Αξιολόγηση του Προγράμματος

Ο Κανονισμός Κοινών Διατάξεων της Ε.Ε. 1303/2013 θέτει τις βασικές απαιτήσεις σε σχέση με την αξιολόγηση για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020. Το Σχέδιο Αξιολόγησης (evaluation plan) αποτελεί ένα στρατηγικό έγγραφο που περιγράφει πως θα γίνει η αξιολόγηση ενός Προγράμματος και πως θα χρησιμοποιηθούν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για τη βελτίωση του προγράμματος και της λήψης αποφάσεων.

Σε εφαρμογή των παραπάνω η ΕΥΔ συνέταξε το Σχέδιο Αξιολόγησης του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ το οποίο εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο του 2015 από τη 2η Συνεδρίαση της Επιτροπή Παρακολούθησης και επικαιροποιήθηκε το Νοέμβριο του 2019 από την 4η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης και τον Ιούλιο 2021 με την 37η Γραπτή Διαδικασία και στο οποίο περιγράφονται τα κομβικά σημεία για την αξιολόγηση του προγράμματος στην κατεύθυνση της μεγιστοποίησης των αποτελεσμάτων.

Η επιλογή των μελετών του Σχεδίου Αξιολόγησης βασίστηκε στις εξής προτεραιότητες:

  1. στη χρηματοδοτική βαρύτητα των παρεμβάσεων του προγράμματος ανά θεματικό στόχο και επενδυτική προτεραιότητα. Στο πλαίσιο αυτό προτάχθηκαν οι παρεμβάσεις με τη μεγαλύτερη διάθεση πόρων.
  2. στη συνεισφορά των παρεμβάσεων στην επίτευξη των γενικών και ειδικών στόχων του προγράμματος με πρόνοια για την κάλυψη του συνόλου της στοχοθεσίας του σε επίπεδο επενδυτικής προτεραιότητας.
  3. στην ανάγκη διαρκούς αξιολόγησης της εφαρμογής του προγράμματος στο σύνολό του, με οριζόντιες αξιολογήσεις μέτρησης της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας του ΕΠ.
  4. στην ανάγκη αποτίμησης των επιπτώσεων των παρεμβάσεων που υλοποιούνται σε ετήσιους κύκλους.

Κεντρικός στόχος των αξιολογήσεων που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Αξιολόγησης του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020 είναι η εξαγωγή συνδυαστικών συμπερασμάτων  ανάμεσα στους επιμέρους στόχους που έχουν τεθεί από το ίδιο το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και στην αποτελεσματικότητα των δράσεων που αυτό υλοποιεί. Υπ’ αυτή την έννοια οι επιμέρους μελέτες που υλοποιήθηκαν ή βρίσκονται σε εξέλιξη, καθώς και όσες προγραμματίζονται, δεν μπορούν να μη λάβουν υπόψη τους τις νέες οπτικές σχετικά με τις παρεμβάσεις των ΕΠ, όπου η έμφαση πλέον μετατοπίζεται από τη λογική των αριθμητικών μετρήσεων των δεικτών στα ευρύτερα αποτελέσματα που παράγονται για τους ωφελούμενους. Έτσι οι προγραμματιζόμενες μελέτες των παρεμβάσεων του ΕΠ οφείλουν να ακολουθούν και να βρίσκονται σε αντιστοίχιση τόσο με τις επίσημες αναθεωρήσεις/επικαιροποιήσεις του προγράμματος όσο και με την on going γενική αξιολόγησή του.

Με δεδομένο ότι η επιλογή των μελετών του εγκεκριμένου Σχεδίου Αξιολόγησης βασίστηκε αρχικά σε κριτήρια κάλυψης της στοχοθεσίας του Προγράμματος και αντιπροσωπευτικής βαρύτητας των παρεμβάσεων, η εφαρμογή του Σχεδίου Αξιολόγησης παρακολουθεί δυναμικά την λογική της σταδιακής υλοποίησης του Ε.Π.

Έκθεση Σύνοψης Αποτελεσμάτων Αξιολογήσεων ΕΠ (οριζόντια), (Ανάθεση Φεβρουάριος 2023)

Η έκθεση Σύνοψης Αποτελεσμάτων του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020 έχει ως στόχο:

  • τη βελτίωση της ποιότητας του προγραμματισμού μέσω του σωστού σχεδιασμού/μηχανισμού αξιολογήσεων
  • την παροχή πληροφορίας στους διαχειριστές και λήπτες αποφάσεων που βασίζεται στις αξιολογήσεις.

