Κατευθυντήρια Οδηγία 24 σχετικά με την ανάθεση και διαχείριση δημοσίων συμβάσεων στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της υγειονομικής κρίσης του ιού COVID-19, καθώς και των μέτρων για την αποτροπή της διασποράς του

 09.09.2020

Στο πλαίσιο σχεδιασμού και υλοποίησης πράξεων που μπορούν να ενταχθούν στο ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ και οι οποίες αφορούν στην αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης του ιού COVID-19 και την αποτροπή της διασποράς του, εφιστάται η προσοχή των Δικαιούχων στην τήρηση και εφαρμογή των διαλαμβανόμενων στην Κατευθυντήρια Οδηγία 24 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων με θέμα “Ειδικά ζητήματα ανάθεσης και διαχείρισης δημοσίων συμβάσεων, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της υγειονομικής κρίσης του ιού COVID-19, καθώς και των μέτρων για την αποτροπή της διασποράς του“.

Η ανωτέρω Οδηγία έχει αναρτηθεί: α) στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ στην διεύθυνση: http://www.eaadhsy.gr και β) στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΨΟΗ0ΟΞΤΒ-ΦΔ7.

Η επισήμανση γίνεται προκειμένου να διασφαλιστεί η επιλεξιμότητα των σχετικών δαπανών της υλοποίησης των πράξεων που εκτελούνται μέσω δημοσίων συμβάσεων.

Παράταση προθεσμίας υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΕΔΒΜ113

 05.08.2020

Αναρτήθηκε στις 4/8/2020 η 1η Τροποποίηση της Πρόσκλησης με τίτλο «Ταχύρρυθμη επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (ολιστική προσέγγιση)» και κωδ. ΕΔΒΜ113, βάσει της οποίας ορίζεται νέα ημερομηνία λήξης για την υποβολή προτάσεων: 25/08/2020.

 

Δημοσίευση οριστικών αποτελεσμάτων της διαδικασίας προεπιλογής ερευνητικών προτάσεων που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της Πράξης: «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές – κύκλος Β’»

 24.06.2019

Δημοσιεύθηκαν σήμερα (24.06.2019) τα οριστικά αποτελέσματα της διαδικασίας προεπιλογής ερευνητικών προτάσεων που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της Πράξης: «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές – κύκλος Β’».

Τα αναλυτικά αποτελέσματα βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://empedu.gov.gr/prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-gia-ti-diadikasia-pro-epilogis-ereynitikon-protaseon-poy-tha-chrimatodotithoyn-sto-plaisio-tis-praxis-ypostirixi-ereyniton-me-emfasi-stoys-neoys-ereynites-kyklos-v/

Δείτε το ΔΤ