[ΕΚΤΠ03] Πρακτική άσκηση σπουδαστών Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) επί πλοίου για την εκπλήρωση του β’ θαλάσσιου εκπαιδευτικού ταξιδιού τους

 13.07.2021

Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» με τίτλο “Πρακτική άσκηση σπουδαστών Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) επί πλοίου για την εκπλήρωση του β’ θαλάσσιου εκπαιδευτικού ταξιδιού τους” (κωδ. ΕΚΤΠ03)

[ΕΚΤΠ02] Πρακτική Άσκηση σπουδαστών Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) επί πλοίου για την εκπλήρωση του Α΄ θαλάσσιου εκπαιδευτικού ταξιδιού τους

 21.09.2018

Πρόσκληση με κωδικό ΕΚΤΠ02 και τίτλο «Πρακτική Άσκηση σπουδαστών Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) επί πλοίου για την εκπλήρωση του Α΄ θαλάσσιου εκπαιδευτικού ταξιδιού τους» για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στους Άξονες Προτεραιότητας 02 & 02Σ, οι οποίοι συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.).

[ΕΚΤΠ01] Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 02.07.2018

Πρόσκληση με κωδικό ΕΚΤΠ01 και τίτλο «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στους Άξονες Προτεραιότητας 02 & 02Σ, οι οποίοι συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑ ΑΕΙ (PDF| 347 KB)

Υποδείγματα εντύπων:

Έντυπο Ανάλυσης Κόστους (.xls)

Σχέδια_ΑΥΥΙΜ_ εκδ2 (.zip)

Σχέδια ΑΥΥΙΜ (.zip)