Επιπλέον, στοχεύει στην συνθετική καταγραφή και κριτική αποτίμηση του συνόλου των αξιολογήσεων του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020.

Η μελέτη περιλαμβάνει τα εξής Παραδοτέα:

 

Μέτρηση δεικτών αποτελεσμάτων του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ, (Νοέμβριος 2023)

Η μέτρηση των δεικτών αποτελεσμάτων (ΕΚΤ και ΠΑΝ) του ΕΠ, στο πλαίσιο του Κανονισμού ΕΕ 1304/2013 (αρ. 19, παρ.6) και σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχει θέσει η Ε.Ε.

Η μελέτη περιλαμβάνει τα εξής Παραδοτέα:

 

Αξιολόγηση των δράσεων του επικοινωνιακού σχεδίου του ΕΠ 2014-2020, (Μάρτιος 2023)

Η αξιολόγηση των δράσεων του επικοινωνιακού σχεδίου του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ από την έναρξή του έως και το τέλος του ΕΠ, ήτοι το 2023.

Η μελέτη περιλαμβάνει τα εξής Παραδοτέα:

 

Αξιολόγηση των επιπτώσεων των παρεμβάσεων της Επενδυτικής Προτεραιότητας 8.1: α)Προγράμματα Απασχόλησης, β) των δράσεων κατάρτισης, γ) της εφαρμογής του Κοινωνικού Εισοδήματος,  (Ανάθεση Φεβρουάριος 2023)

Η αξιολόγηση στοχεύει στην αποτίμηση των επιπτώσεων των παρεμβάσεων που υλοποιήθηκαν σχετικά με τη λήψη άμεσων, βραχυπρόθεσμων μέτρων καταπολέμησης της ανεργίας και ενίσχυση της απασχόλησης για το σύνολο του εργατικού δυναμικού, σε όλες τις περιφέρειες της χώρας, με ιδιαίτερη έμφαση σε ειδικές ομάδες με μεγάλα ποσοστά ανεργίας (μακροχρόνια άνεργοι, γυναίκες, άνεργοι 30-44 ετών).

Η μελέτη περιλαμβάνει τα εξής Παραδοτέα:

 

Αξιολόγηση των δράσεων των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων: α) Νέο Σχολείο (ΕΠ 10.1), β) Προγράμματα Διά Βίου Μάθησης (10.3), γ) Προγράμματα Μαθητείας (10.4), (Ανάθεση Φεβρουάριος 2023)

Το αντικείμενο της αξιολόγησης ανά δράση και Επενδυτική Προτεραιότητα, έχει ως εξής:

Α) Νέο Σχολείο (ΕΠ 10.1): Αφορά στην εκ των υστέρων αξιολόγηση για τις πράξεις που υλοποιήθηκαν την προγραμματική περίοδο 2007-2013 και στην ετήσια αξιολόγηση για τα έτη 2016,2017 και 2018 της υλοποίησης των πράξεων σχετικά με το Νέο Σχολείο σε επίπεδο αποτελεσματικότητας, αποδοτικότητας και επιπτώσεων.

β) Προγράμματα Διά Βίου Μάθησης  (ΕΠ 10.3): Αφορά στην αξιολόγηση των παρεμβάσεων με στόχο την αύξηση της ελκυστικότητας της διά βίου μάθησης και της συμμετοχής σε αυτήν του πληθυσμού (16-66+ ετών), με πιστοποίηση προσόντων και διασύνδεση τυπικής, μη τυπικής και άτυπης μάθησης.

γ) Προγράμματα Μαθητείας (ΕΠ10.4): Αφορά στην αξιολόγηση των παρεμβάσεων που στοχεύουν στην αύξηση των μαθητών/σπουδαστών/αποφοίτων που συμμετέχουν σε προγράμματα μαθητείας.

