86η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, 10-18/09/2022

Η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση” (ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ) θα συμμετέχουν στην 86η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

86η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, 10-18/09/2022

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για τη διεξαγωγή αξιολογήσεων του Σχεδίου Αξιολόγησης του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ»

Δημοσιεύτηκε ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός που αφορά στην υποστήριξη της ΕΥΔ ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ, ως προς τη διεξαγωγή των Αξιολογήσεων του Σχεδίου Αξιολόγησης (ΣΑ), που αναφέρονται και περιγράφονται στο Παράρτημα Ι της διακήρυξης.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Παρασκευή, 02/09/2022 και ώρα: 23:59:59

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για τη διεξαγωγή αξιολογήσεων του Σχεδίου Αξιολόγησης του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ»

Εγκρίθηκε το Πρόγραμμα του νέου ΕΣΠΑ «Ανθρώπινο Δυναμικό & Κοινωνική Συνοχή 2021-2027» με Π/Υ 4,161 δις ευρώ

Στις 22/6/2022 με την C(2022)4464 απόφαση της Ε.Ε εγκρίθηκε το Πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή», το μεγαλύτερο Τομεακό Πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2021-2027 με συνολικό προϋπολογισμό 4.161.594.204 Ευρώ που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ+) και από εθνικούς πόρους.

Εγκρίθηκε το Πρόγραμμα του νέου ΕΣΠΑ «Ανθρώπινο Δυναμικό & Κοινωνική Συνοχή 2021-2027» με Π/Υ 4,161 δις ευρώ