Πρόκειται για εξωτερική αξιολόγηση με την οποία αξιολογήθηκαν οι Πράξεις της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ) που εντάχθηκαν και υλοποιήθηκαν στον Άξονα Προτεραιότητας 3, Επενδυτική Προτεραιότητα 8.ii.

Η αποτίμηση επικεντρώθηκε στα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα για τους συμμετέχοντες και εκτιμά σε ποιον βαθμό η ΠΑΝ συνέβαλε στις σχετικές πτυχές της Εγγύησης για τη Νεολαία και τους γενικούς στόχους της πολιτικής της για τη μείωση της ανεργίας των νέων.

Η προσφορά εργασίας στους νέους που συμμετείχαν στις δράσεις, αξιολογήθηκε ως προς:

 • Τα χαρακτηριστικά της προσφοράς εργασίας
 • Την καταλληλότητα της προσφοράς εργασίας στις ανάγκες/κατάσταση των συμμετεχόντων
 • Τα αποτελέσματα της προσφοράς εργασίας ως προς την απασχόληση