Η μελέτη περιλαμβάνει τα εξής Παραδοτέα:

 

Μελέτη Αξιολόγησης των παρεμβάσεων στο πλαίσιο της Κοινωνικής Οικονομίας και των λοιπών δράσεων της Επενδυτικής Προτεραιότητας 9.5, (Οκτώβριος 2023)

Αφορά στην αξιολόγηση των πράξεων του συνόλου της ΕΠ 9.5, ως προς την προώθηση της κοινωνικής οικονομίας για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, με προτάσεις βελτίωσης του σχεδιασμού και προώθησης των δράσεων.

Η μελέτη περιλαμβάνει τα εξής Παραδοτέα:

 

Αξιολόγηση δράσεων Ειδικής Αγωγής του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ και των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ), (Νοέμβριος 2023)

Η καταπολέμηση των διακρίσεων και των ανισοτήτων και η προώθηση της ισότητας των ευκαιριών για όλους, συμπεριλαμβανομένων και των ΑμεΑ, αποτελούν στόχους τόσο της εθνικής όσο και της ευρωπαϊκής κοινωνικής πολιτικής. Η υλοποίηση σχετικών ενεργειών συνδέεται άμεσα με τους όρους της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, η οποία έχει κυρωθεί από το ελληνικό κράτος με το Νόμο 4074/2012, όσο και με τους όρους του Κανονισμού 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ).

H μελέτη αξιολόγησης των δράσεων της Ειδικής Αγωγής που υλοποιούνται με χρηματοδότηση από το ΕΚΤ, έχει το χαρακτήρα οριζόντιας αξιολόγησης για τις εξής δράσεις:

  1. Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (σχολικά έτη 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 και 2020-2021) που εντάσσονται στο ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ,
  2. Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες: α) του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ (σχολικά έτη 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 και 2020-2021) και β) των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2014-2021 (σχολικά έτη 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 και 2020-2021),
  3. Ανάπτυξη Υποστηρικτικών δομών για την ένταξη και συμπερίληψη στην εκπαίδευση μαθητών με αναπηρία ή / και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» (σχολικά έτη 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018) και Ενίσχυση Υποστηρικτικών Δομών Εκπαίδευσης (σχολικά έτη 2018-2019, 2019-2020 και 2020-2021) του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΑΔΕΔΒΜ.

Στόχος της Αξιολόγησης των παραπάνω δράσεων είναι η αποτίμηση των αποτελεσμάτων τους ως προς τους στόχους των επιμέρους Επιχειρησιακών Προγραμμάτων με απώτερο σκοπό την αξιοποίηση των συμπερασμάτων και την ενσωμάτωσή τους στο σχεδιασμό των επόμενων κύκλων υλοποίησης του προγράμματος καθώς και της επόμενης προγραμματικής περιόδου.

Η μελέτη περιλαμβάνει τα εξής Παραδοτέα:

 

Μελέτη για την Αναθεώρηση του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ κατά το έτος 2020, (Οκτώβριος 2021)

Το έργο αφορά στην υποστήριξη της ΕΥΔ στην αναθεώρηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος κατά το έτος 2020 (α’ και β’ φάση), καθώς και στην αποτίμηση της προόδου του Ε.Π.  Εκτός από την εξέταση των χρηματοοικονομικών στοιχείων, η αποτίμηση περιλαμβάνει και ανασκόπηση των αξιολογήσεων, των προηγούμενων αναθεωρήσεων και των μελετών που έχουν διεξαχθεί στο πλαίσιο του ΕΠ.

Σκοπός του έργου είναι να παρέχει τις κατάλληλες πληροφορίες, στοιχεία και εκτιμήσεις σχετικά με την ορθότητα της στρατηγικής ή/και των κατευθύνσεων που προέκυψαν κατά την εφαρμογή του ΕΠ, με την επιτευξιμότητα των ποσοτικών στόχων καθώς και την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των υλοποιούμενων παρεμβάσεων, για τη διαμόρφωση έγκυρης και αντικειμενικής εικόνας τόσο για το βαθμό που επιτυγχάνονται σταδιακά οι προβλεπόμενοι στόχοι, όσο και για την επικαιρότητά τους.

Η μελέτη περιλαμβάνει τα εξής παραδοτέα:

 

Μέτρηση του κοινού δείκτη μακροπρόθεσμου αποτελέσματος Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) CR07 του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ και ΕΠ ΑνΕΚ, (Μάιος 2020)

Βάσει του Κανονισμού 1304/2013 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, η μέτρηση των δεικτών μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων συμμετεχόντων σε δράσεις του ΕΚΤ, είναι υποχρεωτική κατά τα έτη 2018 και 2025. Το αντικείμενο της μελέτης αφορά στη μέτρηση της τιμής του κοινού δείκτη CR07 «Συμμετέχοντες με βελτιωμένη κατάσταση στην αγορά εργασίας εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους» στα ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση (ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ)» και «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) 2016-2018», έως το 2018.

Η μελέτη περιλαμβάνει τα εξής παραδοτέα:

 

Μελέτη για την Ενδιάμεση Αναθεώρηση και την Αποτίμηση προόδου του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020, (Σεπτέμβριος 2019)

Το έργο αφορά στην υποστήριξη της ΕΥΔ στην κατάρτιση της ενδιάμεσης αναθεώρησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (2018), καθώς και στην αποτίμηση της προόδου του Ε.Π.  Κύριο ερώτημα της μελέτης είναι ο βαθμός που τα σχεδιαζόμενα οφέλη από την υλοποίηση των παρεμβάσεων του Ε.Π. έχουν στην πράξη επιτευχθεί.

Η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας εστιάζει στην εξέταση της ποιότητας και της προόδου υλοποίησης του Ε.Π., καθώς και στην επικαιρότητα λογικής της παρέμβασης της Στρατηγικής του Ε.Π.

Κατά την αποτίμηση της πορείας υλοποίησης εξετάζονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία και γίνεται αναφορά στους λόγους που επηρεάζουν την εφαρμογή των Αξόνων Προτεραιότητας.

Η μελέτη περιλαμβάνει τα εξής παραδοτέα:

 

Μελέτη για την 2η Αξιολόγηση των παρεμβάσεων της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ) του ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ 2014-2020, (Ιούνιος 2019)

Η Μελέτη για την 2η Αξιολόγηση των παρεμβάσεων της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ) του Ε.Π. ΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020 που αποτελεί απαίτηση του Κανονισμού 1304/2013 για το ΕΚΤ, ανατέθηκε σε εξωτερικό αξιολογητή και περιλαμβάνει τα αξιολογητικά κριτήρια του Σχεδιασμού/Στρατηγικής, Υλοποίησης, Αποτελεσματικότητας, Αποδοτικότητας και Επιπτώσεων των πράξεων  ΠΑΝ που χρηματοδοτήθηκαν από το Ε.Π. ΑΝΑΔΕΔΒΜ έως τις 30/6/2018.

Η αξιολόγηση περιλαμβάνει τα εξής παραδοτέα:

 

Αξιολόγηση των δράσεων «Εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» στο Ε.Π. ΑΝΑΔΕΔΒΜ και στα ΠΕΠ, (Δεκέμβριος 2018)

Η μελέτη είναι οριζόντια και καλύπτει την εκ των υστέρων (ex post) αξιολόγηση για τις δράσεις «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» των δύο πρώτων κύκλων (σχολικά έτη 2014-2015 και 2015-2016) και την ενδιάμεση (on –going) αξιολόγηση του σχεδιασμού του τρίτου κύκλου (σχολικό έτος 2016-2017), όπως αυτές υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Ε.Π. ΑΝΑΔΕΔΒΜ και στα ΠΕΠ.

Αντικείμενο της μελέτης είναι η αποτίμηση των αποτελεσμάτων ως προς τους στόχους των δράσεων, με απώτερο σκοπό την αξιοποίηση των συμπερασμάτων και την ενσωμάτωσή τους στο σχεδιασμό των επόμενων κύκλων υλοποίησης του προγράμματος.

Η αξιολόγηση περιλαμβάνει τα εξής παραδοτέα:

 

Μέτρηση των δεικτών Μακροπρόθεσμων Αποτελεσμάτων της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων του Ε.Π. ΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020, (Αύγουστος 2018)

Βάσει του Κανονισμού 1304/2013 (άρθρο 19) για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, η μέτρηση των δεικτών μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων της ΠΑΝ αποτελεί μια ετήσια υποχρέωση του Ε.Π. Οι δείκτες μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων αποτυπώνουν την κατάσταση των συμμετεχόντων 6 μήνες μετά τη λήξη της συμμετοχής τους στην πράξη (κατά πόσο έχει επέλθει αλλαγή σε σχέση με την κατάσταση που είχαν οι συμμετέχοντες όταν εισήλθαν στην πράξη – δείκτες εκροών). Το αντικείμενο της μελέτης αφορά στην παρουσίαση ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων από τη μέτρηση των δεικτών μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων ΠΑΝ για το διαστήματα 2015 – 2017.

Η μελέτη περιλαμβάνει τα εξής παραδοτέα:

 

Αξιολόγηση δράσεων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, (Απόφαση Ένταξης Δεκέμβριος 2017)

Το έργο  “Αξιολόγηση δράσεων ΕΣΠΑ Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης” (MIS 5010794) που εντάσσεται στο Ε.Π. ΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020, υλοποιείται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και έχει ως στόχο την εισαγωγή και τη λειτουργία ενός μηχανισμού οριζόντιου χαρακτήρα για την αποτίμηση των παρακάτω ερευνητικών δράσεων.

Το έργο αποσκοπεί στη δημιουργία και την εμπέδωση ενός ενιαίου τρόπου συλλογής, καταγραφής, παρακολούθησης και ανάλυσης των στοιχείων, με την απαραίτητη εξειδίκευση και προσαρμογή, ανάλογα με το είδος κάθε παρέμβασης.

Περισσότερα για τις Δράσεις και τα Παραδοτέα του Έργου διαβάστε εδώ

Αποτελέσματα μελετών αξιολόγησης μπορείτε να τα δείτε εδώ.

 

Μελέτη για την αποτίμηση της δράσης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού»,  (Δεκέμβριος 2017)

Η μελέτη εστίασε στην αποτίμηση της δράσης με τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού» (Πρόσκληση ΕΔΒΜ20) και συγκεκριμένα στα τρία ακόλουθα ερωτήματα:

α) στις συνέπειες και τα αποτελέσματα της δράσης στους ωφελούμενους,

β) στις συνέπειες προς τα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (π.χ. εμπλουτισμός προγραμμάτων σπουδών),

γ) στην αξιολόγηση του συστήματος διαχείρισης- υλοποίησης των πράξεων.

Η αξιολόγηση περιλαμβάνει τα εξής παραδοτέα:

 

Μελέτη για την αξιολόγηση των συστημικών παρεμβάσεων του Ε.Π. ΑΝΑΔ 2007-2013 και του Ε.Π. ΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020, (Μάρτιος 2017)

Η αξιολόγηση αφορά στην αποτίμηση: α) της εκ των υστέρων αξιολόγησης των σχεδίων δράσης των συστημικών παρεμβάσεων της περιόδου 2007-2013, όπως αυτά υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», & β) στην εκ των προτέρων αξιολόγηση – ωρίμανση των παρεμβάσεων του Ε.Π. ΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020 σχετικά με τον εκσυγχρονισμό και περαιτέρω ενίσχυση των θεσμών της αγοράς εργασίας με μία σειρά συστημικών παρεμβάσεων.

Ειδικότερα, η έρευνα εξέτασε τη διαδικασία σχεδιασμού και ανάπτυξης ενισχυμένων συστημάτων και βελτιωτικών πολιτικών παρεμβάσεων στους τομείς της απασχόλησης, της επαγγελματικής εκπαίδευσης και της κοινωνικής προστασίας.

Η αξιολόγηση περιλαμβάνει τα εξής παραδοτέα:

 

Αξιολόγηση των Παρεμβάσεων της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων έτους 2015, (Φεβρουάριος 2016)

Πρόκειται για εξωτερική αξιολόγηση με την οποία αξιολογήθηκαν οι Πράξεις της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ) που εντάχθηκαν και υλοποιήθηκαν στον Άξονα Προτεραιότητας 3, Επενδυτική Προτεραιότητα 8.2.

Η αποτίμηση επικεντρώθηκε στα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα για τους συμμετέχοντες και εκτιμά σε ποιον βαθμό η ΠΑΝ συνέβαλε στις σχετικές πτυχές της Εγγύησης για τη Νεολαία και τους γενικούς στόχους της πολιτικής της για τη μείωση της ανεργίας των νέων.

Η αξιολόγηση περιλαμβάνει τα εξής παραδοτέα: